Мавз=и Идеологияи сиёсц ьамчун шакли шуури жамъиятц Наыша

Главная страница
Контакты

    Главная страница


Мавз=и Идеологияи сиёсц ьамчун шакли шуури жамъиятц Наышастраница7/7
Дата06.01.2017
Размер1,06 Mb.


1   2   3   4   5   6   7

Намунаьои тестьо аз фанни «Идеологияи сиёсии замони муосир».

1. Кадоме аз таълимоти идеологияи сотсиалистц дар давраи гузариш аз капитализм ба империализм ташаккул в инкишоф ёфтааст?

а) таълимоти марксизм;

б) таълимоти ленинизм;

в) таълимоти сотсиал – демократц;

г) таълимоти либералистц.

2. Асосгузорони таълимти сотсиал – демократц кадоме аз мутафаккирони зерин мебошанд?

а) К. Каутский ва Э. Берштейн;

б) Роберт Оуен ва Томас Компанелли;

в) Адам Смит ва Сен-Симон;

г) Томас Мор ва Жан Жак Руссо.

3. Аввалин маротиба мафьуми консерватизмро кадоме аз мутафаккирон тобиши миллц дода, мажаллаи «Консервтор» - ро таъсис дода буд?

а) С. Колридж;

б) Э. Берк;

в) У. Вордстворт;

г) Ф. Шатобриан.

4. Мафьуми идеология ьамчун тавсифи назарияьои идеалистц, чун муьокима ва хулосаьои таьрифшудаю хаёлц истифодашаванда ба гуфтаьои кадоме аз иньо рост меояд?

а) Френсис Бекон;

б) Гегел;

в) Маркс ва Энгелс;

г) Де Местр ва Де Боналд.
5. Инъикоси аниыи воыеият ва дар айни замон
идеологияи илмц системаи тому мутаносиби идеяю
аыидаьои синфи коргарро ифодакунанда, ки мавкеъ ва
аыидаьои таърихии муайянро ифода мекунад, ба кадоме
аз ин назарияьо тааллуы дорад?


 1. назарияи либералистц; С) назарияи марксизм;

 2. назарияи консервативц; Д) назарияи консервативц;

6. Ин гуфтаьо: «Сиёсатро асосьое идора менамоянд,
ки ба иытисодиёт номаъмуланд» - ба кадоме аз ин
олимони сиёсатшинос тааллук дорад?

А) Каря Маркс; A) В. И. Ленин;

В)Б.Жувенель:; В) ДеБональд.

7) Мафьуми ба даст даровардани шуури жамъиятц дар он жой намудани арзиш, маысад ва идеальои инкишофи сиёсй ба кадоме аз масоили идеологи марбут мебошад?

A) маысадьои асосии идеояогия;

B) вазифаьои асосии идеология;
С) пркксиихои асосии- идеология;

Д) дастовардьои асосии идеология.

8) Дар нимаи дуюми асри XX консепсияи «фанои идеалогия»-ро ки пешниьод намудааст?

I А) Фридрих Энгелс; С) Д, Белл;

В) Деспот Траси; Д) Жан Жак Руссо.
9. Бар заминац гуфтаьои Зардушт, яъне пиндори нек, гуфтори нек, рафтори нек боз кадоме аз ин идеологло яъне муодалаи нек, нигоьи нек, ташаккули нек, касбу кори нек ва идроки некро тавсия бахшидааст?

 1. Френсис Бекон; С) Буддо;

 2. Деспот Траси; Д) Томас Мор.

10. Назарияи «Се чиз бе се чиз пойдор намонад мол бе тижорат, илм бе баьс ва мулк бе сиёсат» ба кадоме аз мутафаккирон тааллук дорад?

 1. А Сино; С) Ж. Румц;

 2. А. Рудакц; Д) С. Шерозц.

