Ижрокунанда: хонандаи синфи 11

Главная страница
Контакты

    Главная страницаИжрокунанда: хонандаи синфи 11

Скачать 50.56 Kb.


Дата06.01.2017
Размер50.56 Kb.
ТипРеферат

Скачать 50.56 Kb.

Реферат


Ижрокунанда: хонандаи синфи 11е

мактаби таьсилотимиёнаи умумии №5

Ёрматова Т .

Ыабулкунанда: Омузгори фанни

т.информатсионц

Ризоева М.

Равзанаи жадвали электрони MS Excel Барои сохтани жадвалхои электрони програм-


маи MS Excel яке аз воситаьои пуриытидор ва хеле машьур ба ьисоб меравад.Он низ ба мисли программаи MS Work ба дастаи программаьои MS Offise дохил мешавад.Ин программа барои ижрои ьисоббарори-ьои гуногун ба монанди ьисобкуниьои муьосибот,молиявц, риёзц ва щайра истифода бурда мешавад. Программаи Excel-ро барои он жадвали электрони мегуянд,ки объектии асоси он жадвали махсус аст.Ин жадвал ьамаи амалиёти заруриро ба таври автомати ижро менамоянд.

Барои ба кор даровардани программаи Excel дар мизи кории системаи Windows тугмаи Пуск (Ощоз-Start)-ро пахш намуда,ба менюи асосии система ворид мегардем. Пас аз он нишондиьандаи мушро ба банди Программьо (Programs) гузошта каме интизор мешавем.

Дар экран р=йхати программаьое,ки дар системаи Windows ба ыайд гирифта шудаанд, пайдо мегардад. Нишондиьандаи мушро ба банди MS Excel гузошта, тугмаи чапи онро пахш менамоем. Дар натижа программаи MS Excel ба кор омода мегардад ва дар экран равзанаи он кушода мешавад.

Дар равзанаи программаи Excel пас аз сатри сарлавьа сатри менюи программа жойгир шудааст.Бандьои менюи Excel Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис,Данные, Окно ва Справка ном доранд. Менюи программа имконият медиьад,ки бо ячейкаьои жадвал,

сатр ва сутуньои он амалиёти гуногун ижро карда шаванд. Бандьои менюро бо тарзьои зерин интихоб кардан мумкин аст: 1)Нишондиьандаи мушро ба банди лозимц гузошта, тугмаи чапи онро пахш мекунем.

2)Тугмаьои зерини клавитураро якжоя пахш мекунем.

Жадвальоро дар Excel Вараыаьои корц мег=янд. Як китоби корц(файл) метавонад аз якчанд вараыаьои корц(Лист-Sheep) иборат бошад.Мафьумьои асосии MS Excel. Ьужати асосии жадвали электрони MS Excel китоби корц (книга-book) будааст. Китоби корц аз мажм=и вараыаьои корц иборат аст,ки оньо сохтори жадвалц доранд. Дар равзанаи Excel таньо вараыаи кории жорц намоён аст. Ьар як вараы номи хусусии худро доранд,ки он дар ярликчааш сабт ёфтааст. Аз усули пахшкунии номи ярликчаьо истифода бурда, аз як вараыи корц ба дигар вараы гузоштан мумкин аст. Барои аз нав номгузорц кардани вараыи корц, ба ярликча он ба воситаи муш ду маротиба таъсир расонидан лозим аст. Пас аз ижрои ин амалиёт номи ярликча жудо карда мешавад. Баъд аз жудошавии номи ярликча, аз тугмаьои клавиатура истифода бурда, номи навро дохил намудан мумкин аст. Агар истифодабаранда номи ярликчаро бо тугмаи рости муш пахш намояд, он гоь = имконияти бо ярликча гузаронидани амалиёти несткунии ярликча, аз нав номгузорц кардани он, жойивазкунии он бо дигар

ярликча, нусхабардории вараыи кории ярликча бо номи дигар, иловакунии ярликчаи нав ва щайраро пайдо менамояд. Яъне дар ин маврид миыдори амалиёти бо ярликча гузаронидашаванда хеле меафзояд.

