ХУЛОСА ВЕНТРАЛ ЧУРРАЛАР ДИАГНОСТИКАСИДА ВА

Главная страница
Контакты

    Главная страницаХУЛОСА ВЕНТРАЛ ЧУРРАЛАР ДИАГНОСТИКАСИДА ВАстраница14/27
Дата06.01.2017
Размер5.69 Mb.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27


ХУЛОСА

ВЕНТРАЛ ЧУРРАЛАР ДИАГНОСТИКАСИДА ВА

ЖАРРОХЛИК УСУЛИНИ ТАНЛАШДА МСКТ НИНГ АХАМИЯТИ

Ахмедов А.И., Кутлымуратов А.Д., Ахмедов М.М.

Тошкент педиатрия тиббиёт институти
ТошПМИ катталар клиникаси жаррохлик бўлимида вентрал чурра ташхиси билан ётиб жаррохлик йўли билан даволанган 124 та бемор тахлил қилинган. Вентрал чурраларни аниқлашда МСКТ (мультиспирал компютер томография) текшируви ёрдамида операция усули танланган ва чурралар бартараф этилди.

SUMMARY

THE ROLE OF MSCT IN THE DIAGNOSIS OF VENTRAL

HERNIAS AND IN THE CHOICE OF SURGICAL PROCEDURE

Akhmedov A.A., Kutlimuratov A.D., Akhmedov M.M.

Tashkent pediatric medical institute
124 patients were studied who were cured by surgical procedure with the diagnosis of ventral hernia in surgery department TashPMI clinic. For the diagnosis of ventral hernias the method of MSCT( Multi-spiral computer tomography ) was used and operation procedure was selected and hernias were eliminated.


УДК:615.373.34-092.4
ОДАМ ОҚСИЛЛАРИНИ ПРЕЦИПИТАЦИЯЛОВЧИ

ГЕТЕРОИММУН ЗАРДОБЛАРИНИ ОЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИ

Ахмедов Т.Ж., Баратов Б.А., Жуманиёзов Э.Х.

Тошкент Тиббиёт Академияси

Суд тиббиёти серологиясида гуруҳ специфик изоиммун, гетероиммун зардоблар, моноклонал антитана, лектинлар ва протектинлар муҳум аҳамият касб этади.

Юқори сифатли гетероиммун зардоб олишда ҳайвонларни эмлаш учун саралаб олиш билан боғлиқ бўлиб, мазкур ҳайвонлар қонидаги гуруҳспецифик антигенлар тадқиқот натижаларига ўз таъсирини кўрсатади [1].

Моноклонал антитаналарнинг нодир хусусиятидан фойдаланиб, суд-тиббий экспертиза объектларини текширишда, антигенларни фарқлашда уларни қўллаш имкониятини беради. Мазкур хусусият суд-тиббий тестларда моноклонал антитаналарни қўллаш имконини беради ва уларни қўллаш доирасини кенгайтиради [8,9]. Анти-А ва анти-В моноклонал антитаналарнинг агглютинациялаш реакциясининг вақти ва ифодаланганлик даражаси изогемагглютинацияловчи зардобларга, хусусан эритроцитларга қарши кучсиз ифодаланган антитаналарга нисбатан узоқроқ ва юқорироқ [7].

Қуён эритроцитларида В2 антигени топилган бўлиб, у одам қони В агглютиногенига яқинлиги маълум [2]. Муаллиф фикрича, қуён эритроцитларидаги В антиген одам эритроцитларидаги антигенга миқдор жиҳатдан яқин. Қуён ва одам В2 антигенлари нафақат иммунологик жиҳатдан, балки ўзининг кимёвий табиати бўйича ҳам бир-бирига яқин ҳисобланади.

Формалиннинг микроорганизмлар фаолиятига қарши таъсирини инобатга олиб, антиген ва формалин аралашмасини хотиржамлик билан ҳайвон организмига юбориш мумкин. Формалин эритмаси оқсил ҳамда антигенларни денатурацияга учратса-да, унинг маълум концентрациялари антигенлар хусусиятини сақлаб қолади [3].

Cўнги йилларда Ўзбекистон олимлари томонидан ўтказилган тажрибалар натижалари қуйидагиларни хулоса қилиш имконини берган: 1. Қуёнларни дастлабки иммунизация натижасида фойдаланилган антигенларга нисбатан специфик бўлган ҳамда 1:1000 титрли одам, шохли мол ва қуш оқсилларини преципитацияловчи зардобларни олиш мумкин. 2. Адъювантли антигенлардан фойдаланиб қайта эмлашда титри 1:5000 бўлган одам, йирик шохли мол ва товуқ оқсилларини преципитация­ловчи зардобларни олиш имконини беради. Ушбу преципитацияловчи зардоблар фойдаланилган антигенларга нисба­тан специфик эканлигини таъкидлаш лозим. 3. Тери остига адъювантли антиген билан эмланган куёнларнинг турли кўринишдаги асоратларнинг юзага келганлиги сабабли мушак ичига эмлашдан фойдаланиш мақсадга мувофиқ. Қуёнларнинг қулоқ венасига учиничи марта антиген (1,0-1,1 мл) билан эмлаш уларнинг нобуд бўлишига олиб келди. Сўнгги ҳолат эса ўз навбатида бу каби тажрибаларни ўтказишда қуёнларнинг қулоқ веналаридан фойдаланиш мақсадга мувофиқ эмаслигидан далолат беради. Ўтказилган тажрибалар оғирлиги 2,0-2,8 кг булган куёнларнинг ҳар биридан тахминан 10-20 мл атрофида преципитацияловчи зардоб олиш мумкинлигини кўрсатди. Бу каби преципитацияловчи зардобларни Ўзбекистонда ишлаб чиқаришни йўлга қўйиш шубхасиз биологик объектларнинг тур мансублигини аниқлаш учун ўтказиладиган суд-тиббий экспертизаларни янада такомиллаштириш ва узлуксизлигини таъминлашда муҳим амалий аҳамият касб этади [6].

