Ключевые слова

Главная страница
Контакты

    Главная страница


Ключевые слова

Скачать 33,97 Kb.


Дата11.08.2017
Размер33,97 Kb.

Скачать 33,97 Kb.

РЕФЕРАТ

Власик Алеся Александровна

Источники по истории внешнеполитической деятельности БССР (1944 – 1991 гг.) и Республики Беларусь

Ключевые слова: МИД БССР, МИД РБ, история внешней политики, источники, историография.

Источники по изучению истории внешнеполитической деятельности БССР имеют важное значение для выявления накопленного опыта и определения тенденций в выборе основных направлений внешней политики Республики Беларусь. В данной дипломной работе рассматриваются источники по внешнеполитической деятельности БССР послевоенного периода и Республики Беларусь.Цель – определить основные виды источников по истории внешнеполитической деятельности БССР 1944 – 1991 гг. и Республики Беларусь и дать им характеристику.

Объект исследования источники по внешнеполитической деятельности БССР и Республики Беларусь. Предмет исследования конкретные группы источников по заданной тематике.

Теоретическую основу дипломной работы составляют основополагающие принципы научного исследования как объективность, историзм и системность изучения исторических материалов. Изучение источников по внешнеполитической деятельности было подготовлено с использованием общенаучных и специально-исторических методов. К первой группе методов можно отнести анализ и синтез, дедукцию и индукцию. Ко второй группе относятся историко-генетический, историко-типологический и историко-системный методы.

Выводы. Источники по изучению истории внешней политики БССР послевоенного периода и Республики Беларусь разделяются на следующие группы: законодательные, делопроизводственные и повествовательные.

Дипломное исследование состоит из введения, двух глав с двумя подглавами в каждой, заключения и списка литературы (64 наименования на 6 страницах).

РЭФЕРАТ

Уласік Алеся АляксандраўнаКрыніцы па гісторыі знешнепалітычнай дзейнасці БССР (1944 – 1991 гг.) і Рэспублікі Беларусь.

Ключавыя словы: МЗС БССР , МЗС РБ , гісторыя знешняй палітыкі, крыніцы,гістарыяграфія.

Крыніцы па вывучэнні гісторыі знешнепалітычнай дзейнасці БССР маюць важнае значэнне для выяўлення назапашанага вопыту і вызначэння тэндэнцый у выбары асноўных напрамкаў знешняй палітыкі Рэспублікі Беларусь. У дадзенай дыпломнай працы разглядаюцца крыніцы па знешнепалітычнай дзейнасці БССР пасляваеннага перыяду і Рэспублікі Беларусь.

Мэта – вызначыць асноўныя віды крыніц па гісторыі знешнепалітычнай дзейнасці БССР 1944 - 1991 гг і Рэспублікі Беларусь і даць ім характарыстыку.

Аб'ект даследавання – крыніцы па знешнепалітычнай дзейнасці БССР і Рэспублікі Беларусь. Прадмет даследавання – канкрэтныя групы крыніц па зададзенай тэматыцы.

Тэарэтычную аснову дыпломнай працы складаюць асноўныя прынцыпы навуковага даследавання як аб'ектыўнасць, гістарызм і сістэмнасць вывучэння гістарычных матэрыялаў. Вывучэнне крыніц па знешнепалітычнай дзейнасці было падрыхтавана з выкарыстаннем агульнанавуковых і спецыяльна-гістарычных метадаў. Да першай групы метадаў можна аднесці аналіз і сінтэз, дэдукцыю і індукцыю. Да другой групы ставяцца гісторыка - генетычны, гісторыка-тыпалагічны і гісторыка-сістэмны метады.

Высновы. Крыніцы па вывучэнні гісторыі знешняй палітыкі БССР пасляваеннага перыяду і Рэспублікі Беларусь падзяляюцца на наступныя групы: заканадаўчыя, справаводчыя і апавядальныя.

Дыпломнае даследаванне складаецца з уводзінаў, двух глаў з двума разделамі у кожнай, заключэння і спісу літаратуры (64 найменні на 6 старонках).

SUMMARY

Alesia VlasikSources on the history of foreign policy of the Byelorussian SSR (1944 - 1991) and the Republic of Belarus.

Keywords: Ministry of Foreign Affairs of Belarus, foreign policy, history , sources, historiography.Sources for the study of the history of foreign policy of the BSSR are important for identifying learned experience and identify trends in the pick up of the main directions of the foreign policy of the Republic of Belarus. The sources for the foreign policy activities of the BSSR postwar period and the Republic of Belarus are discussing in this research issue.

Purpose – to identify the main types of sources on the history of foreign policy of the Byelorussian SSR 1944 - 1991 and the Republic of Belarus and give them a description .

Object of research - sources on the foreign policy of the Republic of Belarus and the Byelorussian SSR. Subject is a specific research of sources on a given topic.

The fundamental principles of scientific research objectivity, historicism and systematic study of historical materials consist theoretical basis of the work. Exploring sources of foreign policy activity was prepared using general scientific and specific historical methods. The first group of methods include analysis and synthesis, deduction and induction. The second group includes historical genetic, historical, typological and historical and systematic methods .

Conclusions. Sources for the study of the history of foreign policy BSSR postwar period and the Republic of Belarus is divided into the following groups: legal, clerical , and narrative .

Degree research consists of an introduction, two chapters with two sub-chapters in each, conclusion and appendix (64 items on 6 pages ).

  • Цель
  • Теоретическую основу
  • Ключавыя словы
  • Абект
  • Тэарэтычную аснову
  • Object
  • Conclusions.