Национальный стандарт Республики Казахстан

Главная страница
Контакты

    Главная страницаНациональный стандарт Республики Казахстанстраница3/4
Дата08.01.2017
Размер1.32 Mb.


1   2   3   4

А.7 Пример оформления титульной и оборота страницы справочного издания одного автора на трех языках
Ахмет Тоқтабай
Ахмет Токтабай
Akhmet Toktabai
ҚАЗАҚ ТАЗЫСЫ

КАЗАХСКАЯ БОРЗАЯ ТАЗЫ

KAZAKH BORZOI TAZY


Алматы

Атамұра

2013

УДК 391/395 (084)

ББК 63.5 я 6

Т52


ҚР Білім және ғылым министрлігі

Ш.Ш.Уәлиханов атындағы Тарих және этнология институты


Министерство образования и науки Республики Казахстан

Институт истории и этнологии имени Ш.Ш.Уалиханова


The Ministry of education and science of the Republiс of Kazakhstan

The history and ethnology institute named after Sh.Sh. Ualikhanov


Ғылыми кеңесшісі Х.М.Әбжанов, тарих ғылымдарының докторы, профессор

Научный консультант Х.М.Абжанов, доктор исторических наук, профессор

The scientific editor H.M.Abzhanov, the doctor of the historical sciences, professor
Тоқтабай А.

Т52 Қазақ тазысы=Казахская борзая тазы= Kazakh borzoi tazy /

А. Тоқтабай. –Алматы: Атамұра, 2013. –160 б.: суретті.- Қазақша,

орысша, ағылшынша.

ISBN 978-601-282-713-2

Ит жүгірту – қазақтың ат баптау, құс салу сияқты көне замандардан келе жатқан дәстүрлі өнері. Аңшы иттердің ішінде қазақ тазысы өзіндік орны бар айтулы тұқым. Еліміз егемендік алғалы әр аймаққа тазы асырап, аң аулау үрдісі жаңғырып келеді. Кітапқа қазақтың ит ұстау мәдениеті, оның ішінде тазы асырау тәжірибесі тарихи деректер мен нақты мәліметтер негізінде баяндалады.УДК 391/395 (084)
ББК 63.5я 6


Басылымның мәтін, суреттерін баспа мен автордың рұқсатынсыз пайдалануға болмайды.
ISBN 978-601-282-713-2 © Тоқтабай А., 2013

© «Атамұра», 2013


А.8 Пример оформления титульной страницы книги двух авторов,

выпущенной в серии


Қазақстан Республикасының Білім және ғылым министрлігі

Серия «Мемлекеттік тіл»

З. Күзекова, С. Жусанбаева


ҚАЗАҚ ТІЛІ

жоғары оқу орындарының халықаралық қатынастар, саясаттану

факультеттеріне арналған оқу құралы
2-ші басылым

Алматы


«Фолиант»

2011


А.9 Пример оформления титульной страницы сборника произведений

одного автора без общего заглавия


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Ақпарат және мұрағат комитеті


МҰХТАР ӘУЕЗОВ

ЕҢЛІК-КЕБЕК
Драма

ҚАРАШ-ҚАРАШ ОҚИҒАСЫ
Повесть

Астана


2012

А.10 Пример оформления титульной страницы сборника произведений разных авторов без общего заглавия, вышедшего в серииБиблиотека приключений

Джонатан Свифт
ПУТЕШЕСТВИЯ ГУЛЛИВЕРА
Роман

Даниель Дефо


РОБИНЗОН КРУЗО
Повесть

Алматы


2011

А.11 Пример оформления оборота титульной страницы научного издания, выпущенного двумя издательствами
УДК 1/14

ББК 87.3

Қ 18


Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат

министрлігінің тапсырмасы бойынша шығарылады
Алғы сөзін жазғандар: Қ. Әбішев, А. Сағиқызы

Құрастырушылар: Қ. Әбішев, М. Сәбит, Б. Рақымжанов

Ғылыми редактор Қ. Әбішев

Қазақ халқының философиялық мұрасы және әлемдік

Қ18 философиясы: Антика дәуірі философия үлгілерінің қазақ

тіліндегі аударма мұрасы / құраст.: Қ. Әбішев, М. Сәбит,

Б. Рақымжанов; ғылыми ред. Қ. Әбішев. – Астана: Аударма;

Алматы: Жазушы, 2012. – 400 б.