Суд тиббиёти амалиётида доғларда қон борлигини аниқлангандан сўнг, азот синамаси ўтказиб, унинг тур мансублигини аниқлаш масаласи ҳал этилади. Бунинг учун одам оқсилини преципитацияловчи гетероиммун зардоблардан фойдаланилади.

Ҳозирги кунда ушбу зардоблар Россия федерацисида қийинчиликлар билан келтирилаяпти. Агарда мазкур гетероиммун зардоблар Республикамизда олишни йўл қўйилса, қатор муаммолар ўз ечимини топган бўлар эди. Ушбу долзарб муаммони ҳал этиш учун юқори титрли ва специфик гетероиммун зардоблрни ажратиб олишни ўз олдимизга мақсад қилиб қўйдик.

Материал ва текшириш усуллари. Тадқиқотлар учун Тошкент тиббиёт академияси 2-клиникасининг қон қуйиш тармоғида донорлардан қон зардоблари олинган олинди.

Одам оқсилини преципитацияловчи гетероиммун зардобларини олиш имкониятларини, ушбу зардоблардан фойдаланиш мумкинлигини аниқлаш мақсадида эмлаш учун ҳайвонлар сифатида қуёнлардан фойдаланилди. Қуёнлар ТТА виварийсида ёпиқ бинода алоҳида қафасда сақланди. Великан ва шиншилла зотли иккала жинсдаги қуёнлардан фойдаланилди. Жами 8 та қуён (4 тадан) Оαβ(I) гуруҳ зардоблари билан эмланди. Текширишлар учун яроқли бўлган, яъни специфик юқори ва О гуруҳли 1:10000 титрли одам оқсилини преципитацияловчи гетероиммун зардоблар кейинги тадқиқотлар учун консервацияланди.

Ҳар бир ҳайвондан олинган зардоблар 1, 2, 3 ва ҳ.к. серияли рақамлар билан белгиланди. Одам оқсили учун специфик ва текшириш учун яроқли бўлган зардоблар жами 8 сериядан иборат бўлди.

Эмлаш натижасида олинган гетероиммун зардобларнинг спецификлигини аниқлаш учун ТТА суд тиббиёти ва тиббиёт ҳуқуқи кафедраси ва Тошкент шаҳар СТЭ Бюроси 1-филиали ходимларидан ташкил топган микродонорлардан олинган ҳамда ҳар-хил турдаги ҳайвонлар (қорамол, қўй, эчки, от, ит, товуқ, чўчқа) қон зардобларидан антиген сифатида фойдаланилди. Гетероиммун зардобларнинг спецификлиги пробиркаларда суюқ муҳитда перципитация реакцияси (Чистович Уленгут усули) ёрдамида текширилди.

Преципитацияловчи гетероиммун зардобларини олиш мақсадида Л.И.Ломовицкая (1977) таклиф этган, Д.Д.Джалалов, Р.Ж.Хасанов (1997) модификациясидаги схема қўлланилди [4,5]. Тур антигенига эга бўлган зардоб одам қонидан ажратиб олинади, юқори концентрациядаги формалин эритмасини антигенни ўзида 10% ли аралашма тайёрланади. Формалинланган одам қон зардоби қуённинг қулоқ чети венасига 1,0 мл/кг дозада 3 маротаба икки кунлик интервал билан юборилди. Охирги эмлашдан бир ҳафта ўтгач, қуён қулоқ четидаги венасидан 1-2 мл қон олинади. Қон зардобини ажратиб олинади ва гемолизинни йўқотиш учун 560С ҳароратли термостатда 20 дақиқа давомида сақланади. Сўнгра одам оқсилини преципитацияловчи гетроиммун зардобларини титри ва спецификлиги текширилади. Тадқиқотлар жараёнида гетроиммун зардоблар 1 минут ичида 1:10000 титрда ижобий натижа берди (1-жадвал).

1-жадвал.


Антигенни

суюлтиришПреципитацияловчи зардоб билан антиген ўртасида преципитация ҳалқаси ҳосил бўлиши вақти, серия №1-8

Турли ҳайвонлар антигенлари билан

спецификлигини аниқлашқорамол

қўй

эчки

от

ит

товуқ

чўчқа

1:100

+ 3 – 5 сек

- 1 соат

-1 соат

-1

соат


-1

соат


-1

соат


- 1 соат

-1

соат


1:1000

+ 15 – 20 сек

1:5000

+ 35 – 45 сек

1:10000

+ 50 сек –

1 мин
Муҳокама. Текширишлар натижасида формалиннинг одам қон зардобидаги 10% ли аралашмасидан антиген сифатида фойдаланиб қуёнларни эмлаш, юқори титрли ва спефик гетероиммун зардоб олиш вақтини қисқартиради. Ушбу усулдан фойдаланиш юқори сифатли иммун зардобларни имкониятларини оширади.

Хулоса. Ҳуқуқий давлат шаклланиши самараси бўлмиш адолатли судлов тизимининг мустаҳкамланиши жараёнида суд-биологик экспертизаларга сўнгги илм-фан ютуқларини қўллаган ҳолда ишончли далилларга эга бўлишни талаб этади. Суд тиббиёти амалиётида одам оқсилини преципитацияловчи юқори сифатли гетероиммун зардобларини олиш экспертнинг иш унумдорлигини оширади, вақтини тежайди, хатоликларга йўл қўймасликка замин яратади.