11. Кадоме аз мутафаккирон сиёсатро бештар дар
маънии зурц, тарсонидан, мажбуркуни ва щайраьо маънидод намудааст? 1. Умари Хайём: С) Хусайн Воизи Кошифц;

 2. Муьдммад Газолй; Д) Носири Хисрав.

12. Асосгузорони идеологияи фашиста киьоянд?

A) И. Фихте ва Г. Тречик; С) К. Маркс ва Ф. Энгельс;

B)Б. Муссолини ва А. Гитлер Д) Местр ва Д. Бональд

13. Чунин табаыабандии мафьумьо, яъне Бараьманиьо, Кшатрия, Фамисия, Кудра ё Шудра ба кадом идеологияи динии жаьонц таалуы дорад?

А) идеологияи дини ислом; С) идеологияи дини ьиндуц;

Б) идеологияи дини Масеьц; Д) идеологияи дини буддоц.

14. Асосгузорони жараёни идеологияи консерватизм кадоме аз ин матуфаккирон ва сиёсатмадоронанд?

А) Э. Берк. Ж. де Местр, Л. Де Боналд;

В) Жан Жак Руссо ва Риккардо;

С) К. Маркс ва Ф. Энгелс;

Д) Т. Мор ва Т. Компонелла.

15. Кадоме аз таълимоти деологц наыша ва вазифаьои давлатро паст зада, маывоми баржастаро ба нажодьо марбут медонад?

А) таълимоти фашизм; С) таълимоти сотсиализм;

В) таълимоти либерализм; Д) таълимоти консервтизм.

16. Кадоме аз ин идеологьо асосгузорони идеолоогияи неолибералистцба шумор меравад?

А) Томас Мор; С) Рузвелт;

В) Томас Компонелли; Д) Жон Локк.

17) Истилоьи утопия аввалин маротиба тавассути кадом асари маъруфи сотсиалисти хаёлии баржаста машьур гардидааст?А) Фредрих Эгельс; С) Томас Мор;

В) Карл Маркс; Д) Томас Компанелли.

18. Муносибати фарьангиро ба идеология дар замони муосир кадоме аз идеологьо жонибдорц намуда, таывият
бахшида ва маыоми идеологияро дар пешрафти ижтимоии жомеа мавриди ом=зиши хамажониба карор додаанд?

А) Дестют де Трасси ва Чрн С) Т Мор Т Локк;В) Э. Шилз ва У. Мате; Д) В.И. Ленин ва Гегель.

19. Мажм=и акидаьое, ки маысад ва соьаи фаъолиятро дар шароити муайяни таърихи нишон медихад,чигуна мафьум мебошад?

A)Барномаи сиёсц: С) Доктринаи сиёсц

B)Барномаи амалц; Д) Ташкилоти сиёсц.

20. Кадоме аз жараёньои бонуфузтарини идеологи дар давраи нави таърихи тамаддуни инсонц ьаматарафа инкишоф ёфт?А)Идеологияиконсервативй; С)Идеологияисотсиалисти; В) Идеологияи либералистй; Д) Идеологияи фашиста.

21.Жараёни идеологияи дини Буддоц ьамчун дини
жаьишц дар кадом марьилаи таърихц ба вужуд омадааст?


А) асри 1 - 11-и то милод
В) асри Ш - П-и то милод; С) дар охирьои асри У1-и то милод;

Д) асрьри 1У-У-и то милод.22. Асосгузори идеологияи дини Буддой дар кадом
сол ба дунё омадааст?

А) дар соли 400-и то милод; С) дар соли 520-и то милод;
В) дар соли 560-и то милод; Д) дар соли 480-и то милод.

23. Сидхарта Гауттама олитарин мартаби ьаётро ё
таклифи р=ьонии худро дар кадом ваыт баён намудааст?


А) дар синни 35-солагц; С) дар синни 20-солагц;

Б) дар синии 40-солагц; Д) дар синни 24-солагц.

