Реферат по теме «Спортивная проблематика в республиканских изданиях»

Главная страница
Контакты

    Главная страница


Реферат по теме «Спортивная проблематика в республиканских изданиях»

Скачать 52,04 Kb.


Дата17.02.2018
Размер52,04 Kb.

Скачать 52,04 Kb.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ИНСТИТУТ ЖУРНАЛИСТИКИ

Кафедра периодической печати

ИВАНОВ


Николай Александрович


СПОРТИВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА

В РЕСПУБЛИКАНСКИХ ИЗДАНИЯХ
Дипломная работа

Научный руководитель:

кандидат филологических наук,

доцент кафедры периодической печати

Е.А. Гуртовая

Допущен к защите

«___» ____________ 2017 г.

Зав. кафедрой периодической печати,

кандидат филологических наук, доцент О.М. Самусевич

Минск, 2017
РЕФЕРАТ


по теме «Спортивная проблематика в республиканских изданиях»

Иванова Николая Александровича
Дипломная работа насчитывает 57 страниц. Использован 61 источник.

Ключевые слова: СПОРТ, СПОРТИВНАЯ ЖУРНАЛИСТИКА, СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ, ПРОБЛЕМАТИКА, ПРИОРИТЕТ, ПРЕССБОЛ, СПОРТИВНАЯ ПАНОРАМА, БЕЛГАЗЕТА, ЗВЯЗДА, СБ. БЕЛАРУСЬ СЕГОДНЯ.

Объект исследования — ведущие республиканские издания Беларуси общественно-политической и спортивной тематики.

Цель исследования — выявить особенности освещения спортивной проблематики в ведущих республиканских изданиях.

Методы исследованияанализ публикаций республиканских изданий.

Выводы. В основу дипломной работы положен опыт сотрудничества автора этих строк с ведущей спортивной газетой Беларуси «Прессбол», вот уже более двадцати лет удерживающей это звание. Особую актуальность работа приобрела в связи с планируемым в 2019 году проведением в Беларуси Европейских игр — крупнейшего континентального спортивного соревнования.

В дипломной работе анализируются материалы спортивной тематики республиканских изданий. Главное заключение — наблюдается тенденция сокращения количества спортивных материалов на страницах ряда республиканских изданий. Журналисты республиканских СМИ поднимают спортивные проблемы медицины, инфраструктуры, финансов, взаимоотношения поколений, расизма, развития игровых и олимпийских видов спорта. Выбор данных приоритетов оправдан, так как эти темы вызывают наибольший интерес у спортивных болельщиков. Работа обладает научной новизной, которая заключается в том, что анализ публикаций спортивной тематики в республиканских изданиях общественно-политической направленности в сравнении со специализированными СМИ делается впервые.

Имеет работа и очевидное практическое значение. Она определяется возможностью использования практических рекомендаций журналистами республиканских изданий. В тоже время данная работа может использоваться как пособие для начинающих авторов, делающих первые шаги в белорусской спортивной журналистике.РЭФЕРАТ

па тэме «Спартыўная праблематыка ў рэспубліканскіх выданнях»

Іванова Мікалая Аляксандравіча
Дыпломная праца налічвае 57 старонак. Скарыстана 61 крыніцa.

Ключавыя словы: СПОРТ, СПАРТЫЎНАЯ ЖУРНАЛІСТЫКА, СРОДКІ МАСАВАЙ ІНФАРМАЦЫІ, ПРАБЛЕМАТЫКА, ПРЫЯРЫТЭТ, ПРЭСБОЛ, СПАРТЫЎНАЯ ПАНАРАМА, БЕЛГАЗЕТА, ЗВЯЗДА, ЗБ. БЕЛАРУСЬ СЁННЯ.

Аб'ект даследавання — вядучыя рэспубліканскія выданні Беларусі грамадска-палітычнай і спартыўнай тэматыкі.

Мэта даследавання — выявіць асаблівасці асвятлення спартыўнай праблематыкі ў вядучых рэспубліканскіх выданнях.

Метады даследавання — аналіз публікацый рэспубліканскіх выданняў.

Высновы. У грунт дыпломнай працы пакладзены досвед супрацы аўтара гэтых радкоў з вядучай спартыўнай газетай Беларусі «Прэсбол», вось ужо больш дваццаці гадоў утрымальнай гэта званне. Адменную актуальнасць праца набыла ў звязку з планаваным у 2019 годзе правядзеннем у Беларусі Еўрапейскіх гульняў — найбуйнейшага кантынентальнага спартовага спаборніцтва.