АДАБИЁТЛАР

1.Ахмедов Т.Ж. Қонда А1 ва А2 антигенларни суд тиббиётига оид текширишнинг янги имкониятлари // дисс. Афтореферати, т.ф.н., Тошкент-2008, - 24 б.

2.Блинов Н.И., Заславский Л.Д. О совместимости крови животных и человека // Новый хир. арх. - 1935. - №2. - с. 14.

3.Геньбом Р.Г., Корнеева Н.П. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств. – М., 1965. - с. 215.

4.Джалалов Д.Д., Хасанов Р.Ж. Способ получения преципитирующих сывороток // Бюл. дастлабки ихтиро тавсифи. - 1997. - №1. - с. 42-45.

5.Ломовицкая Л.И. Изготовление сывороток, преципитирующих белки крови человека // Суд.-мед. экспертиза. - 1977. - №1. - с. 55.

6.Маҳматмуродов Ф.Х., Белозёрова О.С., Тожиева С.Э. Одам, товуқ ва йирик шохли мол оқсилларини преципитацияловчи таёрлаш модификацияси ҳақида // “Ўзбекистонда суд-тиббий экспертиза хизмати ҳолати ва такомиллаштириш йўллари” илмий-амалий конференция материллари. – 2012. – I. - с. 303-307.

7.Томилин В.В., Барсегянц Л.О., Гладких А.С. Судебно-медицинское исследование вещественных доказательств. – М.- 1989. - с. 76-90.

8.Monoclonal antibodies specific for type 3 and type 4 chain-based blood group determinants: Relationship to the A1 and A2 Subgroups Glycoconjugate / J. Le Pendu, F. Lambert, B.E. Samuelsson et al. // J. Immunogenetic. - 1986. –v. 3. - p. 255-271.

9.Serological studies of monoclonal ABO antibodies with variant red blood cells / Pj.L. Pennec, F. Noizat-Pirenne, H. Ansart-Pirrenne et al. //www.ints.fr/4thWorkshop.


РЕЗЮМЕ

Вожможности получения гетероиммунных сывороток

преципитирующих белок человека
Получение высококачественных специфических гетероиммунных преципитирующих белок человека сывороток повышает эффективность и сокращает срок исследовании способствует упреждению экспертных ошибок в судебно-медицинской практике.

SUMMARY

Possible getting hetero immune sera precipitating the human protein

T.J.Ahmedov, B.A.Baratov, E.X.Jumaniyozov
Getting high-quality hetero immune specific precipitating human sorority protein increases the efficiency and shorten the study contributes to forestall expert errors in forensic practice.
UDC: 616.72-002.77-036:613.1

INFLUENCE OF ECOLOGICAL FACTORS TO ARTICULAR

SYNDROME IN RHEUMATOID ARTHRITIS

Аkhmedov Kh. S., Abdurakhimova L.A., Таshpulatova М. М.

Tashkent Medical Academy
Keywords: rheumatoid arthritis, articular syndrome, ecologic factors, climate geographic zone.

Actual of problem.Climatic peculiarity of human habitat have always been the most important factor which affect to health. When marked effects of different environmental indicators to human health, it became clear that the priority of environmental factor composes - up to 30%. Of these, pollution accounts about 20% and climate geographic conditions - 10% [1]. Therefore, it is obvious that the problems associated with the disease can not be considered without debate and features of the environment.

Geographical factors, according to a study conducted under the auspices of the WHO are estimated as external risk factors that could adversely affect to functioning of all systems of the human body, as well as the to course and outcome of various diseases, including rheumatic diseases [2]. In recent years, it began to discuss the possible connection of the current and future features of rheumatoid arthritis with unfavorable environmental factors [3]. RA is a multi factorial disease in which the interaction of genetic component and environmental factors determines not only the disease but also its pronounced clinical polymorphism [4]. Weighting of disease occurs under the simultaneous influence of environmental factors [5, 6, 7].

To date, Uzbekistan is the object of many investigations of medical and geographic directions, as Republic is distinctive by its geographical location, climate and nature of the development of industry and agriculture. Moreover, special attention should be paid to the environmental problem in certain areas of the Republic. As is known, deterioration of the nature does not occur immediately or instantly, this process is observed for a long time, in other words, the environmental situation gradually accumulates. The big environmental problem in Uzbekistan is the high degree of soil salinity. The real threat was extensive contamination of soil by various types of industrial and household wastes. One of the major problems is the quality of water resources, the problem of the disappearance of the Aral Sea and the threat of ecological safety in the country and contamination of air space. Our Republic of Uzbekistan is located in the arid zone and characterized by the presence of major natural sources of atmospheric dust as the Karakum and Kyzylkum deserts with frequent dust storms [8]. Therefore, we believe that actual study in this field, particularly in matters of environmental rheumatology, in particular on the issues of RA in various climatic and geographical regions of Uzbekistan. We are interested in properties of development and duration of RA associated with environmental factors.

The aim of this study was evaluate the influence of environmental factors to articular syndrome in patients from various regions of Uzbekistan.

