Муайян кардани зарарнокии амалёти хариду фуруши

Главная страница
Контакты

    Главная страницаМуайян кардани зарарнокии амалёти хариду фурушистраница3/3
Дата19.08.2017
Размер0.56 Mb.


1   2   3

Муайян кардани зарарнокии амалёти хариду фуруши когази кимматнок бо назардошти комиссия


Уб – зарарноки бо % солона;

У – зарар аз амалёт бо когазхои кимматнок;

З – харочот дар вакти харид;

t – вакти дар ихтиёр доштани когази кимматнок;


МАВЗ+И 10. Клиринг ва ьисоббаробаркуниьо аз р=и созишьо бо ыощазьои ыимматнок
Клиринг ин ыисми созишнома буда дар он =ьдадориьои тарафайн муайян карда мешавад. Клиринг аз мажм=аи амалиётьои ьисоби оиди созишнома мебошад, ки аз тарафи ташкилотьои махсусгардонидашуда гузаронида мешавад. Лозимоти раванди клиринг ва ьисобц аз ташкили бозорц ыощази ыимматнок ва созишьо вобаста аст. Шартномаи оддии бозорц аз се ыисмьои асосц иборат аст:

 1. Бастани шартнома;

 2. Ьисоб намудани амалиётьои созишнома;

 3. Ижроиши созишнома ва =ьдадориьо.

Системаи клиринг аз болои ижроиши ьамаи ыисмьои созишномаьо назорат бурда ижроиши оньоро таъмин менамояд. Асосан вазифаьои клиринг иньо мебошанд:

 1. Таъмини раванди ба ыайдгирии созишьои биржавц басташуда.

 2. Ба ыайд гирифтани созишьои басташуда аз р=и бозорьо иштирокчиёни бозор м=ьлати ижроиши созишьо ва щайра.

 3. Гузаронидани амалиётьои ьисобу китоби аз болои созишьои басташуда.

 4. Ба ьисоб гирифтани =ьдадориьои тарафайни иштирокчиёни бозори молиявц

 5. Таъмини кафолати ижроиши амалиётьои биржавц ва созишьои биржавц.

 6. Ташкили ьисоббаробаркуниьои пулц.

 7. Таъмини таывими активьо аз р=и созишномаи басташуда.

Асосан чунин гур=ьбандии намудьои клиринг ва ьисобьо мавжудаст.

 1. Гур=ьбанди аз р=и намуди моли биржавц

а) Клиринги бозори ыощази ыимматнок.

б) Клиринги бозори шартномаьои фьюгерц.

2. Гур=ьбанди аз р=и даражаи марказонидашавца) Клиринги биржаи алоьида.

б) клиринги байни биржавии миллц.

в) клиринги байналхаыц.

3. Аз р=и доираи хизматрасонц.а) Клиринги байни аъзоёни палатаи клирингц.

б) Клиринг байни аъзоёни биржа.

Асосан ьаногми ташкили клиринг ва ьисобьо аз р=и принсипьо амал менамояд. 1. Клиринг бояд аз тарафи муассисаи махсусгардонидашуда ижро карда шавад. Он метавонад ташкилоти мустаыили ьуыуыи бошад (палатаи клиринг) ё ьамчун зер гур=ьи сохтори махсусгардонидашуда биржа бошад.

 2. Талаботи нигоьдории воситаьои пулию молиявии мизожон ва миёнаравьо (оньо бояд, ки дар алоьидагц нигоь дошта шавад).

 3. Клиринг бояд таньо дар ваыти ба ыайдгири созишномаьои биржавц ощоз ёбад.

 4. Ижроиши клиринг аз р=и ваыт бояд муайян карда шавад.

 5. Дар биржа бояд система ё ыоидаи наролоту таъминоти ижроиши созишномаьо амал намояд.

Асосан раванди клиринги аз марьилаьои зерин иборат аст:

 1. Ба ыайдгирии созишнома дар биржа.

 2. Тасдиы намудани созишномаьо аз ьарду тараф.

 3. Додани маблащьо ва ыощази ыимматнок аз тарафи брокер ба палатаи ьисобии биржа.