ISBN 978-9965-18-401-7
УДК 1/14

ББК 87.3

ISBN 978-9965-18-401-7(Аударма) © Аударма, 2012

ISBN 978-601-200-423-6 (Жазушы) © Жазушы, 2012


А 12 Пример оформления оборота титульной страницы

переводного издания
УДК 910

ББК 26.8 г

М54

Daniel Metcalfe

Out of SteppeПеревод с английского

Айтолкын Курмановой

МЕТКАЛФ Д.

М54 Затерянные в степях Центральной Азии / Д. Меткалф; пер. с

англ. А.Курмановой. – Алматы : «VOX POPULI», 2011. – 288 с.: ил.ISBN 978-601-7248-08-6

Путешествие Д.Меткалфа по Центральной Азии, а также по Афганистану и Пакистану открывает секреты причудливого мира, населенного эмигрантами, беженцами и потомками завоевателей, некогда осевших здесь. Регион до сих пор поражает многообразием этносов, но некоторые из них, захваченные вихрем экономических и культурных трансформаций, находятся на грани исчезновения.

Впервые печатается на русском языке.


УДК 910

ББК 26.8 г

ISBN 978-601-7248-08-6 © Daniel Metcalfe, 2011

© Перевод, А. Курманова, 2011

© Оформление «VOX POPULI», 2011

А.13 Пример оформления титульной страницы и оборота титульной страницы фотоальбома на двух языках
Анна Иващенко

Олег Белялов

ҚАЗАҚСТАН ГҮЛДЕРІ


FLOWERS OF KAZAKHSTAN


Алматы

Атамұра

2012

УДК 58 (084)

ББК 28.5 я 6

И16
Иващенко А.А.

И16 Қазақстан гүлдері = Flowers of Kazakhstan : фотоальбом / А.А.Иващенко, О.В. Белялов. – Алматы: Атамұра, 2012. – 288 б. – Қазақша, ағылшынша.
ISBN 978-601-282-441-4

Бұл фотосурет жиналған альбом – ең алғаш көрнекі бейнеленген басылым. Онда ең әдемі және тамаша жабайы өсетін өсімдіктер, сирек кездесетін эндемиктер (жергілікті өсімдіктер), көне реликттер, сондай-ақ Қазақстанда көбірек өсетін пайдалы өсімдіктер берілген. Кітаптың алғашқы бетінен соңғы беттеріне дейін оқырмандарға табиғаттың көркем көріністерінен, ұшқын шашқан аса әдемі альпілік шалғындар мен орман алаңдарынан, жібектей толқыған селеулі даланың қиырынан түсіндірмелер беріледі. Қысқаша мәтін мазмұнында өсімдік әлемінің маңызды көз тартарлықтай орындары, табиғи жер кескіндерінің сан алуандығы және еліміздің қорықты түкпірлері туралы көптеген пайдалы ақпараттар баяндалады.

Кітап кез келген жастағы оқырмандарды: мектеп оқушыларын, студенттерді, мұғалімдер мен оқытушыларды, биологтарды және туристерді, табиғатты сүйетіндердің барлығын қызықтыратыны сөзсіз.
УДК 58 (084)

ББК 28.5 я 6
ISBN 978-601-282-441-4 © Иващенко А.А., мәтін, 2012

© Белялов О.В., фотосурет, 2012

© Қайым Қ., аударма, 2012

© Атамұра, 2012


А.14 Пример оформления концевой страницы фотоальбома на двух языках


АНЫҚТАМАЛЫҚ БАСЫЛЫМ


Иващенко Анна Андреевна

Белялов Олег Вячеславович

ЦВЕТЫ КАЗАХСТАНА

Фотоальбом

Жоба жетекшісі «Атамұра» корпорациясының президенті

Р.А.Құл-Мұхаммед

Орысшадан қазақ тіліне аударған Қ. Қайым

Редакторы Р.Қаржасбай

Фотограф О.Белялов

Көркемдік редакторы М.Әлімақанова

Компьютерде беттеген О.Фадеева

Техникалық редакторы Ұ.Рысалиева

Корректорлары: Ә.Кенжалина, Ү.Бахова

Теруге 15.12.2011 берілді. Басуға 14.02.2012 қол қойылды. Пішімі 60х84 / . Борланған қағаз. Офсеттік басылыс. Қаріп түрі Arial. Шартты баспа табағы 33,48. Есептік баспа табағы 28,26. Таралымы 5000 дана. Тапсырыс № 6419

«Атамұра» баспасы, 050000, Алматы қ., Абылай хан даңғылы, 75.