Materials and methods. The study is included 460 patients with a documented diagnosis of RA at the age of 50,6 ± 9,1 years, disease duration 9,9 ± 4,7 years:

1) I area, the northern region - Tashkent - 144 patients;

2) II region, the western region - Khorezm region - 112 patients;

3) III region, the eastern region - Namangan region - 104 patients;

4) IV area, the southern region - Surkhandarya region - 100 patients

These hygienic assessment of environmental pollution, in particular xenobiotics in its three objects - air, soil and water (surface water and underground water sources) were obtained as a result of laboratory tests of sanitary stations, government offices of regional committees in the field of hydrometeorology, control of natural condition and environmental safety, as well as governmental Committee of Uzbekistan by protection of nature. Total emissions of air pollutants from stationary and mobile sources characterize the general anthropogenic load to the air. According to these data, the level for 5 years in the atmospheric emissions to the area of ​​the experimental zones includes following:

- in the I area for the year was 302,76 ± 96,12 t / km2, to 1 patient with RA -17,2 ± 29,16 kg;

- in the II area of 81,2 ± 16,2 t / km2, to 1 patient with RA -31,2 ± 1,8 kg;

- in the III area 68,51 ± 11,4 t / km2, to 1 patient with RA -9,1 ± 1,1 kg;

- in the IV area of ​​90,5 ± 8,9 m / km2, to 1 patient with RA -35,1 ± 3,4 kg.

Using of integral indicators of environmental burden to the atmosphere (ψ), water (σ) and soil (ω), compared them with clinical signs of RA (F) on the number of patients and with integral criterion in the study areas of Uzbekistan (G).

Statistical analysis of the results of research carried out by computer variations, correlation, one (ANOVA) and multivariate (ANOVA / MANOVA) dispersion analysis (programs «Microsoft Excel» and «Statistica-Stat-Soft», USA). We evaluated average values ​​(M), their errors (m), the standard deviations (s), the correlation coefficients (r), the criteria of dispersion (D), the Student (t), Wilcoxon - Rao (WR), χ2 McNemar - Fisher and reliability of statistical parameters (p).Results and discussion. Among the studied patients predominance women - 336 (93.3%). 85 (18.5%) patients suffered from this disease less than 5 years, from 5 up to 10 years - 255 (55.4%), and more than 10 years - 120 patients (26.1%). Drug remission was determined in 80 patients (17.4%), the activity is preserved - in 366 patients (79.6%). Poly arthritis were in 440 patients (95.7%). Systemic manifestations were detected in 269 patients (58.5%). In addition to the articular syndrome, the most frequent complaints were general weakness (65.2%), irritability, sleep and attention disorders (56.5%), restlessness and anxiety (65.2%), low-grade fever (39.1%). Almost all RA patients had signs of anemia of chronic inflammation.

The results of our analysis establishes the impact of the degree of environmental pollution by xenobiotics air ψ to the ω soil, as well as direct correlation ω with integral parameter of contamination of groundwater and drinking water σ. There are significant positive correlations with the degree of ω plant emissions of harmful substances into the atmosphere, with a level of accumulation in the regions of industrial waste and fluoride chloride (FH) load by xenobiotics, sulfates and phosphates in drinking water. At the same time the degree of dust ψ depends on ω salinity (r = 0,76; p = 0.032).

It is known that the content of substances in the soil enters into the human body through the vegetable and animal food. In turn, plants and animals are supplied by micronutrients from the soil [9]. Thus, the composition of minerals in the soil has a positive or negative effect to the human body, thereby specifically affects to duration of diseases, in particular to RA [3]. Especially, human activity and anthropogenic impact influence to the composition of the soil. Thus parameters G influence to the levels in the soil zone of residence of patients with RA as toxic microelements as nickel, aluminum and fluorine, and sulfates, which shown results from one factor dispersion analyses. Indicators G directly correlated with the content in the soil of nickel and aluminum fluoride (r = 0.69; r = 0.77; r = 0.71) and backwards - with concentrations of zinc (r = -0,66).

According to ANOVA integral indicator of soil contamination with nickel ω significantly affect to the radiological stage of the disease and indexes Ritchie and Larsen. It should be noted that there is a significant direct correlation between the values ​​of ω and articular syndrome, however, high aluminum content of the soil was significantly affected to the localization of the articular syndrome. So, in figures G <2 Aluminum G has a negative correlation (r = -0,44; r = -0,42; r = -0,32) with NPJ, NSJ and duration of morning stiffness, which become positive (r = 0.89; r = 0, 73; r = 0,79) in rates G> 2. It means that increasing of accumulation in the soil influences to pronounced degree of articular syndrome. As can be seen from pic. 1, area with high aluminum in the soil (IV area) is valid pronounced characters of above symptoms (p = 0.0042 &; p = 0,033Ј).

It should be noted that on the background G> 2, as seen from pic. 2, the severity of air pollution by xenobiotics significantly influences (in the figure indicated in black) to the incidence of lesions of the elbow (p = 0.023), the shoulder (p = 0.052), knee (p = 0.049) and hip (p = 0.037).

It is noteworthy, as shown by one-factor disperse analysis to the functional index of HAQ affects ω soil zinc (Zn). This performance is directly correlated with the G Ritchie index (r = 0,59) and back to the index HAQ (r = -0,67). Thus, by decreasing of ω, i.e. decreasing of concentration of Zn in the soil degraded functionality of the joint, which reflect on the index of HAQ, in particular in zones II and IV and contrast with the increasing of concentration in the soil improved HAQ, in particular in the zone III (p = 0.0034$, p = 0.043J). It should be noted, according to the literature [10], against changes in the level of Zn in the blood of patients with RA in synovial environment increases the number of proteolytic activity of matrix metalloproteinases, which are involved in the implementation of preinflammatory and destructive action to the joint.

