Жалпы орта білім деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары

Главная страница
Контакты

    Главная страницаЖалпы орта білім деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарларыстраница17/18
Дата06.01.2017
Размер2.76 Mb.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18


Уақыт қоры (4 сағат)
ФИЗИКА

жаратылыстану-математика бағыты11 сынып


п/п

Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары

Сағат саны

Барлы-ғы, сағ

теория

практ.

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

12

8

20

Тербелмелi қозғалыс

7

6

13

1

Механикалық және электромагниттік қозғалыс. Механикалық және электромагниттi тербелiстердiң арасындағы ұқсастық.

1
1

2

Тербелмелі қозғалысты математикалық сипаттау. Гармониялық тербелiстердiң графигі.

1
1

3

Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1
4

Автотербелістер. Транзистордағы генератор.

1
1

5

Айнымалы ток еріксіз электромагниттік толқындар ретінде.

1
1

6

Практикалық жұмыс: Электромагниттік тербелістерді компьютерлік модельдеу.
1
7

Электр желiсiндегi кернеу резонансы.

1
1

8

Желідегі айнымалы токтың қуаты.

19

Трансформатор. Айнымалы ток генераторы. Қазақстанда электр энергиясын жеткiзу және пайдалану.

1
1

10

Лабораториялық жұмыстар: Трансформатор орамдарының санын анықтау.
1

1

11

Практикалық жұмыс: Тербелмелі контурдың әр түрлі параметрлері үшін электрлік тербелістер кезіндегі кернеудің және ток күшінің уақытқа тәуелділігін компьютерлік модельдеу.
1

1

12

Практикалық жұмыс: Тербелмелі контурдың әр түрлі параметрлері үшін электрлік тербелістер кезіндегі электр және магнит энергиясының уақытқа тәуелділігін компьютерлік модельдеу

1

1

13

Бақылау жұмысы:"Тербелмелi қозғалыс "
1Электромагниттiк толқындар және радиотехниканың физикалық негіздері

5

2

7

14

Электромагниттiк өріс. Құйынды электр өрісі. Электромагниттiк толқындар. Электромагниттiк толқындарды шығару. Герц тәжiрибелерi.

1
1

15

Электромагниттiк толқындар энергиясы. Электромагниттiк толқындардың қасиеттерi.

1
1

16

Радиотелефон және теледидар байланыс принципі.

1
1

17

Қазақстанда жаңа байланыс құралдарының дамуы. Сандық технология. Оптикалық-талшықтық коммуникациялық тораптар. Ұялы технологиялар және Интернет.

1
1

18

Электрмагниттiк толқындар шкаласы. Жоғары жиiлiктi электрмагниттiк толқындардың биологиялық әсерлері және олардан қорғану.

1
1

19

Практикалық жұмыс: Эксперименттік есептер шығару.
1

1

20

Практикалық жұмыс: Электромагниттiк толқындарды компьютерлік модельдеу және олардың қасиеттерін зерделеу
1

1

ЖАРЫҚ ТОЛҚЫНДАРЫ ЖӘНЕ ОПТИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР

5

7

12

21

Жарық табиғаты. Ферма принципі. Жарықтың сыну заңдары: Жазық және сфералық айналар, олардағы сәулелердің жүрісі.

1
1

22

Жарықтың шағылу заңдары. Толық ішкі шағылу. Жазық параллель пластинадағы, призмадағы сәуле жолдары.

1
1

23

Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1

24

Лабораториялық жұмыс № 1:

шынының сыну көрсеткiшiн анықтау а.


1

1

25

Линза. Жұқа линза формуласы. Линзадағы сәуле жолдары. Линзада кескін алу.

1
1

26

Жарықтың интерференциясы, дифракциясы, дисперциясы және полярлануы. Дифракциялық торлар, саңылаулар және поляроидтар.

1
1

27

Лабораториялық жұмыс № 2: Жарықтың интерференциясы мен дифракциясын бақылау.
1

1

28

Лабораториялық жұмыс № 3: Дифракциялық тор көмегiмен жарық толқындарының ұзындығын өлшеу.
1

1

29

Оптикалық құралдар. Спектрлік аппараттар.

1
1

30

Практикалық жұмыс: Эксперименталдық және мазмұндық есептерді шығару.
1

1

31

Практикалық жұмыс:

Компьютерлік модельдеу (жарықтың интерференциясы мен дифракциясы).1

1

32

Бақылау жұмысы «Жарық толқындары және оптикалық құралдар».
1

1

САЛЫСТЫРМАЛЫЛЫҚТЫҢ АРНАЙЫ ТЕОРИЯСЫНЫҢ ЭЛЕМЕНТТЕРІ

4

0

4

33

Механикадағы салыстырмалылық принципi. Жарық жылдамдығының шектiлiгi. Майкельсон мен Морли тәжiрибесi.

1
1

34

Салыстырмалылық теориясының постулаттары..

1
1

35

Жылдамдықтарды қосудың релятивтік заңы. Масса мен энергияның өзара байланыс заңы.

1
1

36

Классикалық механика мен салыстырмалылықтың арнайы теориясының арасындағы байланыс.

1
1

КВАНТТЫҚ ФИЗИКА

19

11

30

Жарық кванттары

5

2

7

37

Жылулық сәулелену. Абсолют қара дененің сәуле шығаруы. Планк формуласы.

1
1

38

Фотоэффект. Фотоэффектінi қолданылу. Фотон.

1
1

39

Жарықтың қысымы.

140

Практикалық жұмыс: Эксперименттік есептер шығару.
1
41

Рентгендік сәуле шығару. Компьютерлік томография.

