Ж. Л. Пруст 8 Орынбасу реакциясы

Главная страница
Контакты

    Главная страница


Ж. Л. Пруст 8 Орынбасу реакциясыстраница8/8
Дата04.11.2017
Размер1,12 Mb.


1   2   3   4   5   6   7   8

1 2 3 4

1015 Мына сызбанұсқа бойынша СаСО3 → Са(НСО3)2 → СаСО3 → СаО → Са(ОН)2 реакциялар жүргізу процесінде әк суын қосуды қажет ететін саты:

2

1016 Сілті ерітіндісінде кремнийдің әрекеттесуін көрсететін, реакция теңдеуіндегі коэффициент қосындысы7

1017 Массасы 10,6 г натрий карбонатын тұз қышқылымен әрекеттестіргенде түзілетін көмірқышқыл газының көлемі (қ.ж., литрмен):

2,24

1018 Ерітіндісінің реакция ортасы негіздік болатын тұзNa2SiO3

1019 Құрамында 92 % кальций карбонаты бар 200 кг әктасты өртегенде бөлінетін көмірқышқыл газының (қ.ж.) көлемі (л):

41,2

1020 100 л көміртегі (II) оксидін жағу үшін қажет оттегінің көлемі (қ.ж.)50 л

1021 Массасы 1 тонна көмірдің 86 %-тті таза кокс болса, оны жағу үшін жұмсалатын ауаның (ауадағы оттектің массалық үлесі 20 %) көлемі (м3):

8026,6 м3

1022 Массасы 10 т шыны (Na2O ∙ CaO ∙ 6SiO2) алу үшін мына заттардың Na2CO3, CaCO3, SiO2 қажет массалары

2,22 т Na2CO3, 2,1 т CaCO3, 7,54 т SiO2

1023 Көміртек концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде көлемі 40,32 л (қ.ж.) СО2 мен SO2 газдарының қоспасы түзілген болса, реакцияға түскен көміртек массасы:

7,2

1024 40 г кальций карбонаты мен 30 %-тті 160 мл тұз қышқылының ерітіндісі (тығыздығы 1,15 г/мл) әрекеттескенде түзілген газды натрий гидроксидінің артық мөлшердегі ерітіндісі арқылы өткізгенде алынған тұздың массасы:42,4 г Na2CO3

1025 6,72 л көміртек (IV) оксидін 112 г 15 %-тік калий гидроксидінің ерітіндісі арқылы өткізгенде түзілген тұз және оның массасы

30 г КНСО3

1026 148,8 г натрий карбонатының 2,5 %-тік ерітіндісі мен 500 г барий хлоридінің 2 %-тік ерітіндісін араластырғанда түзілген тұнбаның массасы (г):

6,9

1027 Ауада ќыздырєанда да тотыќпайтын металдар тобы:Au, Ag

1028 Берілгендердіѕ ішіндегі ќаттылыєы басым зат:

Cr

1029 Мыспен јрекеттеспейдіHCl

1030 Кальций оттекпен јрекеттескенде тїзілетін зат:

CaO

1031 Сўйытылєан кїкірт ќышќылымен јрекеттесетін металл:Fe

1032 Тўраќты тотыєу дјрежесі +2 болатын элемент

кальций

1033 Металдарєа ортаќ ќасиеттер:жылу мен электр тоєын жаќсы ґткізеді

1034 Еѕ жеѕіл металл

Li

1035 Калий сумен јрекеттескенде тїзілетін кїрделі заттыѕ формуласы:KOH

1036 Еѕ ауыр металл

Os

1037 Еѕ оѕай балќитын металлсынап

1038 Еѕ ќиын балќитын металл

вольфрам

1039 Табиєатта бос кїйінде кездеспейтін металл

натрий

1040 Табиєатта бос кїйінде кездесетін металлалтын

1041 Металєа жатады

алтын

1042 Металдардыѕ активтілік ќатарын жасаєанН.Н.Бекетов

1043 Осы металл атомыныѕ электрондыќ формуласы 1s22s22p63s1

натрий

1044 Ґзгерістер схемасындаєы берілген А жјне В заттары:+O2 +HCl +NaOH t +H2

А → Fe2O3 → FeCl3 → B → Fe2O3 → A

Fe,Fe(OH)3

1045 Тґмендегі ґзгерістер схемасындаєы А жјне В заттары:

A → FeCl2 → Fe(OH)2 → B → Fe2O3 → Fe

Fe, Fe(OH)3

1046 Массасы 3,42 г сілтілік металл сумен јрекеттескенде 0,448 л (ќ.ж.) сутегі бґлінді.Бўл металл

Rb

1047 1 моль алюминий оттекпен тотыќќанда тїзілетін алюминий оксидініѕ зат мґлшері0,5

1048 130 г ўнтаќталєан мырыш 100 г кїкіртпен јрекеттескенде тїзілген мырыш сульфидініѕ моль саны:

2

1049 Э → ЭО → Э(ОН)2 сызбанўсќаєа сјйкес ќатар:Ca → CaO → Ca(OH)2

1050 Негізгі топша металы Ме2О3 оксидін тїзеді. Металл атомыныѕ ќозбаєан жаєдайдаєы валенттік электрондарыныѕ конфигурациясы

ns2np1

1051 Металдардыѕ тотыќсыздандырєыштыќ ќасиетін тјн реакцияCu + 2H2SO4 (конц.)→ CuSO4 + 2H2O + SO2

1052 Массасы 2,6 г темір мен 2,8 г кїкірт јрекеттескенде тїзілетін темір (II) сульфидініѕ массасы (г):

4,08

1053 Ылєалды кезде металдар коррозиясыныѕ жїруіне жаєдай жасайтын ауаныѕ ластаєыш компоненті:SO2

1054 200 грамм 49 % -тті кїкірт ќышќылыныѕ ерітіндісі мырышпен јрекеттескенде (ќ.ж.) тїзілген сутегініѕ кґлемі (л)

22,4

1055 Концентрлі азот ќышќылымен јрекеттеспейтін металл:хром

1056 Сумен ќалыпты жаєдай металл реакцияєа тїспейтін металл

никель

1057 1,11 г сілтілік металл сумен јрекеттескенде 0,16 г сутек тїзіледі. Осы металлLi

1058 Тўздыѕ ерітіндісі темірмен јрекеттеседі

CuSO4

1059 Металдардыѕ жалпы химиялыќ ќасиеттерін кґрсететін жўпZn + CuSO4 →

Mg + O2 →

1060 Іс жїзінде жїретін реакцияныѕ сызбанўсќасы

H2SO4(конц.) + Cu →

1061 Іс жїзінде жїруі мїмкін реакция:

Na + H2O →

1062 Металдарєа тјн емес пікірді аныќтаѕыз:

жоєары терісэлектрлік жоєары

1063 60 грамм 10%-тті тўз ќышќылыныѕ ерітіндісі 8 грамм темір їгінділерімен јрекеттескенде, тїзілген тўздыѕ массасы:

10,4 г


1064 Мыс пен темір ќоспасын концентрлі азот ќышќылымен ґѕдегенде 4,48 л газ бґлінген, ал сол ќоспаєа тўз ќышќылымен јсер еткенде 2,24 л газ бґлінген (ќ.ж.). Ќоспаныѕ массасы (г)

12 г


1065 Массасы 170 грамм кїміс нитратыныѕ 2%-тік ерітіндісіне 10 грамм мырыш пластинкасы батырылєан. Реакция аяќталєаннан кейін пластинканыѕ массасы:

9,35


1066 Металл кїйіндегі алюминий мен оныѕ оксидінен тўратын 9 г ќоспаєа натрий гидроксидініѕ ерітіндісімен јсер еткенде 3,36 литр (ќ.ж.) газ бґлінген. Ќоспаныѕ проценттік ќўрамы:

30 % Al, 70 % Al2O3

1067 Массасы 1,28 грамм мысты оттегініѕ аєынында ќыздырєанда пайда болєан затты мыс (II) сульфатына айналдырєан. Тїзілген мыс (II) сульфатыныѕ массасы:

3,2 г


1068 Массасы 21,6 г мыс пен алюминийдіѕ ќоспасына сілтініѕ артыќ мґлшерімен јсер еткенде 6,72 л (ќ.ж.) газ жиналды. Ќоспаныѕ ќўрамындаєы мыстыѕ массалыќ їлесі (%):

75

1069 Егер реакция ґнімдерініѕ бірі кїкірт болса, онда мырыш пен концентрлі кїкірт ќышќылыныѕ јрекеттесу теѕдеуіндегі барлыќ коэффициенттер ќосындысы15