The important point, indicating the degree of progression of disease and complication of anatomical defects of joint in RA is radiological evidence of articular syndrome. As mentioned above, the rate of soil contamination ω significantly affect to the radiological stage of the disease and the index of Larsen. As can be seen from pic. 3, in contrast from other zones in zone IV with increasing of accumulation of nickel (r = 0.089) will increase cases with ankylosis (IV radiographic stage of RA) and significantly increase Larsen index (p=0.0023$, p=0,033Ј). At the same time multivariate dispersion analysis also shows a high degree of impact on the overall ψ sonographic signs of RA. As can be seen from pic. 4, degree of atmospheric pollution by xenobiotics significantly influences (in the figure indicated in black) to the frequency of sonographic and radiographic signs of RA. It is noted the dependence of tendovaginitis, enthesopathies, ligamentosus, intra-articular calcifications, changes of horns of the menisci, Baker's cysts and bodies of Hoff on the parameters ψ. As the one-factor dispersion analysis to the frequency of sonographic and radiographic signs of RA affects to the degree of ω salinity. Thus, in ω salinity G> 2 (II zone) observed its direct strong correlation with indicators such as the tendovaginitis (r = 0,84), ligamentosus (r=0,97), Baker's cyst (r=0,77) and body of Hoff (r=0,91). It means that with increasing of salinity of the soil whereas increases above cases.

We should note that F articular syndrome in RA are not associated with the parameters of sulfates and phosphates in the drinking water(p>0.05).

Thus, the results of disperse analysis indicate the degree of ω and ψ depend on clinical, radiographic and sonographic signs of articular syndrome in RA. It means that changes in the micro elementary composition of soil and air which depends on the zone of residence of patients with RA in Uzbekistan contributes rate of progression of joint syndrome.

LITERATURE

1. Kelin N.Y., Bezruchko N.V., Rubsov G.K. Assessing the impact of chemical pollution as a risk factor for human health: analytical review. - Herald TSPU, 2010.№3 (93). P.156-161.

2. Rustamova N.M. Environmental indicators for monitoring the state of the environment in Uzbekistan // Environmental Indicators for Uzbekistan. Tashkent. 2006. P.24-37.

3. O.V. Sinyachenko Rheumatic diseases and environment / O.V. Sinyachenko // Ukr. revmatol. Zh. - 2007 30 (4). -P. 64-68.

4. McInnes I.B. The pathogenesis of rheumatoid arthritis // I.B. McInnes, G.Schett // New Engl.J. Med. - 2012. - Vol. 365. - P. 2205-19.

5. Dilaveris P., Synetos A., Giannopoulos G., et al // Heart. - 2006. - Vol.92, №12. -P.1747-51;

6. Chashchin V.P., Gudkov A.B., Popov O.N. Characteristics of the main risk factors for health problems of people living in areas of active wildlife in the Arctic. - Human Ecology. 2014. S.3-10.

7. Yanbaeva H.I. Sketches of Cardiology of hot climate II // Clinical and environmental aspects. - Tashkent: Publishing. Abu Ali Ibn Sina. 2003 -86 p.

8. Otaboev S., Ergashev G., Kayumhodzhaev Y., Normatova S. Ecology of air and health problems. - Tashkent. - 2008 – 78 P.

9. Ivlev A.M. Evolution of soil. - Vladivostok, 2005. – 72 p.10. Ram M., Sherer Y., Shoenfeld Y. (2006) Matrix metalloproteinase-9 and autoimmune diseases. J. Clin. Immunol., 26 (4): 299-307.


Picture 1. Articular syndrome depends on index G aluminum in soil. NPJ - the number of painful joints; NSJ - the number of swollen joints.

 

Picture 2. A significant effect (p D) to the frequency of destruction of individual joints: 1–maxillary, 2-sternoclavicular, 3–proximal meta carpophalangeal 4–meta carpophalangeal, 5–wrist, 6–elbow, 7–shoulder 8–proximal interphalangeal joint of feet, 9 –meta tarsophalangeal 10–ankle, 11–knee, 12–hip 13–sacroiliac, 14–vertebral arcuate appendicle shaped.


Picture 3. X-ray changes in the RA depend on index G aluminum in soil.


Picture 4. Significant effect (p D) to the frequency of lesions by sonographic and certain clinical and radiological signs of RA 1–tendovaginitis, 2– enthesopathies, 3–subchondral sclerosis, 4–osteophytosis, 5–osteocystos, 6– epiphyseal osteoporosis, 7–systemic osteoporosis, 8–osteo erosion 9– subluxations, 10–ligamentos 11–aseptic necrosis, 12–joint calcifications, 13– changing of horns of menisci, 14 - Baker cyst, 15 – chondromatosis body, 16 - Hoff body.
ХУЛОСА

РЕВМАТОИДЛИ АРТРИТДА БЎҒИМ СИНДРОМИГА

ЭКОЛОГИК ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ

Ахмедов.Х.С., Абдурахимова Л.А., Ташпулатова М.М.