24. Ыисми шуури жамъиятц, ки бо манфиат ва
фаъодияти синфи муаиян ва гур=ьи ижтимоии муаиян
алоыаманд аст, чц ном дорад?

А) экология; С) антропология:

В) психология; Д) идеология.

25. Кадоме аз идеологьои зерин вобаста ба
марьилаи империалистии инкишофи капитализм назарияи
инкилоби сотсиалистиро такмил додааст?

А) К. Маркс; С) В.И. Ленин;

В) Ф. Энгельс; Д) В. Либкнехт.
26. Мафьуме, ки шакли олии умумияти таърихию
этникии одамон буда, дар асоси умумиятьои ьаёти
иктисодц, забон, худуд, хусусиятьои ьаёти маданц, шуур
ва психология ташаккул меёбад, чц ном дорад?

А) халк; С)нажод;

В) миллат; Д) ыабила.

27. Асосгузори идеологияи сиёсц кист?

А) Френсис Бекон; С) Деспот де Трасси;

В) Карл Маркс: Д) Фридрих Энгелс.

28. Ишщоли мавыеи муайян дар шуури сиёсц
маьсули кадом мафьумьои зерин мебошад?

А) халк; этика ва эстетика; С) нажод; санъат ва зебой;
В) миллат; дин ва сиёсат; Д) идеологияи сиёсц.

29 Асоси мафьуми калимаи идеологияро муайян намоед?

А) лотинц; С) арабц;

В) юнонц; Д) англисц.

30.Яке аз араёньои бонуфузи сиёсие, ки ба ьодисаьо, равандьо ва муносибатьои сиёсц таъсири бештар мерасонад, ыадаме аз шакли жараёни идеологи мебошад?А) идеологияи либералистц; С) идеологияи консервативц; В)идеологияи сотсиал демократц; Д)идеологияи фашистц.

3l) Жараени идеологияи сиёсие, ки дар сольой 30-юми асри XX ба майдони истеъмол омадааст, чц ном дорад?А) либерализм; С) неолиберализм;

В) консерватизм; Д) фашизм.

32. Мафхумьои забон, маданият, анъана, расму русум
ва урфу одат ба кадом нишонаьо дохил мешавад?

А) нишонаи доимии халк; С) нишонаи доимии нажод;

В) нишонаи доимии миллат; Д)нишонаи доимии Кабила.
33. Асари «Хотимаи таърих ва одами охирин», ки
дар соли 1992 навишта шудааст, ба кадом идеологи
машхур тааллук дорад?

А) Де Местр; С) Ф. Фукуяма;

В) Де Бональд; Д) К. Маркс.

34. Дар кадом мамлакатх,о гояи ягонагии
иктисоди бозорй, озодии инфиродй ва ташкилшавии
хокимияти конунй, ки ба назарияхои либералистй за
консервативй тааллук; доранд, ба вучуд омадааст?

А) Германия ва Франсия;С) Канада ва Белгия;

В) Британияи Кабир ва Д)Руминиява Италия. ИМА;35) Дар кадом сол галабаи Револютсияи Кабири Сотсиалис тии Октябр ба вучуд омадааст?

А)1905: С)1917;

В) 1907; Д) 1920.

36. Кадоме аз пайравони Маркс идеологияро низоми арзишхое медонад, ки тартиби хукмронии чомеаро конунй мегардонад?А) Т. Парсонс; С) К- Мангейм;

В) М. Веббер; Д) К;. Ленк.

37) Мафхуми ба даст даровардани шуури чамъиятй, дар он ной намудани арзиш, макеад ва идеалхои инкишофи сиёсй ба кадоме аз масоили идеологи марбут мебошад?


асосии С) принсипхои асосии

идеология; асосии Д) дастовардлои асосии идеология.

А) максадхои

идеология;В) вазифахои

идеология38. Дар заминай принсипхои асосии ичтимоию фалсафй ва барномаи амалию конкретй кадоме аз ин мафхум^о мавриди истифода карор дода мешавад?

