Как субъект гражданского права дипломная работа

Главная страница
Контакты

    Главная страница


Как субъект гражданского права дипломная работа

Скачать 41,33 Kb.


Дата08.04.2018
Размер41,33 Kb.

Скачать 41,33 Kb.

МИНИСТЕРСТВО ОБРАЗОВАНИЯ РЕСПУБЛИКИ БЕЛАРУСЬ

БЕЛОРУССКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ УНИВЕРСИТЕТ

ЮРИДИЧЕСКИЙ ФАКУЛЬТЕТ

Кафедра гражданского права

КОРОЛЬ


Марианна Витальевна

ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ

КАК СУБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
Дипломная работа

Научный руководитель:

кандидат юридических наук,

доцент В. К. Сидорчук


Допущена к защите

«___» ____________ 2016 г.

Зав.кафедрой гражданского права

доктор юридических наук, профессор В. Н. Годунов

Минск, 2016

ОГЛАВЛЕНИЕ


РЕФЕРАТ………………………………………………………………………… 3

РЭФЕРАТ………………………………………………………………………… 4

ZUSAMMENFASSUNG…………………………………………………………. 5


ОГЛАВЛЕНИЕ 2РЕФЕРАТ

Объем дипломной работы – 63 стр., 2 приложения, 71 использованный источник.

Ключевые слова: ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ, ГОСУДАРСТВЕННАЯ РЕГИСТРАЦИЯ, ПРЕКРАЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИНДИВИДУАЛЬНОГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ.

Цель исследования - закрепление и углубление теоретических и практических знаний в области общественных отношений, складывающихся в процессе осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности, а также в научном и прикладном анализе правовых аспектов и проблем, связанных с юридической ответственностью в предпринимательской сфере.

Предметом исследования является действующее белорусское законодательство, обеспечивающее правовое регулирование отношений, возникающих в связи с реализацией гражданами своего права на законное занятие предпринимательской деятельностью.

Объект исследования - общественные отношения, которые складываются в процессе осуществления индивидуальной предпринимательской деятельности.

Методы исследования: метод диалектики как общенаучный метод познания, изучения нормативно-правовой базы, анализа, описания, обобщения и прогнозирования.

В дипломной работе проведен анализ действующего законодательства, судебной практики, научных и исследовательских работ относительно порядка осуществления предпринимательской деятельности в Республики Беларусь.

Проведенные исследования могут стать основой для дальнейших теоретических и научных разработок по теме исследования. Предложенные направления совершенствования законодательства в области осуществления предпринимательской деятельности на территории Республики Беларусь нацелены на положительный результат, могут быть практически применены.

Автор работы подтверждает, что приведенный в ней аналитический материал правильно и объективно отражает состояние исследуемого процесса, а все заимствованные из литературы и других источников теоретические и методологические положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.РЭФЕРАТ

Аб'ём дыпломнай работы - 63 стар., 2 дадаткі, 71 выкарыстаная крыніца.

Ключавыя словы: ПРАДПРЫМАЛЬНІЦКАЯ ДЗЕЙНАСЦЬ, IНДЫВIДУАЛЬНЫ ПРАДПРЫМАЛЬНIК, ДЗЯРЖАЎНАЯ РЭГІСТРАЦЫЯ, СПЫНЕННЕ ДЗЕЙНАСЦІ, АДКАЗНАСЦЬ ІНДЫВІДУАЛЬНАГА ПРАДПРЫМАЛЬНІКА.

Мэта даследавання - замацаванне і паглыбленне тэарэтычных і практычных ведаў у галіне грамадскіх адносін, якія складваюцца ў працэсе ажыццяўлення індывідуальнай прадпрымальніцкай дзейнасці, а таксама ў навуковым і прыкладным аналізе прававых аспектаў і праблем, звязаных з юрыдычнай адказнасцю ў прадпрымальніцкай сферы.

Прадметам даследавання з'яўляецца дзеючае беларускае заканадаўства, якое забяспечвае прававое рэгуляванне адносін, якія ўзнікаюць у сувязі з рэалізацыяй грамадзянамі свайго права на законны занятак прадпрымальніцкай дзейнасцю.

Аб'ект даследавання - грамадскія адносіны, якія складваюцца ў працэсе ажыццяўлення індвідуальнай прадпрымальніцкай дзейнасці.

Метады даследавання: метад дыялектыкі як агульнанавуковы метад пазнання, вывучэння нарматыўна-прававой базы, аналізу, апісання, абагульнення і прагназавання.

У дыпломнай рабоце праведзены аналіз дзеючага заканадаўства, судовай практыкі, навуковых і даследчых работ адносна парадку ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці ў Рэспубліцы Беларусь.Праведзеныя даследаванні могуць стаць асновай для далейшых тэарэтычных і навуковых распрацовак па тэме даследавання. Прапанаваныя накірункі ўдасканалення заканадаўства ў галіне ажыццяўлення прадпрымальніцкай дзейнасці на тэрыторыі Рэспублікі Беларусь нацэлены на станоўчы вынік, могуць быць практычна ужытыя.

Аўтар працы пацвярджае, што прыведзены ў ёй аналітычны матэрыял правільна і аб'ектыўна адлюстроўвае стан доследнага працэсу, а ўсе запазычаныя з літаратуры і іншых крыніц тэарэтычныя і метадалагічныя палажэнні і канцэпцыі суправаджаюцца спасылкамі на іх аўтараў.

  • ИНДИВИДУАЛЬНЫЙ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬ КАК СУБЪЕКТ ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА
  • РЕФЕРАТ Объем дипломной работы
  • Цель исследования
  • Предметом исследования
  • Объект исследования
  • РЭФЕРАТ Абём дыпломнай работы
  • Мэта даследавання
  • Прадметам даследавання
  • Абект даследавання