Тошкент Тиббиёт Академияси

Ушбу мақолада Ўзбекистон турли зоналарига боғлиқ ҳолда ревматоидли артритда бўғим синдромининг кечиш ҳусусиятларининг солиштирма таҳлил натижалари келтирилган. Текширувга 460 та бемор ишончли РА ташхиси билан киритилди: I зона, Тошкент шаҳри – 144 бемор; II зона, Хорезм вилояти – 112 беомр; III зона, Наманган вилояти – 104 бемор ва IV зона, Сурхандарё вилояти – 100 бемор. Дисперс тахлил натижаларига кўра РАда бўғим синдромининг клиник, рентгенологик ва сонографик белгилари атмосфера ҳавоси ва тупроқнинг ксенобиотиклар билан ифлосланиш даражасига боғлиқ. Бу ўз навбатида Ўзбекистонда РА билан касалланган беморларнинг турли зоналарда яшашига боғлиқ ҳолда тупроқ ва атмосфера ҳавосининг микроэлементар таркибининг ўзгариши бўғим синдромининг авж олишига олиб келади.
РЕЗЮМЕ

ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА

СУСТАВНОЙ СИНДРОМ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ

Ахмедов Х. С., Абдурахимова Л.А., Ташпулатова М. М.

Ташкентская Медицинская Академия

В данной статье представлены результаты сравнительного анализа особенностей течения суставного синдрома при РА в четырех зонах Узбекистана. В исследование включено 460 больных с достоверным диагнозом РА: I зона, город Ташкент – 144 больных; II зона, Хорезмская область – 112 больных; III зона, Наманганская область – 104 больных и IV зона, Сурхандарьинская область – 100 больных. Результаты дисперсного анализа указывают, что от степени загрязнения ксенобиотиками атмосферного воздуха и почвы зависят клинические, рентгенологические и сонографические признаки суставного синдрома при РА. Это означает, что изменения микроэлементного состава почвы и атмосферного воздуха в зависимости от зон проживания больных РА в Узбекистане способствует темпу прогрессирования суставного синдрома.


УДК: 577.17.049+612.648+616-056.5

ОЦЕНКА УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ

У НОВОРОЖДЕННЫХ С НОРМАЛЬНЫМ И МАЛЫМ ВЕСОМ

Ахрарова Н.А., Умарова М.С.

Ташкентский педиатрический медицинский институт
Ключевые слова: микроэлементы, новорожденные, вес при рождении.

Актуальность. Причиной дефицита микроэлементов в организме может быть взаимодействие микроэлементов, как антагонизм или синергизм [2, 10]. Элементы похожие между собой по своим физико-химическим свойствам или размеру атомов могут активно взаимодействовать или конкурировать в системах, которые осуществляют всасывание, транспорт или метаболизм [6, 15]. В организме избыток фосфора и железа может нарушать утилизацию кальция и способствует его выведению из костной ткани. Так, кальций в большом количестве препятствует всасыванию цинка. Употребление пищевых добавок, которые содержат цинк в дозах, превышающих суточную потребность более чем в 10 раз, приводит к дефициту меди и анемии [8, 10]. При высоком содержании фосфора, нарушается всасывание магния и железа. Последние годы с появлением парентерального употребления микроэлементов в различных видах распространенность таких нарушений возросла [14].

Вопрос о возможном влиянии железа на биодоступность кальция изучается длительное время. Многочисленными работами было показано, что железо уменьшает поступление кальция, оказывая ингибирующее влияние, [13]. Проведенные нами исследования были направлены на выявление обмена кальция в организме новорожденных при употреблении беременными только железосодержащих препаратов (ЖСП) для лечения анемии. Перенесенные анемии у женщин во время беременности и лечение их только ЖСП может вызвать дисбаланс кальция и железа в организме плода и ребенка после рождения [5]. Кальций является основным структурным элементом, входит в состав всех органов организма и его недостаток, снижая интенсивность обменных процессов, вызывает задержку развития плода [1, 4, 9].Цель исследования – оценить уровень содержания микроэлементов у новорожденных детей, рожденных с нормальным и малым весом при рождении для определения влияния особенностей взаимосвязи микроэлементов железа и кальция на их рост и развитие.

Материалы и методы исследования. Были обследованы 20 новорожденных, родившиеся с малым весом (МВ), от матерей с анемией. Контрольную группу составили 35 практически здоровые доношенные новорожденные с нормальным весом (НВ) от матерей без анемии и их матери. У всех детей проводилось определение содержания железа (Fe), кальция (Ca) и других микроэлементов (МЭ) в сыворотке пуповинной крови, околоплодных водах и грудном молоке у матерей. Исследование микроэлементов проводилось в Республиканском Центре судебной экспертизы методом масс-спектрометрии индукционно-связанной плазмы на приборе ICP-MS (масс-спектрометр с индукционно-связанной плазмой, производство Япония – 2001г.) AT 7500 в режиме “Semiguant” по методу “Test/M”. Проводилось полная антропометрия, клиническое обследование детей, выраженность тех или иных патологических признаков, оценку по шкале Апгар. У всех новорожденных обследовали кровь на основные параметры.

Результаты и их обсуждение. В результате проведенных исследований было выявлено, что по всем клиническим показателям дети с малым весом уступают новорожденным с нормальным весом. По весу дети с НВ превосходят на 931,1 грамм в средних показателях от детей с МВ (3370,6 ± 2,19 и 2439,5 ± 0,87 соответственно). Гестационный возраст также больше в группе новорожденных с НВ на 1,6 (39,5 ± 1,2 и 37,9 ± 2,3 соответственно).

В данных ВОЗ по оценке физического развития ребенка существует таблица с указанием индекса массы тела (ИМТ) по соотношению веса к длине тела (росту). Эту таблицу можно использовать для всех детей до 5 лет [3]. При показателях ИМТ выше числа 12,0 соответствует детям, родившимися с нормальным весом относительно роста при рождении и своего гестационного возраста, а дети с показателями ниже этого показателя - родившимися с МВ. Оценка состояния по шкале Апгар свидетельствует о сниженных показателях у этих детей при рождении. На 1 и 5 минутах она составила 6 и 7 баллов у 3 детей из 20 новорожденных (15,0 %), родившихся с МВ, а у 1-го ребенка 5 и 6 баллов (5,0 %). У основного количества детей оценка 7 и 8 баллов, что составило 75 %, только у одного ребенка 8 и 8 баллов (5%) (табл. 1).Таблица 1.