Қазақстан Республикасы «Атамұра» корпорациясы» ЖШС-нің Полиграфкомбинаты

050000, Алматы қ., М.Мақатаев көшесі, 41А 15 Пример оформления оборота титульного листа и концевой страницы научного издания, выпущенного коллективом авторовУДК 330

ББК 65.011

Г72

Рецензенты:

доктор экономических наук, профессор О.И.Егоров,

доктор экономических наук, доцент Ф.Г.Альжанова

Рекомендовано

Ученым советом Института экономики Комитета науки МОН РК

Коллектив авторов:

А.К. Кошанов (введение, разделы 1.2, 3.2, заключение), А.Ж. Панзабекова (введение, разделы 1.1, 4.2, 4.3, заключение), В.В. Шевченко (разделы 2.2, 3.1,4.1, заключение), Э.М. Канцерова (разделы 1.3, 2.3, 2.4), А.А. Завалишина

(разделы 2.1, 2.5).
Государственная собственность в условиях социальной

Г 72 экономики : теория и практика : монография / А.К.Кошанов,

А.Ж.Панзабекова, В.В.Шевченко и др.– Алматы: ИЭ КН МОН РК,

2012.– 352 с.
ISBN 978-601-215-073-5
В монографии рассматриваются концептуальные основы реализации государственной собственности в условиях усиления социальной направленности развития национальной экономики и нестабильности глобальной экономической системы, методологически обоснованы механизмы возрастания социализации государственной собственности. Исследована деятельность социально-предпринимательских корпораций в контексте решения социальных проблем регионального развития.

Книга предназначена для специалистов, работников научных организаций и учебных заведений экономического профиля, магистрантов, докторантов и всех интересующихся проблемами реализации государственной собственности в условиях социальной экономики.

УДК 330

ББК 65.011ISBN 978-601-215-073-5 © Институт экономики КН МОН РК, 2013

© Кошанов А.К., Панзабекова А.Ж.,

Шевченко В.В., Канцерова Э.М.,

Завалишина А.А., 2013
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

А.К.Кошанов, А.Ж.Панзабекова, В.В.Шевченко и др.Государственная собственность в условиях социальной экономики:

теория и практика
монография

Отвественный редактор к.э.н., доцент А.Ж.Панзабекова

Технический редактор Т.Е.Каткова
Оформление и верстка О.Д.Шевченко

Подписано в печать 27.12.2012

Формат 60×84

Уч.изд.л. 13,9

Тираж 500 экз.

Цена договорная

РГКП «Институт экономики» КН МОН РК

050010, г.Алматы,ул. Курмангазы, 29


Компьютерно-издательский центр

050010, г.Алматы,ул. Курмангазы, 29
А 16 Пример оформления оборота титульного листа и концевой титульной страницы учебного пособия 3-х авторов для вузов
УДК 53(075.8)

ББК 22.3я73

Б37

Рецензенты:

доктор физико-математических наук, профессор кафедры физики,

проректор по инновационным технологиям ААЭиСД.Г.Мухамбетов,

начальник управления науки, профессор КазГПУ им.Абая А.К.Шоканов

Печатается по плану Министерства образования и науки

Республики Казахстан на 2012 годБегимов Т.Б

Б37 Оптика и атомная физика: учеб. пособие (для студ. 1-2 курсов всех

специальностей КазНТУ) / Т.Б.Бегимов, М.Ш.Исмагулова,

М.А.Мухамедгалиева.­– Алматы: КазНТУ им.К.И.Сатпаева, 2012.–173 с.:

ил.88.
ISBN 978-601-228-361-7


Изложенные в пособии методы и средства выполнения лабораторных работ, а также формы представления результатов измерений и вычислений способствуют активизации мыслительной деятельности студентов по усвоению теоретических основ выполняемой лабораторной работы, организуют их самостоятельную работу по приобретению экспериментальных умений и навыков и гарантированно приводят к достижению поставленной в работе цели. Учебное пособие предназначено для студентов технических специальностей.