 4. Додани ин маблащьо ва ыощази ыимматнок аз тарафи палатаи ьисобц ба маркази депозитарц.

 5. Додани маблащьо ва ыощази ыимматнок аз мизожон ба брокер.

 6. Ба ыайдгирии ыощази ыимматнок аз тарафи депозиторьо ба номи соьиби нав.

 7. Баргаштани ыощази ыимматнок ба палатаи ьисобц.

 8. Додани ин маблащьо ва ыощази ыимматнок ба брокерьо.

 9. Додани маблащьо ва ыощази ыимматаз тарафи брокерьо ба соьиби нав.


МАВЗ+И 11. Таьлили бозори ыощазьои ыимматнок.
Таьлили бозри фондц 2 равиши асосц дорад иньо:

Таьлили устувор ва таьлили техникц.

Таьлили устувор дар асоси санжиши элимент: даромаднокии он, вазъият дар бозор (асоан аз р=и ьажми фур=ш), актив ва пассив, меъёри фонди барои сармояи хусусц ва дигар аломат, муайян кардани босамарии фаъолияти элимент. Барои таьлил иньоянд: баланс, ьисобукитоб доир ба фоида ва зарар, ва эълоньои ширкат.

Щайр аз ин ом=хтани амалиёти ширкат, ьайати азоёни идорашаванда (совети директорон) гузоштани ом=зиши маълумот дар бораи вазъияти кори дар соьа барои истифодашудаи гур=ьбандии соьа бо мувофиыи фаъолияти кори ва бо инкишофи давра, инчунин сифатнокии таьлили инкишофи соьа, таьлили бозор, ширкат баромад менамояд, ьамчун харидор ё фур=шанда. Ин татыиыот хеле меьнатталаб буда рухсат медиьад, ки хулоса барорем:

Баланд ё паст будани нархи ыощазьои ыимматнок бо муыоисаи нархи ьаыиыии он, фоидаьои оянда ва щайра.

Ьамин тариы бо ёрии таьлили устувор пешбини шудани даромад кадоме, ки муайян мекунад арзиши ояндаи саьмилро ва ьамин тавр метавонад нарх таъсир кунад. Ин асос барои тайёр кардани тавсия ба маысади харид ва фур=ш мебошад.

Таьлили техникц баръакс пешниьод мекарданд, ки ьамаи беьисобии сабабьои устувор жамъбаст ва инъикос меёбад дар нархи биржаи фондц. Асосц мавыеъи таьлили техникц иборат аз он, ки ба ьаракати ыурби биржавц инъикоси ьамаи ахборот, кадоме, ки дар оянда нашр карда мешавад, дар ьисоботи фирма ва объекти таьлили устувор мебошад. Асоси объекти таьлили техникц ин талабот ва пешниьоди ыощазьои ыимматнок, динамикаи ьажми амалиёти харид ё фур=ши он ва динамикаи ыурбц мебошад.

Тарафдорони таьлили техникц инкор мекунад, таъсири афзоиши даромаднокии ширкат ва ховари фаъолияти соьибкорц ба арзиши саьмия. Дар ьаыиыат ноустувории тези нархи саьмия, мушоьида мекунанд дар мисоли ватании бозори фоидц дида мешавад чц ыадар калон мешавад фарыи байни даромад ва нархи ьаыиыиии бозор.

Даромаднокии ыощазьои ыимматнок кадоме, ки муайян карда буданд аналитикони устувор муайян карда зарур аст. бо воситаи механизми бозори фондц. Дар жо ва фаыат дар онжо аз зери таъсири талабот пешниьод муайян карда мешавад нарх ва ьар кадом вазъияти конкретии арзиши мебошад, инъикос ё бад-«намунаи идеалии даромад» дар асоси таьлили устувор. Лекин ин на ьама фары ижро мешавад.