1070 30 грамм темір мен 16 грамм кїкірт јрекеттескенде тїзілетін темір (II) сульфидініѕ массасы

44 г

1071 Массасы 10 грамм мыс пен мырыштыѕ ќоспасы (мыстыѕ массалыќ їлесі 39 %) тўз ќышќылымен јрекеттескенде бґлінетін газдыѕ кґлемі (ќ.ж., литрмен)?2,1

1072 Темірді ґнеркјсіпте алу јдісі

Fe2O3 +CO →

1073 Натрийді ґнеркјсіпте алуєа болады

ас тўзыныѕ балќымасын электролиздеу арќылы

1074 Калийді тґмендегі заттардыѕ электролизі арќылы алуєа болады:

KCl балќымасы

1075 Алюминийді ґнеркјсіпте алуєа болады:

алюминий оксидініѕ криолиттегі балќымасын электролиздеу арќылы

1076 Сілтілік металдарды тек балќымаларды электролиздеу арќылы єана алатын себебі:

металдардыѕ ішіндегі еѕ белсенділері

1077 Металлургиядаєы негізгі маќсат -

металдар мен ќўймалар алу

1078 Сутекпен тотыќсыздандыру арќылы мына металды алуєа болмайды

натрий

1079 Металды алу реакциясы3MnO2 + 4Al → 2Al2O3 + 3Mn

1080 4 грамм темір (III) оксидін толыќ тотыќсыздандыруєа жўмсалатын кґміртек (II) оксидініѕ мґлшері:

0,075 моль

1081 Никельді алюмотермиялау ќажет заттар:

Al, NiO

1082 Натрий фториді мен калий фториді ќоспасыныѕ балќымасын электролиздегенде электродтарда тїзілетін ґнімNa, F2

1083 Натрий хлоридініѕ балќымасын электролиздегенде алынатын ґнім

Na, Cl2

1084 Металл алудыѕ бір јдісі – сутекпен тотыќсыздандыру. Осы процестіѕ сызбанўсќасын табыѕызFe3O4 + H2 →

1085 800 г мыс (II) оксидін сутекпен тотыќсыздандырєанда тїзілетін мыстыѕ массасы (г):

640

1086 V2O5 +Ca → реакция теѕдеуіндегі коэффициенттердіѕ ќосындысы13

1087 Темір ґндіру їшін тиімді кен

магнетит Fe3O4

1088 Домна пешінде жїретін реакциялардыѕ бірі : Fe2O3 +3CO → 2Fe +3CO2. Осы теѕдеу бойынша 32 г јрекеттесетін тотыќсыздандырєыштыѕ зат мґлшері:

0,6 моль

1089 Егер шыєымы 50% болса, 2K2Cr2O7 + 8Al → 4Cr + 2K2O + 4Al2O3 реакция теѕдеуі бойынша 1 моль алюминийден алынатын хромныѕ зат мґлшері:

0,25 моль

1090 Мыс (II) хлоридініѕ ерітіндісін электролиздегенде катодта 3,2 грамм металл бґлінді. Ал анодта (ќ.ж.) бґлінген газ кґлемі:

1,12 л.

1091 Массасы 9,95 г. металл (II) оксидін сутекпен тотыќсыздандырєанда массасы 7,82 грамм таза металл алынды. Ќатысќан реакцияєа металл оксиді жіне жўмсалєан (ќ.ж.) сутектіѕ кґлемі:NiO жјне 3,0 л. сутек

1092 Массасы 120 г темір (III) оксидін кґміртекпен тотыќсыздандырєанда массасы 67,2 г темір тїзілді. Темірдіѕ теориялыќпен салыстырєандаєы шыєымы:

80 %

1093 Массасы 26,4 г темір (II) оксиді мен темірдіѕ ќоспасын термиялыќ тотыќсыздандырєанда 4,5 г су тїзілсе, осы реакцияныѕ соѕындаєы темірдіѕ зат мґлшері:0,2 моль

1094 Массасы 234 г натрий хлориді балќымасын электролиздегенде тїзілген металл натрийдіѕ массасы:

92

1095 Массасы 16 г темір (III) оксидін алюминиймен тотыќсыздандырєанда 71,1 кДж жылу бґлінсе, реакцияныѕ жылу эффектісі:711 кДж

