Жалпы орта білім деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарлары

Главная страница
Контакты

    Главная страницаЖалпы орта білім деңгейінің ОҚу пәндері бойынша үлгілік тақырыптық жоспарларыстраница16/18
Дата06.01.2017
Размер2.76 Mb.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18ФИЗИКА

жаратылыстану-математика бағыты10 сынып


п/п

Бөлімдердің, тақырыптардың атаулары

Сағат саны

Барлы-ғы, сағ

теория

практ.

МЕХАНИКА

14

8

22

Кинематика

5

3

8

1

Механикалық қозғалыс. Қозғалыстың салыстырмалылығы.

1
1

2

Кинематиканың негiзгi түсiнiктерi мен теңдеулерi.

1
1

3

Көкжиекке бұрыш жасай лақтырылған дененiң қозғалысы.

1
1

4

Көкжиекке лақтырылған дененiң қозғалысы.

1
1

5

Шеңбер бойымен қозғалысың сипаттамасы.

1
1

6

Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1

7

Лабораториялық жұмыстар:

Дененің ұшу қашықтығының лақтыру бұрышына тәуелділігі. .
1

1

8

Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1

Динамика

7

4

11

9

Ньютон заңы.

1
1

10

Кеплер заңдары. Бүкіләлемдік тартылыс заңы.

1
1

11

Импульстің сақталу заңы.

1
1

12

Энергияның сақталу және айналу заңы. Қатты дененің айналмалы қозғалысы.

1
1

13

Айналмалы қозғалысты сипаттайтын кинематикалық және динамикалық шамалар.

1
1

14

Айналмалы қозғалыс үшін Ньютонның екінші заңы. Гироскоп.

1
1

15

Статика элементі.

1
1

16

Лабораториялық жұмыстар
1

1

17

Лабораториялық жұмыстар
1

1

18

Лабораториялық жұмыстар
1

1

19

Практикалық жұмыс:

Нүктенің қозғалысын компьютерлік модельдеу.


1

1
Сұйықтар мен газдардың қозғалысы

2

1

3

20

Бернулли теңдеуi. Тұтқыр сұйық.

1
1

21

Денелердi сұйықтардың қапталдай ағуы. Қанаттың көтеруші күшi.

1
1

22

Бақылау жұмысы «Механика»
1

1

МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА

17

11

28

Молекулалық-кинетикалық теория негiздерi

3

2

5

23

Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi қағидалары және оның тәжiрибелiк дәлелдемелерi. Молекулалардың өзара әрекеттесу күшi.

1
1

24

Термодинамикалық тепе-теңдік. Температура зат бөлшектерінің жылулық қозғалысының орташа кинетикалық энергиясының өлшемі ретінде.

1
1

25

Идеал газ. Молекулалық-кинетикалық теорияның негiзгi теңдеуi.

1
1

26

Лабораториялық жұмыстар:

Газдың қысымын әр түрлі тәсілдермен анықтау.


1

1

27

Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1
Газ заңдары

4

3

7

28

Идеал газ күйінің теңдеуі

1
1

29

Изопроцестер. Бойль-Мариот, Гей-Люссак, Шарль..

1
1

30

Лабораториялық жұмыстар: Изопроцестердi зерделеу.
1

1

31

Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1

32

Дальтон заңдары.

1
1

33

Газдарды техникада қолдану.

1
1

34

Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1
Термодинамика негiздерi

7

2

9

35

Газдың ішкi энергиясы. Iшкi энергияны өзгерту тәсiлдерi. Термодинамиканың бiрiншi заңы.

1
1

36

Термодинамикадағы жұмыс.

1
1

37

Термодинамиканың бірінші заңын изопроцестерге қолдану.

1
1

38

Практикалық жұмыс Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1

39

Адиабаттық процесс

1
1

40

Циклді процес. Карно циклі..

1
1

41

Жылу қозғалтқыштары және қоршаған ортаны қорғау.

1
1

42

Термодинамиканың екiншi заңы.

1
1

43

Практикалық жұмыс:

Молекулалық физиканың заңын компьютерлік модельдеу


1

1
Сұйық және қатты денелер

4

3

7

44

Булану және қайнау. Қаныққан және қанықпаған бу. Заттың кризистiк күйi. Ауаның ылғалдылығы.

1
1

45

Сұйықтың беткi қабатының қасиеттерi. Жұғу. Қылтүтіктік құбылыстар.

1
1

46

Кристалл және аморф денелер.

1
1

47

Қатты денелердің механикалық қасиеттері. Сублимация.

1
1

48

Лабораториялық жұмыстар
1

1

49

Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1

50

Бақылау жұмысы «Молекулалық физика»
1

1

ЭЛЕКТРОДИНАМИКА

28

16

44

Электростатика

10

4

14

51

Электр және оның қасиеттері. Электр заряды. Зарядтың дискреттілігі. Элементар заряд. Зарядтың сақталу заңы.

1
1

52

Кулон заңы - электростатиканың негізгі заңы. .

1
1

53

Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1

54

Электр өрiсi. Өрістің электр кернеулігі.

1
1

55

Практикалық жұмыс Сапалық және мәтінді есептер шығару.
1

1

56

Электр өрісінің потенциалы. Суперпозиция принципі.1

57

Гаусс теоремасы.

1
1

58

Біртекті электр өрісінде, нүктелік заряд өрісінде зарядтың орын ауыстыруы кезіндегі электр өрісінің жұмысы.