УДК 53 (075.8)

ББК 22.3я73
ISBN 978-601-228-361-7 ©КазНТУ им.К.И.Сатпаева, 2012

Мухамедгалиева М.А.,2012
УЧЕБНОЕ ИЗДАНИЕ
Турарбек Бегимович Бегимов

Меруерт Шамкеновна Исмагулова

Майра Айсагалиевна Мухамедгалиева

ОПТИКА И АТОМНАЯ ФИЗИКА
учебное пособие
Нач. РО ИИЦ З.Губайдулина

Редактор З.Губайдулина

Компьютерная верстка А.Н.Оразалиева

Подписано в печать 27.06.2012

Тираж 300 экз. Формат 60×84 1/16
Бумага типогр. №1

Уч.-изд.л. 10,4. Усл. п.л. 9,6. Заказ №592

Цена договорная

КазНТУ им.К.И.Сатпаева

г.Алматы, ул.Сатпаева,22
Информационно-издательский центр КазНТУ им.К.И.Сатпаева

г.Алматы, ул.Сатпаева,22А.17 Пример оформления титульной и оборота титульной страницы сборника материалов конференции на трех языкахҚАЗАҚСТАН РЕСПУБЛИКАСЫНЫҢ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ МИНИСТРЛІГІ

ОБЛЫСТЫҚ ДЕНСАУЛЫҚ САҚТАУ БАСҚАРМАСЫ

ҚАРАҒАНДЫ МЕМЛЕКЕТТІК МЕДИЦИНА УНИВЕРСИТЕТІ
МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ КАЗАХСТАН

УПРАВЛЕНИЕ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ КАРАГАНДИНСКОЙ ОБЛАСТИ

КАРАГАНДИНСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МЕДИЦИНСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ
MINISTRY OF HEALTH OF KAZAHSTAN

HEALTH MANAGEMENT OF KARAGANDA REGION

KARAGANDA STATE MEDICAL UNIVERSITY

«Ауылдық денсаулық сақтау саласының өзекті мәселелері»

атты Халықаралық маңызы бар Республикалық ғылыми-тәжірибелік конференцияның материалдары, СӨС қызметінің құрылуына 15 жыл толуына арналған

4-5 сәуір 2013 ж.
«Актуальные вопросы сельского здравоохранения»

Материалы Республиканской научно-практической конференции с международным участием, посвященной 15-летию службы формирования ЗОЖ

4-5 апреля 2013 г.
«URGENT ISSUES OF RURAL HEALTH»

Materials of Republic scientific & practical conference with international participation, dedicated to the 15th Anniversary of HLS Service Formation

4-5th of april 2013

Караганда 2013УДК 614

ББК 51.1

А91

Под общей редакцией ректора КГМУ

профессора Р.С.Досмагамбетовой
Редакционная коллегия:

К.А.Алиханова, А.И.Галаева, А.А.Турмухамбетова, Л.Х.Асенова, Б.К.Омаркулов, Т.О.Абугалиева, В.А.Жакипбекова, Т.Т.Едильбаева, Г.Ж.Сейткасымова, В.Б.Ташкенбаева, А.Б.Кузгибекова, К.А.Естемесова, Г.С.Шахметова, Е.С.Сербо (отв. секретарь сборника), М.К.Токубаева (отв. секретарь оргкомитета)


Ауылдық денсаулық сақтау саласының өзекті мәселелері=

А91 Актуальные вопросы сельского здравоохранения = Urgent issues of

rural health: мат-лы респ. науч.-практ. конф. – Караганда: КГМУ, 2012.-

266 с. – Англ., каз., рус.
ISBN 978-601-202-137-0
В сборнике рассматриваются актуальные вопросы сельского здравоохранения, такие как вопросы управления и организации медицинской помощи сельскому населению, современные подходы к профилактике заболеваний и формированию здорового образа жизни, роль передвижных медицинских комплексов в сельском здравоохранении, актуальные вопросы клинической и профилактической медицины, а также санитарно-эпидемиологические аспекты охраны здоровья сельского населения.

Рассчитан на широкий круг медицинских работников, руководителей организаций здравоохранения, практических врачей, преподавателей и студентов.УДК 614

ББК 51.1
ISBN 978-601-202-137-0 © КГМУ, 2013

А.18 Пример оформления совмещенного оборота титульного листа и концевой страницы художественного издания
УДК 821.512.122.