1096 Ќаныќќан кґмірсутектердіѕ формуласы

CnH2n+2

1097 Молекуласында кґміртек атомдарыныѕ кеѕістіктегі ќўрылысы ирек пішінді болатын кґмірсутекалкан

1098 Пентанныѕ ќўрылымдыќ изомерлерініѕ саны

3

1099 Гексанныѕ ќўрылымдыќ изомерлерініѕ саны5

1100 Кґмірсутегініѕ CH3 – CH(CH3) – C(CH3)3 гомологтыќ ќатарыныѕ жалпы формуласы

CnH2n+2

1101 Пентаннан 2-метилбутан алу реакциясыныѕ типіизомерлену

1102 sp3– гибридтелген жаєдайдаєы кґміртек атомына тјн валенттік бўрыш

109028'

1103 Пропан молекуласындаєы С – С байланысыныѕ валенттік бўрышы:109028'

1104 Келесі ќосылыстардыѕ ќаныќќан кґмірсутектерге жататыны:

1.С6Н6; 2.С2Н4; 3.С4Н10; 4.С2Н2; 5.С3Н8

3, 5


1105 Берілген кґмірсутектердіѕ С6Н6, С3Н4, С10Н22, С4Н10, С5Н10, С7Н8, С10Н18, С5Н8, С6Н14 ішінде метан гомологтарыныѕ саны:

3

1106 Халыќаралыќ жїйелеу номенклатурасы бойынша ќаныќќан кґмірсутектердіѕ атауы:алкандар

1107 Алканныѕ СН2 – СН2 – СН – СН – СН2 – СН3 дўрыс атауы:

│ │ │

СН3 СН2 СН2СН3


3-этил-4-метилгептан

1108 Кґміртек ќаѕќасы мынадай С – С – С – С – С –С алканныѕ атауы:

│ │ │

С С С


2,5-диметилгептан

1109 Гексан мен 2-метилпентан ќосылыстары:

ќўрылымдыќ изомерлер

1110 Катализатор (AlCl3) ќатысында ќыздырєанда бутан мынадай кґмірсутекке изомерленеді:

СН3 – СН –СН3

СН3


1111 Бутан мен пентан ќосылыстары:

екеуі де бір зат

1112 Этан мынадай реакцияєа ќатысады

орын басу

1113 1,2-дибромпропан мен 1,2-дибромбутан ќосылыстары

гомологтар

1114 Метан мынадай реакцияєа ќатыспайды

изомерлену

1115 Метан хлормен јрекеттескенде тїзілетін зат:

хлороформ

1116 Гептан мен 2,3-диметилпентан ќосылыстары

ќўрылымдыќ изомерлер

1117 2-бромпропан натриймен јрекеттескенде тїзілетін зат:

2,3-диметилбутан

1118 Алкан мен алкинді ажырату їшін ќолданылатынреагенттер: 1.KMnO4 ерітіндісі; 2.конц. H2SO4; 3.Br2 суы; 4.конц.HNO3 5.Н2О

1, 3


1119 Тґменде берілген ќаныќќан кґмірсутектердіѕ арасында н-гексанныѕ изомері

2,2-диметилбутан

1120 «Кґміртек – кґміртек» байланысыныѕ ўзындыєы еѕ їлкен

С2Н6 молекуласында

1121 Этан молекуласыныѕ ќўрылысы ( гибридтену типі, валенттік бўрышы, кґміртек – кґміртек байланысыныѕ тїрі) тґмендегідей сипатталады

sp3; 109,28 0; σ-байланыс

1122 Этанды алуєа болады

этенді гидрлеу арќылы

1123 Этанды таза кїйінде

этилен + ацетилен

1124 Алкандар ауада толыќ жанєанда мына заттар тїзіледі:

кґміртек диоксиді жјне су

1125 Алкандар толыќ термиялыќ айырылєанда мына заттар тїзіледі:

кїйе жјне сутек

1126 Жарыќтыѕ јсерінен бутан хлормен јрекеттескенде тїзілетін ґнім - бўл

хлорбутан

1127 Бром суын тїссіздендірмейді

бутан


1128 Пентанныѕ ќўрылымдыќ изомері

2-метилбутан

1129 Молекуласындаєы кґміртек атомдарыныѕ орбитальдары sp3 гибридтену кїйінде болатын ќосылыс