У дыпломнай працы аналізуюцца матэрыялы спартовай тэматыкі рэспубліканскіх выданняў. Галоўнае зняволенне — назіраецца тэндэнцыя скарачэння колькасці спартовых матэрыялаў на старонках шэрага рэспубліканскіх выданняў. Журналісты рэспубліканскіх СМІ падымаюць спартыўныя праблемы медыцыны, інфраструктуры, фінансаў, стасунку пакаленняў, расізму, развіцця гульнявых і алімпійскіх выглядаў спорту. Выбар дадзеных прыярытэтаў абсалютна апраўданы, бо гэтыя тэмы выклікаюць найбольшую цікавасць у спартовых заўзятараў. Праца валодае навуковай навізной, якая палягае ў тым, што аналіз спартыўных публікацый на старонках рэспубліканскіх выданняў грамадска-палітычнай скіраванасці ў параўнанні са спецыялізаванымі СМІ робіцца ўпершыню.

Мае праца і выяўнае практычнае значэнне. Яна вызначаецца магчымасцю выкарыстання практычных рэкамендацый журналістамі рэспубліканскіх выданняў. Таксама дадзеная праца можа выкарыстоўвацца як дапаможнік для распачыналых аўтараў, якія робяць першыя крокі ў беларускай спартыўнай журналістыцы.ZUSAMMENFASSUNG

zum Thema «Sportfragen in den nationalen Medien»

Nikolai Alexandrowitsch Iwanow
Diplomarbeit hat 57 Seiten. Gebrauchte 61 Quellen.

Keywords: SPORT, SPORTJOURNALISMUS, MEDIEN, PROBLEMEN, PRIORITÄT, PRESSBALL, SPORT-PANORAMA, BELZEITUNG, STERN, SB. BELARUS HEUTE.

Das Objekt der Forschung — führende Republikanische Ausgaben in Belarus gesellschaftlich-politischen und sportlichen Themen.

Das Ziel der Forschung — identifizieren Merkmale der sportlichen Perspektive in führenden nationalen Fachzeitschriften.

Forschungsmethoden — Analyse der republikanischen Publikationen.

Schlussfolgerungen. Die Grundlage der Diplomarbeit gelegt Zusammenarbeitserfahrung der Autor dieser Zeilen mit der führenden Sport-Zeitung der Republik Belarus «Pressball», seit mehr als zwanzig Jahren diesen Titel zurückhält. Die Besondere Aktualität der Arbeit übernommen hat, im Zusammenhang mit der geplanten Durchführung im Jahr 2019 in Belarus die Europäischen Spiele — des größten kontinentalen Sportveranstaltung.In der Diplomarbeit analysiert Sport-Themen-Materialien der republikanischen Publikationen. Die Hauptsache ist Schluss — es gibt eine Tendenz zur Verringerung der Anzahl von Sport-Materialien auf den Seiten einer Reihe von nationalen Publikationen. Journalisten nationalen Medien heben die sportlichen Probleme der Medizin, Infrastruktur, Finanzen, Beziehungen der Generationen, des Rassismus, der Entwicklung von Spiel-und Olympischen Sportarten. Auswahl der Daten Prioritäten gerechtfertigt, da diese Themen wecken das größte Interesse bei den Sport-Fans. Die Arbeit hat wissenschaftlichen Neuheit, die darin besteht, dass die Analyse der Publikationen mit der Thematik Sport in der republikanischen Ausgaben der sozial-politischen Ausrichtung im Vergleich mit spezialisierten Medien geschieht zum ersten mal.

Hat die Arbeit und offensichtliche praktische Bedeutung. Es wird die Möglichkeit der Verwendung von Handlungsempfehlungen Journalisten republikanischen Publikationen. Gleichzeitig vorliegende Arbeit kann als ein Handbuch für angehende Autoren, die ersten Schritte in der belarussischen Sport-Journalismus.

  • СПОРТИВНАЯ ПРОБЛЕМАТИКА В РЕСПУБЛИКАНСКИХ ИЗДАНИЯХ
  • РЕФЕРАТ по теме «Спортивная проблематика в республиканских изданиях» Иванова Николая Александровича
  • РЭФЕРАТ па тэме «Спартыўная праблематыка ў рэспубліканскіх выданнях» Іванова Мікалая Аляксандравіча
  • ZUSAMMENFASSUNG zum Thema «Sportfragen in den nationalen Medien» Nikolai Alexandrowitsch Iwanow