Барои бомувафаыият истифода бурда тавонистани программаи MS Excel пеш аз ьама шакли вараыи кории китобро донистан лозим аст. Вараы аз сатрьо ва сутуньо мборат мебошад. Сатрьои вараы бо ёрии раыамьои тартибии 1,2,3… номгузорц карда шуда, ба сутуньои вараы номи ьарфьои калони лотинииа A,B,C...

z, AA, AB,,IN гузошта шудаанд. Ьар як вараыи корц метавонад то 256 стун (аз A то IN)вато 65536 сатр (аз 1то 65536)дошта бошад. Дар буриши сатрьо ва сутуньои вараы ячейкаьои жадвал жойгир шудаанд,ки оньо элементьои хурдтарини нигоьдорандаи маълумотьо ба шумор меравад. Дар ьар як ячейкаи вараы яке аз се намуд информатсияро жойгир намудан мумкин аст: 1)Адади 2)Матни 3)Формулавц

Тарзьои танзимкунии MS Excel. Ба мисли MS Word танзимкунии MS Excel-ро низ бо ёриикомандаи менюи программа Сервис Параметрьо(ToolsOptions) ижро намудан мумкин аст. Пас аз дохилкунии ин команда дар экран равзанаи робитавии Параметрьо(Options) кушода мешавад.

Тарзи интихобкунии панельои асбобьо дар Excel. Бо маысади осонгардонидани ижрокунии бисёр амалиёт, чун дар протсессори матнии MS Word, дар программаи

жадвали электронии MS Excel низ панельои асбобьо пешбинц карда шудаанд. Барои ба экран баровардани р=йхати панельои асбобьо аз менюи программаи Excel банди Намуд(View) ва дар зерменюи пайдогардида сатри панели асбобьо(tool bars)-ро интихоб менамоем. Дар экран р=йхати панельо пайдо мегардад. Тавре ки аз р=йхат дида мешавад, аз тарафи чапи номи панельои стандартц(standard) ва ыолиббандц(formatting) аломати(байраыча) гузошта шудааст.Ин аломатнишондиьандаи он аст, ки маьз панельои номбаркардашуда фаъоланд. Барои фаъол ё щайрифаъол гардонидани панели алоьида,нишондиьандаи мушро бо номи он гузошта,тугмаи чапашро пахш кардан кифоя аст. Ьар як панел аз миыдори муаяни тугмаьо иборат аст ва дар ваыти пахш намудани ин ёон тугма кори муайяние ижро карда мешавад.

Диаграммаьо ва тарзи сохтани оньо дар Excel. Программаи Excel тарзьои хеле ыулайи жойгиркунии маълумотьоро дар ячейкаьои жадвал ва усульои гунагуни гузаронидани ьисобкуниьои формулавию ба чоп тайёрнамудани вараыьои кориро муьайё месозад. Хусусияти дигари Excel аз он иборат аст,ки бо ёрии имкониятьои графикии он маълумотьои дохилшуда ё худ гистограммаву графикьо низ бисёр осон тасвир кардан мумкин аст. Дар Excel диаграмма гуфта наиуди дилхоьи тасвири графикии маълумотьои ададиро меноманд.
Каталог: wp-content -> uploads -> 2015
2015 -> Автоматизированные системы управления и приборы автоматики
2015 -> Мавз=и Идеологияи сиёсц ьамчун шакли шуури жамъиятц Наыша
2015 -> Ш. А. Жетписбай
2015 -> Язык и стиль публичного выступления
2015 -> Формирование современной системы подготовки квалифицированных кадров на этапе инновационного и технологического развития экономики россии
2015 -> 1 общие требования
2015 -> Реферат Августин Аврелий о феномене человеческой личности
2015 -> Рабочая программа общеобразовательной учебной дисциплины «Физическая культура»

  • Файл, Правка, Вид, Вставка, Формат, Сервис, Данн ые , Окно ва Справка
  • Вараыаьои корц
  • A то IN )
  • Сервис Параметрьо(