Некоторые показатели клинической характеристики

у новорожденных групп сравнения

ПоказателиНоворожденные с НВ от матерей без анемии n=35

Новорожденные с МВ от матерей с анемией, принимавшие ЖСП n=20

Масса тела при рождении (г)

3370,6 ± 2,19

2439,5 ± 0,87

Оценка по Апгар на 1 мин. (баллы)

7,1 ± 1,07

6,8 ± 2,02

Оценка по Апгар на 5 мин. (баллы)

8,1 ± 0,94

7,7 ± 1,59

Физиологическая желтуха (дни)

2,7 ± 0,37

6,6 ± 0,41

ИМТ

12,6

10,7

Примечание: * - достоверность между показателями сравниваемых групп (p<0,001).

Физиологическая желтуха у новорожденных с НВ от матерей без анемии наблюдалась в среднем в течение 2,7 ± 0,37 дней, а у новорожденных с МВ от матерей с анемией, принимавших ЖСП физиологическая желтуха наблюдается в среднем в течение 6,6 ± 0,41 дней, что больше на 3,9 дней.

Было доказано, что содержание гемоглобина в крови у практически здоровых доношенных новорожденных с НВ в основном не снижается. Уровень в среднем составил 191,5 ± 5,8 г/л, эритроцитов – 5,9 ± 0,2 млн. и лейкоцитов – 14,4 ± 0,6 тыс., у новорожденных с МВ более низкие – 165,9 ± 3,9 г/л, 5,8 ± 0,4 млн. и 13,7 ± 0,8 тыс. соответственно. У 12 детей из 20, составляющих эту группу, наблюдалось снижение гемоглобина в крови, т.е. анемия (60 %).

Анемия характеризуется снижением уровня гемоглобина в крови, уменьшением количества эритроцитов, а также изменением витаминного баланса, снижением в организме количества МЭ и ферментов. Не всегда адекватно оценивается роль МЭ в этиопатогенезе анемий, и основная роль часто отводится, к сожалению, только железу [14]. Снижение концентрации ряда витаминов и микроэлементов кобальта, марганца, цинка, хрома, меди, селена, йода, также способствуют развитию анемии в организме.

При исследовании содержания МЭ особое внимание уделено показателям железа и кальция. Исследование железа в пуповинной крови у исследуемых группах новорожденных детей с НВ выявляет, что в норме пуповинная кровь содержит в среднем 98,66 ± 0,62 мкг/мл железа, в околоплодных водах этот показатель равняется 97,51 ± 0,62 мкг/мл.

Содержание железа в организме человека составляет в среднем 4,2 г. Около 75% от его общего количества входит в состав гемоглобина эритроцитов, которые переносят кислород от легких к тканям [12, 13]. От общего количества 20% железа является резервным (костный мозг, печень, макрофаги), 4% входит в состав миоглобина, около 1% содержится в дыхательных ферментах, катализирующих процессы дыхания в клетках и тканях, а также в других ферментативных структурах [1, 10].

Максимальных значений до 139,35 мкг/мл достигает содержание Fe пуповинной крови у детей с МВ под влиянием регулярного приёма ЖСП матерями с анемией, в противоположность в околоплодных водах меньшее содержание - 82,09 ± 0,50 мкг/мл. Самые высокие показатели Fe в пуповинной крови и наоборот самые низкие в околоплодных водах у детей с МВ от матерей с анемией, принимавших ЖСП.

Наличие ряда минеральных веществ в организме в строго определенных количествах - непременное условие для сохранения здоровья человека. Важно помнить, что макро- и микроэлементы не синтезируются в организме, а поступают с пищевыми продуктами, водой, воздухом [7, 11]. Степень их усвоения зависит от состояния органов дыхания и пищеварения. Элементы способны депонироваться в тканях, а по мере необходимости - поступать в кровь. Совокупность процессов всасывания, распределения, усвоения и выделения, находящихся в виде неорганических соединений минеральных веществ составляет минеральный обмен [2].

Организм здорового человека обладает достаточно четкой системой саморегуляции. При избыточном поступлении макро- и микроэлементов начинает работать система элиминации. В желудочно-кишечном тракте блокируется всасывание элементов, и они выводятся с калом. Дефект какого-либо звена является причиной избытка или недостатка элемента либо дисбаланса других биологически активных веществ (гормонов, витаминов, ферментов), участвующих в сложных процессах регуляции, и проявляется различными клиническими симптомами [6, 9].

Анализируя среднее содержание кальция пуповинной крови в исследуемой группе новорожденных с НВ от матерей без анемии, выявлено, что его содержание составляет 55,37 ± 0,50 мкг/мл, в околоплодных водах 58,87 ± 0,53 мкг/мл. В группе новорожденных с МВ от матерей с анемией с приёмом ЖСП содержание Ca в пуповинной крови ожидаемо низкое, и составляет 42,23 ± 0,35 мкг/мл, в околоплодных водах 77,17 ± 0,60 мкг/мл, что указывает на выведение Ca в околоплодные воды. Как указывает Д. Bosscher D. и Van Cauwenbergh R. гипокальциемию в течение первых двух дней жизни можно выявить примерно у 30% маловесных или детей, родившихся в асфиксии и у 50% детей [11].