МАВЗ+ЪИ 12. Намудьои ьарфьо дар бозори ыощазьои ыимматнок.
Маблащгузори дар бозори ыощазьои ыимматнок метавонад, бе ьавф бошад. Беихтиёрона ьар кадом дар зери мафьуми хавф, эьтимолияти ижронашудани веыеа аз таъмини миёнаи натижаро мефаьмад. Лекин бо вужуди ин пешниьод кифоя не барои бо муваффаыият фаъолият кардани бозори муосир.

Ьамаи маблащгузорц дар активьои молиявц зимнан фаьмида мешавад мувжудияти баъзе ьодисаьои номусоид дар натижа:

-Даромади оянда метавонад ном шавад;

-Даромад гирифта намешавад;

-Эьтимолияти аз даст додани ыисми маблащгузори (аз маблащи умумии ыощази ыимматнок).

Эьтимолияти аз даст додани ьамаи маблащгузориьо.

-Аз даст додани даромад ва маблащи асосии ыощази ыимматнок.

Хавфро ихитиёран ба 2 намуд жудо кардан мумкин аст. 1. Хавфи системавц

 2. Хавфи щайри системавц

I. Хавфи системавц ин пастнамудан дар давраи тащирёби ё зиёдшавии равияи сармоягузори. Хулоса, сатьи хавфи системавц мумкин аст шуморидани аввали ьамаи сармоягузориьо барои ыощази ыимматнок.

Тартиби хавфи системавц

Хавфи системавц

Хавфи таваррум

Хавфи тащирёбии ыонунгузорц

Хавфи фоизи

Хавф дар бозори «Буыаьо» ва «Хирсьо»

Хавфи зиддиятьои жангц


Хавфи таваррум дар ваыти харидани ыощази ыимматнок, маблащгузоранда ьис мекунад имконияти таваррумро дар натижа даромади гирифтан маблащгузаранда аз ыощази ыимматнок беыадршудан аз нуытаи назари ьаыиыи харидор ва маблащгузаранда зарар мебинанд.

Хавфи тащирёбии ыонунгузорц. Дар жамъият ьама ваыт имконияти тащирёбии ыурб мавжуд аст, асосан дар ваыти интихоби призиденти нав, мажлиси ш=ро, Дума, ьукумат ва щайра. Пас имкониятьои зерин ба миён меояд:

-Давлат инкор менамояд вазифаьои пештар ыабул кардаи ыарори олоти фонди ё монондани ижрои ин вазифаьо.

-Азнавр=йхаткунии барориши ыощази ыимматнок

-Тащирдиьии иылими инвеститсионц дар ваыти даровардани андози нав, харидуфур= шва дигар ыонуньо. Ин ховар зоьир мешавад дар ваыти тащир додани барои ыонунбарори ва ислоьоти ыурб.Хавфи фоизи Бозори молиявц дар натижаи ноустувории нархи бозори муайян карда мешавад, (т.е) тащирёфтани фоиз.

Хавф дар бозори «буыаьо» ва «хирсьо». Жудонопазир будани доираи бозори фонд ива ба вужуд омадани ивази давраи баланд шудани тренди бозори фонди (бозорои буыаьо) ва пастшудани тренд бозори «хирсьо». Пайдо шудани талаф, алоыадор бо тащирдиьии маысади ьаракати бозор. Хавфи талаф аз пастшавии арзиши ыощази ыимматнок алоыа дорад бо пастшавии умумии бозор.

Хавфи зиддиятьои жангц. Ин пешниьоди амалиёти ьарбц, амалц кардан дар ьамон ё дигар территория ва овардан ба риоя накардани вазифаьои таъсис кардашудаи бозор ва фонди. Одатан давлат кори биржаро медорад, манъ кардани созишьо бо ыощази ыимматнок ва щайра.

II. Хавфи щайри системавц. Алоыадор бо хусусияти муайяни ыощази ыимматнок муайян кардани оператори, кор кардан бо ыощази ыимматнок, истифодаи системаи ьисоббаробаркунц. Хавфи щайрисистемавц ин ба талаботи барориш ва гардиш ыощази ыимматнок вобаста аст.