2,2-диметилпропан

1130 Ќўрамында 16 кґміртек атомы бар алканныѕ молярлыќ массасы (г/моль)

226


1131 Ќўрамында 28 сутек атомы бар алканныѕ салыстырмалы молекулалыќ массасы

184


1132 Салыстырмалы молекулалыќ массасы 72-ге теѕ алканныѕ ќўрамындаєы сутек атомыныѕ саны

12

1133 2,25 моль метан оттекте жанєанда тїзілген кґміртек диоксидініѕ кґлемі (ќ.ж., литрмен)50,4

1134 Метан гомологыныѕ 1,4 литрін (ќ.ж.) оттектіѕ артыќ мґлшерінде жаќќанда 4,5 г су тїзіледі, жанєан заттыѕ формуласы:

С3Н8

1135 Ќўрамында 22 сутек атомы бар алканныѕ молярлыќ массасы (г/моль)142

1136 Ќўрамында 14 кґміртек атомы бар алканныѕ молярлыќ массасы (г/моль)

198

1137 0,5 моль метаннан трихлорметан тїзілу їшін ќажет хлордыѕ кґлемі (ќ.ж., литрмен )33,6

1138 5 моль натрий гидроксиді мен 3 моль натрий ацетатыныѕ ќоспасын балќытќанда тїзілетін газдыѕ кґлемі (ќ.ж., литрмен)

67,2

1139 Алкандарєа тјн реакция:С2Н6 + Cl2 → C2H5Cl + HCl

А Б

1140Келесі ґзгерістер схемасындаєы СH3Cl → C2H6 → C2H5Cl А жјне Б заттары :Na, Cl2

Н2


1141 Циклобутан → бутан сызбанўсќасындаєы коэффициенттердіѕ ќосындысы

3

1142 0,65 моль метан мен 0,85 моль аргоннан тўратын ќоспаныѕ кґлемі (ќ.ж., литрмен)33,6

1143 Салыстырмалы молекулалыќ массасы 226-єа теѕ ќаныќќан кґмірсутектіѕ формуласы:

С16Н34

1144 Егер реакцияныѕ шыєымы 80% болса, 40 грамм метанды толыќ хлорлаєанда тїзілетін тетрахлорметанныѕ массасы:308 г.

1145 Кґмірсутектіѕ сутек бойынша салыстырмалы тыєыздыєы 36 . Кґмірсутектіѕ формуласы:

С5Н12

1146 Ќаныќќан газ тјрізді кґмірсутекті жабыќ ыдыста кґміртек пен сутекке жоєары температурада айырды (пиролиз). Реакциядан кейін газдыѕ ќысымы (кґлем мен температура ґзгермесе де) 3 есе артты. Пиролизденген кґмірсутек:С2Н6

1147 Егер шыєымы 40% болса, метаннан 38,24 г хлороформ (СНСl3) алуєа ќажет хлордыѕ кґлемі (л)

53,76 л.

1148 Газ тјрізді кґмірсутектіѕ бір кґлемін толыќ жаєу їшін 25 кґлем ауа жўмсалды (ауаныѕ ќўрамындаєы оттек 20 %). Жаєылєан кґмірсутек

пропан

1149 Массасы 90 грамм этан жанєанда тїзілетін кґміртек диоксидініѕ мґлшері6 моль

1150 Ќўрамында 80 % кґміртек, 20 % сутек бар органикалыќ заттыѕ сутек бойынша тыєыздыєы 15. Осы заттыѕ формуласы

С2Н6

1151 Ќалыпты жаєдайдаєы тыєыздыєы 1,96 г/л – ге теѕ алканды жаќќанда массасы 13,2 г кґміртек диоксиді тїзілді. Алканныѕ молекулалыќ формуласыС3Н8

1152 Шыєымы 86 % болса, 30 г кґміртектен алынатын метанныѕ кґлемі (ќ.ж.)

48,16 л.

1153 Алкандардыѕ изомерленуі басталатын кґмірсутек:

бутаннан

1154 1 моль пропан мен 1 моль хлор јрекеттескенде тїзілетін ќосылыс

хлорпропан

1155 Ауамен салыстырєандаєы тыєыздыєы 2-ге теѕ, ќўрамындаєы кґміртектіѕ массалыќ їлесі 82,8%, сутектікі – 17,2% болатын кґмірсутектіѕ молекулалыќ формуласы

С4Н10

1156 5 литр метан мен 11 литр оттек ќоспасы ќопарылєанда тїзілетін кґміртек диоксидініѕ кґлемі (ќ.ж.)5 л.