ББК 84 (5 Каз)-44

М83
Қазақстан Республикасы Мәдениет және ақпарат министрлігі

Ақпарат және мұрағат комитеті

«Әдебиеттің әлеуметтік маңызды түрлерін басып шығару» бағдарламасы
Мұқанова Роза.

М83 Шатыр астындағы Мен : әңгімелер мен драма / Роза Мұқанова. - Алматы : Жазушы, 2008.-288 б.
ISBN 978-601-200-141-9
Жазушы-драматург Роза Мұқанованың бұл жинағына «Мұқағали», «Тұтқын», «Құбыжық» және басқа әңгімелері, «Шатыр астындағы Мен» атты драмасы еніп отыр. Жазушының бұл жолғы ізденістері де әдеттегідей өмірдің терең қайшылықтарын көркем де, кестелі тілмен көрсете білумен ерекше.
УДК 821.512.122

ББК 84 (5 Каз)-44
ISBN 978-601-200-141-9 ©Мұқанова Роза

© Жазушы, 2008


————————
КӨРКЕМ ӘДЕБИЕТ БАСЫЛЫМЫ
Роза Мұқанова

ШАТЫР АСТЫНДАҒЫ МЕН

Әңгімелер мен драма
Редакторлар: Есенбай Дүйсенбайұлы, Дағжан Белбеубайұлы

Техникалық редакторы Зайра Бошанова

Көркемдеуші редактор Бейсен Серікбай

Компьютерге беттеген Дилярам Мансурова

Басуға 31.10.2008 қол қойылды. Қалыбы 84х108 1/32. Офсеттік басылым.

Қаріп түрі «Тип-таймс». Баспа табағы 18,0. Шартты баспа табағы 15,12.

Таралымы 2000 дана. Тапсырыс № 1064.
Қазақстан Республикасы «Жазушы» баспасы, 050009.

Алматы қаласы, Абай даңғылы, 143-үй.

ЖШС РПБК «Дәуір», 050009, Алматы қаласы, Гагарин даңғылы, 93.

Тел. : 269-40-35, 242-47-69А.19 Пример оформления титульного и оборота титульного листа учебно-методического комплекса


Учебно-методический комплекс «Біз мектепке барамыз»

Н. Л. Татаурова

И. А. Тирская

Т. А. Дрыгина


БІЗ МЕКТЕПКЕ БАРАМЫЗ

Методические рекомендации

к программе воспитания и обучения детей старшего

дошкольного возраста (от 5 до 6 лет) «Біз мектепке барамыз»

Рекомендовано Министерством образования и науки

Республики Казахстан


Астана


Арман-ПВ баспасы

2012


УДК 373

ББК 74.102

Б94
Біз мектепке барамыз: метод. рекомендации к программе

Б94 воспитания и обучения детей ст. дошк. возраста (от 5 до 6 лет) / Н. Л. Татаурова, И. А. Тирская, Т. А. Дрыгина и др. – Астана: Арман-ПВ баспасы, 2012. – 272 с.
ISBN 978-601-220-421-6
Методические рекомендации к программе воспитания и обучения детей дошкольного возраста «Біз мектепке барамыз» направлены на организацию полноценного образовательно-воспитательного пространства и обеспечение комплексного развития детей старшего дошкольного возраста.

В методических рекомендациях раскрывается содержание работы по образовательным областям программы, предлагается примерное распределение и планирование организованной учебной деятельности в старшей группе.

Пособие адресовано педагогам дошкольных организаций, работающим с детьми старшей группы по программе «Біз мектепке барамыз», а также другим работникам системы дошкольного образования, родителям.

УДК 373

ББК 74.102

Репродуцирование (воспроизведение )любым способом данного издания без договора с издательством запрещается
ISBN 978-601-220-421-6 © Татаурова Н.Л., Тирская И.А.,

Дрыгина Т.А., Корчевская Г.Г.,

Шелипова С.И., Шакабаева С.Г.,

Митрофанова И.В., Каскабасова Л.Д., 2012

© Издательство «Арман-ПВ», 2012

А.20 Пример оформления титульного листа и оборота титульного листа учебного пособия для общеобразовательных школЕ.А.Очкур

Л.Е.Аманжолова

Р.Е.Джумабаева


БИОЛОГИЯ
ДИДАКТИЧЕСКИЕ МАТЕРИАЛЫ
Учебное пособие для 8 класса общеобразовательных школ
2-е издание, переработанное

Утверждено Министерством образования и науки

Республики Казахстан

Алматы


«Мектеп»

2012


УДК 373.167.1

ББК 28.0 я72

О-94

Очкур Е. А.