Хавфи щайри системавц

Хавфи объекти сармояшаванда

Хавфи фосеь бо равияи сармоягузор

Хавфи селективц

Хавфи объекти сармояшаванда

Хавфи давлатц

Хавфи минтаыавц

Хавфи соьавц

Хавфи кифц

Хавфи муваффатц

Хавфц

Хавфи пардохтХавфи клиринг

Хавфи амалиёт

Хавфи интиыол

Хавфи молиявц


Хавфи идоракунц


Хавфи ыарзц
Хавфи пардохт накардани дивидент хавфе, ки бо ьолати инкишофи соьибкори алоыаманд

Хавфи асъорц


Хавфи бадалшаванда


Хавфи истеьсоли

Хавфи офатц


Хавфи бозоргири


Хавфи муассиса

Хавфи объекти сармоягузори асосан вобаста аз элимент ва муайян кардани сатьи даромад ва ыобилияти пардохти даромад аз ыощази ыимматнок ьамин тариы хавфи объекти сармоягузори вобаста ба имконияти саршавии воыеаи иродаи тасодуфи ва маьрум шудан аз сармоягузории ыощази ыимматнок элимент.

Хавфи напардохтани дивидендьо, хавфе, ки ба ьолати инфиродии соьибкор алоыаманд. Муайян карда мешавад бо 2 равиш: 1. Ьуыуыи имконияти соьибкор-сатьи дивиденд, миыдори пардохт, оё соьибкор ьуыуыи овоз додан дорад дар ваыти ыарори масъалаьои муьим.

 2. Вазъияти бозории саьмия: ш=ьратмандии он, ьажми барориш, барориши иловагц ва давомнокии он, таърихи гирдгардиш дар бозор.

Хавфи муассиса ин робита бо навъи санъати роьбари рафтори муасиса дар бозор мебошад.

Хавфи идоракунц муайян карда мешавад бо воситаи менеджероне, ки идоракунии муассисаро =ьдадоранд.

Хавфи бозоргири имконияти маьрум шудан дар ваыти ба амал барории ыощази ыимматнок дар натижаи тащирёфтани баьои сифати вай.

Хавфи ыарзц хавфи он ки аз ыощази ыимматнок баровардашуда маълум мегардад, ки он имконияти пардохт надорад.

Хавфи бадалшаванда дар ваыти ивази вомбарг ё саьмияи имтиёзнок ба саьмияи оддц.

Хавфи офатц дар ьолати маьрум шудани сармоя ва ьам молу мулк.

Хавфи давлатц хавфи сармоягузории ыощази ыимматнок бо давлатьои ноустувори фонди.

Хавфи соьавц таьлили хавиф соьавц аз 3 ыисм иборат аст.

1. Муыарар кардани давраи муьими доира.а) Соьаи гирифторшудани доираи ноустувор.

б) Мубталошудани камтари доираи ноустувор.

в) Хизмати устувор.

г) Афзоиши тези соьаьои жавон

2. Муыарар кардани вазъияти муомилаи соьавц дар доираи тижоратц ва дар шароити иытисодиёти калон.

3. Сифати таьлил ва пешг=и кардани тараыиёти перспективаи соьаьо.

Хавфи техникц алоыадор бо хизматрасонии амалиёти ыощази ыимматнок.
МАВЗ+И 13. Индекси биржавц
Инкишофи бозори фонд ива иытисоди инъикос меёбад дар индекси фонди, умумияти нишондиьандаьои динамикаи ыурби ыощази ыимматнок мебошад. Ин санжиши миёнаи ыурби нархи саьмия, миыдори муайяни ширкат, амалкунанда дар соьаьои фарыкунандаи иытисодиёти миллц мебошад.

Ьамин тариы индекси фонди имконият медиьад, ки вазъияти бозори фондиро дар давраи гузошта таьлил карда, дар асоси ин таьлил имконияти пешг=и карданро дорад.

Таърихи индекси фонди аз охирьои асри Х1Х сар мешавад. Якум индекс дар ИМА соли 1884 таъсис карда шуда буд. Инро дар аввал Чарльз Доу ба тариыи ьисоби миёнаи арифметики ыурби саьмияи 11 ширкат ьисоб мекунад. Аз соли 1928 сар карда инбексро аз р=и 30 ширкат ьисоб менамоянд ва ин номи Доу Джонсро гирифт.