А) барномавию сиёсй; С) барномавию директивй;

В) барномавию комплексй; Д) барномавию назариявй.39. Кадоме аз чараёнхои идеологияи сиёсц ба
анъанаю тартиботхои чоришуда асос ёфтааст?

А)иеологияи сотсиалистй; С) идеологияи коммунист!
В) иеологияи фашистй; Д) идеологияиконсервативй.

40. Назарияхои мукаддаси хукуки табий ва
озодих,ои шахе (хукуки зиндагй, хукуки озодй, хукук ба
моликияти хусуей) ва бартарихои онхо нисбати
манфиатхои давлат ва чомеа дар кадом чараёни идеологи
инъикос ёфтааст?

А) идеологияи фашистй; С)идеологияи консервативй; В)идеологияисотсиалистй; Д) идеологияи либералистй.41. Назарияи инкори озоди иктисоди, инфирод,
ракобат, подоши гуногуни мехнат хамчун заминай рушди
некуахволии моддии инсон ва чомеа, азнавтаксимкунии
гайримехнатии даромад, танзими сиёсй, раванди ичтимом
ва иктисодии чомеа, мукаррар намудани коидахо ва
принсипхои баробарии ичтимой аз чониби давлат ба
кадом чараёни идеологи тааллук дорад?

А)идеологияи либералистй; С) идеологияи сотсиалистй. В)идеологиям консервативй; Д) идеологияи фашистй;

42. Назарияи он ки идеология ба монанди илмх,ои
габий омухта шавад, ба кадом идеолог тааллук дорад?

 1. Карл Маркс; С) Деспот де Трассй;

 2. Фредрих Энгельс; Д) Томас Компанелли.

43. Идеология хамчун унсури мухими мадашмп
дониста шудааст. Чунин муносибат бештар дар асархрк
кадом намояндагон асоснок карда шудааст?

 1. М. Вебер, К. Мангейм ва С) Парсонс ва Ленк; Э. Дюркгейм;

 2. Шилз ва Мате: Д) К; Маркс ва Ф. Энгельс.

44. Кадоме аз файласуфон идеяро хамчун атом
номидааст?

 1. Афлотун; С) Арасту;

 2. Демокрит; Д) Бекон.

45. Кадоме аз мутафаккири машхурк шарк
акидахои зиёди утопиявиро дар осору энодиёти худ ифода
намудааст?

 1. Афлотун; С) Арасту;

 2. Демокрит; Д) Бекон.

46.Аввашш маро'шба Буддо назарияи усули асошм
тарикдту мазхаби худро дар кадом мавзеь баён кардааст?


 1. «Боги газолон»; С) «Bofh гулистон»;

 2. «Bofh бустон»: Д) «Гулзори Ирам».

47. Мафхуме, ки мачмуи нисбатан таснифгардидаи
акддахо, чихати фарккунандаи онхр ва алокди
функсионалй бо манфиатхои гурухи муайяни намъиятй
ифодакунандаро чй меноманд?

 1. антропология; С) фалсафа;

 2. идеология; Д) сиёсатшиносй.

48.. Кадоме аз идеологхои зерин вобаста ба
мархилаи империалистии инкишофи капитализм назарияи
инкнлоби сотсиалистиро такмил додааст?

 1. К. Маркс; С) В.И. Ленин;

 2. Ф. Энгельс; Д) В. Либкнехт.

49.. Назарияи диктатураи пролетариати марксизмро
кадоме аз сиесатмадори асри XX химоя намуда, дар
муборизаи зидди оппортунизм инкишоф додааст?

 1. Г. В. Плеханов; С) В. И. Ленин;

 2. Ф. Энгельс: Д) А. Шопенгауер.

50.. Сотсиалистони утопиявиеро, ки дар охири асри
ХУ111 ва аввали асри XIX кушиши дигари
1   2   3   4   5   6   7