1
1

59

Потенциалдар айырымы. Эквипотенциал беттер.

1
1

60

Электр өрiсiндегi өткiзгiштер. Электр өрiсiндегi диэлектриктер.

1
1

61

Электрсыйымдылық. Конденсаторлар және олардың түрлері. Жазық конденсатордың электрсыйымдылығы.

1
1

62

Конденсаторларды тізбектей және параллель қосу және олардың белгілері. Электр өрiсiнiң энергиясы.

1
1

63

Практикалық жұмыс Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1

64

Бақылау жұмысы "Электростатика"
1

1
Тұрақты электр тогы заңдары

9

7

16

65

Электр тогы. Тiзбек бөлiгi үшiн Ом заңы. Толық тiзбек үшiн Ом заңы.

1
1

66

Лабораториялық жұмыстар
1

1

67

Лабораториялық жұмыстар
1

1

68

Электр тiзбегiне өткiзгiштердi тiзбектей, параллель, аралас қосу және олардың белгілері.

1
1

69

Практикалық жұмыс Смешенное соединения проводников"
1

1

70

Лабораториялық жұмыстар
1

1

71

Тармақталған тізбек. Кирхгоф ережелері.

1
1

72

Практикалық жұмыс Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1

73

Токтың жұмысы мен қуаты. Пайдалы және толық қуат.

1
1

74

Джоуль-Ленц заңы. Ток көзінің ПӘК-і.

1
1

75

Металдардағы электр тогы. Асқын өткiзгiштiк.

1
1

76

Газдардағы және вакуумдегi электр тогы. Плазма.

1
1

77

Шала өткiзгiштердегi электр тогы.

1
1

78

Электролит ерiтiндiлерiндегi және балқыламалардағы электр тогы. Электролиз заңы.

1
1

79

Практикалық жұмыс: Электр тiзбектерiнiң құрастыруы бойынша виртуалды лабораториялық жұмыстар
1

1

80

Бақылау жұмысы по теме: «Тұрақты электр тогы заңдары».
1

1
Магнит өрiсi

5

3

8

81

Магниттік өзара әрекеттесу. Эрстед, Ампер тәжірибелері. Магнит өрісінің күш сызықтары.

Магнит индукциясының векторы. Түзу және дөңгелек токтың магнит өрiсi.1
1

82

Ампер күші. Магнит өрісіндегі рама. Тұрақты токтың электрқозғалтқышы және электрогенераторы. .

1
1

83

Лоренц күші. Магнит өрісіндегі зарядталған бөлшектердің қозғалысы.

1
1

84

Практикалық жұмыс Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1

85

Заттың магниттік қасиеттері. Магниттік өткізгіштік. Ампер болжамы. Магнит өрісіндегі атом.

1
1

86

Магнетиктер және олардың түрлері. Диа-, пара- және ферромагнетиктердің табиғаты. Ферромагнетиктер және олардың қасиеттері. Ферромагнетиктерді қолдану.

1
1

87

Практикалық жұмыс: Сапалық, мәтінді және эксперименттік есептер шығару.
1

1

88

Лабораториялық жұмыстар: Жердің магнит өрісінің горизонталь құраушысын анықтау.
1

1
Электромагниттiк индукция

4

2

6

89

Электромагниттiк индукция құбылысы. Индкуция ЭҚК-і. Магнит ағыны. Электромагниттiк индукция заңы.

1
1

90

Магнит ағынының сақталу заңы. Ленц ережесі.

1
1

91

Максвелл гипотезалары.

Құйынды электр өрісі.1
1

92

Өздік индукция. Индуктивтік. Магнит өрісінің энергиясы.

1
1

93

Лабораториялық жұмыстар: Электромагниттiк индукцияны зерделеу.
1

1

94

Бақылау жұмысы по теме "Электродинамика"
1

1

95

Физикалық практикум
4

4

Барлығы:
60

38

98

Каталог: download -> version
version -> Пояснительная записка к рабочей программе по основам безопасности жизнедеятельности (7 класс)
version -> Пояснительная записка «Безопасность жизнедеятельности»
version -> Реферат по этнологии: Брачные традиции народов мира. Работу студентка 42 а группы Романцова Галина
version -> Реферат по химии «Жиры, белки, углеводы». ученица 12 класса Линченкова Алина
version -> Реферат Идеи Просвещения в творчестве Уильяма Хогарта
version -> Зигмунд Фрейд Тотем и табу. Психология первобытной культуры и религии
version -> Виталий Петрович Леонтьев Знакомства и общение в Интернете Виталий Леонтьев Знакомства и общение в Интернете
version -> Публичный отчет по итогам работы за 2013 2014 учебный год Общая характеристика образовательного учреждения
version -> Руководство по учебной дисциплине судебная медицина для бакалавров по направлению подготовки 030900 Профиль «уголовно-правовой»
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   18

 • МЕХАНИКА 1 4 8 22
 • Динамика 7 4 11
 • Сұйықтар мен газдардың қозғалысы 2 1 3
 • МОЛЕКУЛАЛЫҚ ФИЗИКА 1 7 11 28
 • Газ заңдары 4 3 7
 • Термодинамика негiздерi 7 2 9
 • Сұйық және қатты денелер 4 3 7
 • ЭЛЕКТРОДИНАМИКА 2 8 1 6 4 4
 • Тұрақты электр тогы заңдары 9 7 16
 • Тұрақты электр тогы заңдары».
 • Электромагниттiк индукция 4 2 6