1
1

42

Жарықтың кванттық табиғатын растайтын тәжірибелер. Жарықтың табиғатының корпускулалық-толқындық бiрлiгі.

1
1

43

Практикалық жұмыс Компьютерлік модельдеу (люминесценция, фотоэффект).
1Атом физикасы

6

2

8

44

Сызықтық спектрлер

1
1

45

Альфа-бөлшектердің шашырауы бойынша Резерфорд тәжiрибесi. Бор постулаттары.

1
1

46

Сутегіге ұқсас атомдарға Бор теориясы.

1
1

47

Практикалық жұмыс Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1

48

Бор моделi және сәйкестiк қағидасы.

1
1

49

Франк-Герц тәжiрибесi.

1
1

50

Лазерлер. Голография. Сызықтық емес оптика туралы ұғым.

1
1

51

Лабораториялық жұмыс: Сәуле шығарудың тұтас және сызықтық спектрлерін бақылау.
1Атом ядросының физикасы

6

3

9

52

Атом ядросы. Ядроның нуклондық моделi. Ядродағы нуклондардың байланыс энергиясы.

1
1

53

Практикалық жұмыс Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1

54

Табиғи радиоактивтiк. Радиоактивтiк ыдырау заңы.

1
1

55

Практикалық жұмыс Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1

56

Ядролық реакциялар. Жасанды радиоактивтiк.

1
1

57

Ауыр ядролардың бөлiнуi. Тiзбектi ядролық реакциялар. Критическая масса.

1
1

58

Лабораториялық жұмыс:

Дайын фотосуреттер бойынша бөлшектердiң өзара әрекеттесуiн зерттеу


1
59

Ядролық реактор. Ядролық энергетика. Термоядролық реакциялар.

1
1

60

Радиоактивтi сәулелердiң биологиялық әсерi. Радиациядан қорғану.

1
1
Элементар бөлшектер

2

4

6

61

Ғарыштық сәулелер. Ядролық күштер.

1
1

62

Элементар бөлшектер. Микродүниедегі сақталу заңдары.

1
1

63

Практикалық жұмыс Эксперименталдық есептерді шығару.
1

1

64

Практикалық жұмыс: Радиоактивті ыдырауды компьютерлік модельдеу
1

1

65

Практикалық жұмыс: Ядролық реация моделі.
1

1

66

Бақылау жұмысы по теме " Кванттық физика "
1

1

ӘЛЕМ

8

4

12

67

Жұлдызды аспан және жұлдыздарға қарап бағдар алудың негiзгi принциптерi.

1
1

68

Жұлдыздар әлемi. Жұлдыздарға дейінгі қашықтық.. Айнымалы жұлдыздар.

1
1

69

Практикалық жұмыс Эксперименталдық есептерді шығару.
1

1

70

Күн – Жер байланысы. Планета жүйелерiнің жұлдыздары.

1
1

71

Жер тобының планеталары. Алып-планеталар. Күн жүйесiнiң кiшi денелерi.

1
1

72

Бiздiң Галактика. Басқа Галактикалардың ашылуы. Квазарлар.

1
1

73

Үлкен жарылыс. Әлем эволюциясының негiзгi кезеңдерi. Әлемнiң кеңеюі.

1
1

74

Әлемнiң модельдерi. Әлемдегi тiршiлiк және сана. .

1
1

75

Ғарышты игеру және адамзаттың оны игеру болашағы.

1
1

76

Практикалық жұмыс Эксперименттік есептер шығару.
1

1

77

Практикалық жұмыс: Аспан денелерінің қозғалысын компьютерлік модельдеу.
1

1

П

Бақылау жұмысы: " Әлем "
1

1

Қорытынды

2

0

2

79

Әлемнiң қазiргi заманғы физикалық бейнесi. Астрономияда ашылған соңғы жаңалықтар.

1
1

80

Физика және ғылыми-техникалық прогресс.

1
1

81

Физикалық практикум
10

10

82

Қорытынды қайталау
10

10

Итого:
50

50

100

Каталог: download -> version
version -> Пояснительная записка к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности (7 класс)
version -> Пояснительная записка «Безопасность жизнедеятельности»
version -> Реферат по этнологии: Брачные традиции народов мира. Работу студентка 42 а группы Романцова Галина
version -> Реферат по химии «Жиры, белки, углеводы». ученица 12 класса Линченкова Алина
version -> Реферат Идеи Просвещения в творчестве Уильяма Хогарта
version -> Зигмунд Фрейд Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии
version -> Виталий Петрович Леонтьев Знакомства и общение в Интернете Виталий Леонтьев Знакомства и общение в Интернете
version -> Публичный отчет по итогам работы за 2013 2014 учебный год Общая характеристика образовательного учреждения
version -> Руководство по учебной дисциплине судебная медицина для бакалавров по направлению подготовки 030900 Профиль «уголовно-правовой»
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

 • ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 12 8 20
 • Лабораториялық жұмыстар
 • Электромагниттiк толқындар және радиотехниканың физикалық негіздері 5 2 7
 • ЖАРЫҚ ТОЛҚЫНДАРЫ ЖӘНЕ ОПТИКАЛЫҚ ҚҰРАЛДАР 5 7 12
 • Практикалық жұмыс
 • КВАНТТЫҚ ФИЗИКА 19 11 30
 • Атом физикасы 6 2 8
 • Атом ядросының физикасы 6 3 9
 • Элементар бөлшектер 2 4 6
 • Кванттық физика "
 • Әлем " 1 1 Қорытынды
 • Итого : 50 50 100