Кальций содержится в костях в виде гидроксофосфат кальция – Ca10(PO4)6(OH)2. Его суточное потребление составляет для взрослого человека 800-1200мг [12]. Падение уровня Ca в крови приводит к усилению внутренней секреции околощитовидных желез, т.е. увеличением поступления в кровь. Наоборот, повышение содержания Ca в крови вызывает резкое повышение возбудимости центральной нервной системы, что сопровождается приступами судорог и может привести к смерти.

Сравнивая, показатели выявлено, что при приеме ЖСП беременными женщинами отмечается повышение уровня Ca в околоплодных водах и снижение – в пуповинной крови, а в содержании Fe обратный показатель: увеличение в пуповинной крови и понижение в околоплодных водах. Такое содержание выявлено в большей степени у детей с МВ, чем у детей с НВ при рождении. Результатами исследований подтверждается предположение о роли дисбаланса МЭ антиоксидантного и прооксидантного характера, что оказывает влияние на содержание кальция с выведением его в околоплодные воды.

Выраженность нарушений микроэлементного гомеостаза у новорожденных зависит от длительности приема препаратов у беременных, причем недостаток эссенциальных МЭ совпадал со степенью гипотрофии плода и новорожденных, что подтверждает степень участия МЭ, особенно Са, в формировании организма. Кальций является основным элементом в формировании костной системы, поэтому его снижение приводит к снижению синтетических процессов в организме ребенка, что проявляется задержкой роста и развития. Во всех литературных данных авторы предполагают, что в той или иной мере уменьшается абсорбция Са в желудочно-кишечном тракте на этапе «просвет кишечника- энтероцит» на 20–60% при совместном употреблении с железосодержащими продуктами в ходе приема пищи или таблетированных его препаратов [9, 15].

В результате проведенных исследований выявляется патологическое распределение железа на фоне анемии и малого веса новорожденных, что свидетельствует о срыве адаптационных и компенсаторных механизмов организма матери и ребёнка с помощью фармакологической «поддержки» железом, которая оказывается для всей группы исследования ошибочно губительной в отношении гомеостаза железа в системе «мать-плацента-плод». Именно эту особенность ведения матерей с анемиями и наличием маловесного плода необходимо учитывать врачам в собственной практике, что неоспоримо принесёт пользу практическому здравоохранению.

Результаты наших исследований и анализ литературы позволяют заключить, что ионы железа способны уменьшать уровень всасывания кальция. Возможность таких взаимодействий наиболее актуальна и должна учитываться при лечении железодефицитной анемии или кальций дефицитных состояниях, особенно в группах риска (дети, беременные, пожилые). На основе проведенных исследований необходимо отметить, что дефицит или дисбаланс МЭ у матерей и новорожденных является частой причиной внутриутробной задержки развития плода, анемии у новорожденных и нарушений адаптации детей в раннем неонатальном периоде.

Вывод. Таким образом, между МЭ существует определенное взаимодействие, в котором отдельные МЭ по отношению друг к другу и к обменным процессам в организме вступают как синергисты, либо как антагонисты. Проведенные исследования также доказали определенное взаимодействие между некоторыми МЭ. Грамотное разделение витаминных и минеральных компонентов, а также употребление по времени приема является необходимым условием эффективности их применения. В данном случае удобно применять витаминно-минеральные комплексы, которые предусматривают раздельное употребление железа и кальция.


1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   27

 • SUMMARY THE ROLE OF MSCT IN THE DIAGNOSIS OF VENTRAL HERNIAS AND IN THE CHOICE OF SURGICAL PROCEDURE
 • УДК:615.373.34-092.4 ОДАМ ОҚСИЛЛАРИНИ ПРЕЦИПИТАЦИЯЛОВЧИ ГЕТЕРОИММУН ЗАРДОБЛАРИНИ ОЛИШ ИМКОНИЯТЛАРИ Ахмедов Т.Ж., Баратов Б.А., Жуманиёзов Э.Х.
 • Тошкент Тиббиёт Академияси
 • Материал ва текшириш усуллари .
 • РЕЗЮМЕ Вожможности получения гетероиммунных сывороток преципитирующих белок человека
 • SUMMARY Possible getting hetero immune sera precipitating the human protein T.J.Ahmedov , B.A.Baratov, E.X.Jumaniyozov
 • UDC: 616.72-002.77-036:613.1 INFLUENCE OF ECOLOGICAL FACTORS TO ARTICULAR SYNDROME IN RHEUMATOID ARTHRITIS А
 • The aim of this study
 • Results and discussion.
 • ХУЛОСА Р ЕВМАТОИДЛИ АРТРИТДА БЎҒИМ СИНДРОМИГА ЭКОЛОГИК ОМИЛЛАРНИНГ ТАЪСИРИ Ахмедов.Х.С., Абдурахимова Л.А., Ташпулатова М.М.
 • РЕЗЮМЕ ВЛИЯНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ НА СУСТАВНОЙ СИНДРОМ ПРИ РЕВМАТОИДНОМ АРТРИТЕ Ахмедов Х. С., Абдурахимова Л.А., Ташпулатова М. М.
 • Ташкентская Медицинская Академия
 • УДК: 577.17.049+612.648+616-056.5 ОЦЕНКА УРОВНЯ СОДЕРЖАНИЯ МИКРОЭЛЕМЕНТОВ У НОВОРОЖДЕННЫХ С НОРМАЛЬНЫМ И МАЛЫМ ВЕСОМ
 • Материалы и методы исследования
 • Результаты и их обсуждение
 • Таблица 1. Некоторые показатели клинической характеристики у новорожденных групп сравнения