Дар ИМА щайр аз индекси Доу Джонс, ки ьисоби миыдори зиёди индексьо ьастанд, якеи аз оньо ин индекси «Стандарт энд пурс», ки ин ба ду тарз ьисоб карда мешавад, бо саьмияьои 500 муассиса «Стандарт энд пурс»-500 ки бо таври зерин ьисоб карда мешавад: 400 муассисаи истеьсоли, 20-то наылиётц, 40-то молиявц ва 40-то муассисаи комуналц. Ба ин индекс асосан саьмияьои муассисаьои дар биржаи фондии Нью-Йорк ба р=ихатгирифташуда истифода мешавад.Ба гуногунии индекси фонди нигоь накарда вайро бо 3 тарз ьисоб мекунанд.

 1. Методи миёнаи арифметики оддц


 1. Методц миёнаи геометрц 1. Методи миёнаи арифметики боркашидашуда.

Аб=
МАВЗ+И 14. Асосьои сармоягузории кифц.
Тажрибаьои жаьони нишон медиьад, ки бозори фонди дар зери мафьуми сармоягузори кифц фаьмида мешавад, як навъи мажм=и ыощази ыимматнок, ба шахсони ьуыуыи ва воыеи таълуы дошта баромад менамояд ьамчун объекти яклухти вобаста. Маънои онро дорад, ки чц дар назди ташаккули кифц ва тащирёбии ояндаи таркиби = ва сохти менежери-идоракуни-хавф даромад.

Мафьуми киф ин беьтар кардани шарту шароити сармоягузори илова кардани мажм=и ыощази ыимматнок бо вужуди ин сифати сармоягузори, ки дастрас будани вазъияти алоьидаи ыощази ыимматнок, ки мумкин аст фаыат дар ваыти мувофиыати оньо.

Ьамин тариы дар равиши ташаккули киф комёбшудани сармоягузории нав аз сифати тавсифи муыарраршуда. Кифц ыощази ыимматнок олоте мебошад, ки бо ёрии он сармоягузоранда фароьам меорад талаботи устуворц даромадро дар ваыти хавфи.

Гур=ьбандии киф бо вобастагии сарчашмаи даромад

Сарчашмаи даромад

Рушди ыурби нархПардохти жорц

Рушди агресивииРушд ва даромади кифц

Даромади кифц


Кифи дучандаи муыараршудаДаромаднокии мунтазами кифц

Даромаднокии ыощазьо

Баробар кардани кифц

Рушди кифц

Рушди миёнаи киф

Рушди консервативии кифц

Рушди кифц ташаккул меёбад аз саьмияьои ширкат ыурби нархе, ки баланд мешавад. Нишонаи навъи ьамин киф-ин рушдикапитали нарх бо якжоя девиденти гирифта. Бо вужуди ин пардохти дивиденд дар ьажми хурд муыаррар мешавад.Рушди агресивии кифц ба баландшавии афзоиши капитал вобаста аст. Ба ин навъи киф дохил мешавад, саьмияьои ширкатьои жавон ва зуд афзоишкунанда. Сармоягузории ин навъи киф хавфи зиёд дорад, лекин бо вужуди ин даромади зиёд меорад.

Рушди консервативии кифц ин навъи киф хавфи камтарин дорад. Асосан вай аз саьмияьои ширкатьои машьури калон иборат мебошад, аммо тавсифи он на он ыадар баланд буда, лекин устувории суръати рушди ыурби нарх мебошад. Ьайати киф дар ьолати устувор ва дар гузашти давраи дурудароз мемонад. Сармоягузории рушди консервативии кифц вобаста ба муьофизати капитал мебошад.

Рушди миёнаи кифц дар ин навъи киф сармоягузории кифц агресивц ва рушди консервативц ьаст. Ба ин навъи киф дохил мешавад боэътимодии ыощази ыимматнок, ба м=ьлати дурудароз ба даст овардан, хавфи асбобьои фондц, ьайати оньо, такроран нав мешавад. Дар ьамин ваыт таъмин менамояд, рушди капитали миёнаро ва м=ътадилии даражаи хавф. Эътимодии ыощази ыимматнок рушди консервативц, даромади ыощази ыимматнок рушди агресивц.