О-94 Биология. Человек. Дидактические материалы : учеб.

пособие для 8 кл. общеобразоват. шк. / Е.А.Очкур, Л.Е.Аманжолова, Р.Е.Джумабаева. – 2-е изд., перераб. – Алматы: Мектеп, 2012. – 144 с.


ISBN 978-601-293-641-4
УДК 373.167.1

ББК 28.0я72

Имущественные права на издание принадлежат

издательству «Мектеп»
ISBN 978-601-293-641-4 © Очкур Е.А.,

Аманжолова Л.Е.,

Джумабаева Р.Е., 2012

© Мектеп, 2012


А. 21 Пример оформления титульной страницы издания с приложением


Т. Аяпова, Д.УкбаевАнглийский язык в 5 классе

Учебно-методическое пособие

для учителей общеобразовательных учреждений

(базовый уровень)

С приложением аудиокассет
Рекомендовано

Министерством образования и науки

Республики Казахстан

Алматы


Арман-ПВ

2011А. 22 Пример оформления титульной страницы и оборота титульного листа издания с указанием возрастных особенностей читателей
Предшкола

Бевз Людмила


ВЕСЕЛЫЕ-ВЕСЕЛЫЕ ПРЕВРАЩЕНИЯ БУКВЫ «А»

Павлодар


Типография Сытина

2013УДК 373 (02)

ББК 74.102

Б 46

ДЛЯ ДЕТЕЙ ДОШКОЛЬНОГО ВОЗРАСТА
Бевз Л. Н.

Б 46 Веселые-веселые превращения буквы «А». – Павлодар: Типография

Сытина, 2013. – 32 с.


ISBN 978-601-7205-35-5

УДК 373 (02)

ББК 74.102

ISBN 978-601-7205-35-5 © Бевз Л. Н., 2013А. 23 Пример оформления титульного и оборота титульной страницы книги, вышедшей на иностранном языке

MINISTRY OF EDUCATION AND SCIENCE

THE REPUBLIC OF KAZAKHSTAN
INTERNATIONAL ACADEMY OF BUSINESS


Otarbaeva Bakhytnur

HISTORY OF KAZAKHSTAN:

FROM ANCIENT TO MEDIEVAL TIMES

Almaty, 2013


УДК 94 (574+075.8)

ББК 63.3 (5Каз)я73

О- 90
Recommended for publication by the teaching-methodological

Council of NEI ‘‘IAB’’


Prepared by:

Candidate of historical sciences,

doctor of political sciences Otarbaeva Bakhytnur Zeinullayevna
Reviewers:

Doctor of historical sciences A. K.Muminov,

doctor of historical sciences, professor J. B.Abylkhozhin,

doctor of historical sciences, professor G. M.Mendikulova


Otarbaeva B.

O-90 History of Kazakhstan: From Ancient to Medieval Times. – Almaty:

IAB, 2013. – 120 p.


ISBN 978-601-80340-5-3
The book examines the prehistory, ancient, early, and high medieval ages of the Kazakhstan’s history. It can be used not only by students but also lecturers of universities, where teaching the history of Kazakhstan is conducted in English.
Prepared in accordance with the requirements of the MES RK

УДК 94 (574+075.8)

ББК 63.3 (5Каз)я73

All rights reserved.


ISBN 978-601-80340-5-3 © Otarbaeva B., 2013


А. 24 Пример оформления концевой титульной страницы книги на иностранном языке
НАУЧНОЕ ИЗДАНИЕ

Отарбаева Б.

История Казахстана:

От древности до средневековья
На английском языке

Компьютерный дизайн Ж.Кабулбекова

Компьютерная верстка Х. Ыдырысова

Подписано в печать 26.04.2011. Формат 62/84 1/8. Бумага мелованная.

Печать офсетная. Усл.-печ.л. 17,63. Уч.-изд.л. 17,0. Тираж 3000 экз. Заказ 599

Издатель и полиграфическое исполнение:

ТОО «Полиграфкомбинат»

050002, г.Алматы, ул.Макатаева, 41.
1   2   3   4

  • ББК 63.5я 6
  • ISBN 978-601-282-441-4