Даромади кифц даромаде, ки аз р=и фоиз ва дивиденд гирифта мешавад.

Даромади мунтазами кифц аз ыощазиыимматнок боэътимод иборат буда даромади миёна аз сатьи хавфи камтарин.

Даромаднокии ыощазьои кифц иборат аз вомбаргьои ташкилотьои даромаднокиашон баланд, ыощази ыимматнок, ки даромади баланд меорад дар ваыти сатьи хавфи миёна.

Рушд ва даромади кифц боэътимоди барои пешгири кардани имконияти аз даст додан дар бозори фондц чц аз пастшавии ыурби нарх ва дивиденд ва фоизи кам мебошад. Як ыисми активи молиявц ба ьамин киф дохил мешавад ба соьибаш рушди капитали нархро меорад ва дигараш-даромад.

Кифи дучандаи муыарраршуда иборат аз ыощазьое, ки ба дорандаи худ даромади баланд меорад дар ваыти зиёдшавии сармояи капиталц. Дар ин жо он ыощази ыимматнок дар назар дошта шудааст, ки сармоягузории фондии дутурафа муыаррар карда шудааст. Оньо ду навъи саьмияро мебароранд: навъи якум-даромади баланд меорад; навъи дуюм-афзоиши даромад. Тавсифи сармоягузории кифц муайян карда мешавад, аьамияти ыощазьои кифц.

Баробар кардани кифц. Дар назар дошта мешавад на фаыат баробар кардани даромад, балки хавф, ки р=йдодани амалиётьо бо ыощази ыимматнок, баробаркунии кифц ьамроь бо таносуби ыощази ыимматнок, ки тез ыурби нарх баланд мешавад, ва аз даромаднокии баланди ыощази ыимматнок. Ба ьайати киф дохил мешавад хавфнокии баланди ыощази ыимматнок, лекин аз р=и ыойида оньо ташкил мешавад, аз саьмияьои оддц ва имтиёзнок инчунин вомбаргьо. Вобаста аз вазъи бозор дар ин ё он асбобьои фонди, жудо кардани ыисми зиёди маблащ ба киф дохил мешавад.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Автоматизированные системы управления и приборы автоматики
2015 -> Мавз=и Идеологияи сиёсц ьамчун шакли шуури жамъиятц Наыша
2015 -> Ижрокунанда: хонандаи синфи 11
2015 -> Ш. А. Жетписбай
2015 -> Язык и стиль публичного выступления
2015 -> Формирование современной системы подготовки квалифицированных кадров на этапе инновационного и технологического развития экономики россии
2015 -> 1 общие требования
2015 -> Реферат Августин Аврелий о феномене человеческой личности
1   2   3

 • МАВЗ+И 10. Клиринг ва ьисоббаробаркуниьо аз р=и созишьо бо ыощазьои ыимматнок
 • МАВЗ+И 11. Таьлили бозори ыощазьои ыимматнок. Таьлили бозри фондц 2 равиши асосц дорад иньо: Таьлили устувор ва таьлили техникц
 • МАВЗ+ЪИ 12. Намудьои ьарфьо дар бозори ыощазьои ыимматнок
 • Хавфи тащирёбии ыонунгузорц
 • Хавфи фоизи
 • Хавфи зиддиятьои жангц.
 • Хавфи объекти сармоягузори
 • Хавфи муассиса
 • Хавфи бозоргири
 • Хавфи бадалшаванда
 • Хавфи соьавц
 • Хавфи техникц
 • МАВЗ+И 14. Асосьои сармоягузории кифц.
 • Гур=ьбандии киф бо вобастагии сарчашмаи даромад Сарчашмаи даромад
 • Рушди консервативии кифц
 • Даромади кифц
 • Даромаднокии ыощазьои кифц
 • Кифи дучандаи муыарраршуда