1157 Массасы 30,8 грамм пропан жанєанда тїзілетін судыѕ массасы (грамм)

50,4

1158 Массасы 60 грамм этан жанєанда тїзілетін кґміртек (IV) оксидініѕ зат мґлшері:4моль

1159 Кґлемі 5 литр пропан жану їшін ќажет ауаныѕ кґлемі (Оттектіѕ кґлемдік їлесі 0,2)

125 л.

1160 Октанныѕ крекингісі симметриялы жїрсе, онда жеѕіл компоненттіѕ молекулалыќ массасы:56

1161 Октан симметриялы емес тїрде крекингленгенде тїзілетін алканныѕ ќўрамында метанєа ќараєанда 4 кґміртек артыќ болса, екінші компоненттіѕ молекулалыќ массасы

42

1162 Егер жаєуєа 246,4 л. оттек жўмсалєан болса, жанєан пропанныѕ (ќ.ж.) кґлемі (л.)49,28

1163 Жану нјтижесінде 89,6 литр кґмірќышќыл газы тїзілсе, жанєан бутанныѕ кґлемі (ќ.ж., литрмен)

22,4

1164 Буыныѕ ауа бойынша салыстырмалы тыєыздыєы 2,966 болса, ќаныќќан кґмірсутекгексан

1165 Бутанныѕ жану реакциясы теѕдеуіндегі ґнімдердіѕ формулалары алдындаєы коэффициенттердіѕ ќосындысы

18

1166 Этанныѕ жану реакциясыныѕ термохимиялыќ теѕдеуі2С2Н6 + 7О2 → 4СО2 + 6Н2О + 3080 кДж

Реакция нјтижесінде 770 кДж жылу бґлінсе, жўмсалєан (ќ.ж.) оттегініѕ кґлемі (л):

39,2

1167 Ќалыпты жаєдайда 56 литр метан алу їшін натрий ацетатымен јрекеттесетін натрий гидроксидініѕ массасы (г):100

1168 Ќалыпты жаєдайда 129 грамм хлорэтанды алуєа жўмсалатын хлордыѕ кґлемі (л):

44,8

1169 17,6 г кґмірсутекті жаќќанда 52,8 г кґмірќышќыл газы тїзілді. Кґмірсутектіѕ молекулалыќ формуласыС3Н8

1170 Газдыѕ 1 литрін жаєуєа 2 л оттегі жўмсалды.Реакция нјтижесінде 1 л кґміртек диоксиді жјне 2 л су буы (ќ.ж.) тїзілген болса, газдыѕ молекулалыќ формуласы

СН4

1171 Метанныѕ їшінші гомологыныѕ 13,2 грамын оттекте жаќќанда алынєан ќышќылдыќ оксидтіѕ кґлемі (ќ.ж.)20,16 л

1172 48 г 2-бромбутан мен 6,9 г натрийді ќыздырєанда алынєан органикалыќ ќосылыстыѕ массасы (г)

19,5

1173 134,4 л (ќ.ж.)метаннан жјне 3,5 моль этаннан тўратын ќоспаны жаєу їшін жўмсалатын (ќўрамында оттектіѕ кґлемдік їлесі 20,94 % ) ауаныѕ кґлемі (м3, ќ.ж.)2,594

1174 Шыєымы 74,5 % болса, 160 г ќарапайым алкан алу їшін ќажетті натрий ацетатыныѕ массасын есептеѕіз (кг)

1,1

1175 Ќўрамында кґлемдік їлесі 94 % ќарапайым алканы бар 33,6 л (ќ.ж.) табиєи газды жаќќанда тїзілген ґнімді толыќ бейтараптау їшін жўмсалєан 20 %-дыќ натрий гидроксидініѕ ерітіндісініѕ массасы (г): (табиєи газдаєы ќосындыларды инертті деп есептеѕіз)564

1176 250 г гептан бір мезгілде циклденгенде жјне дегидрленгенде бензолдыѕ гомологы тїзіледі. Осы кезде тїзілген газдыѕ кґлемі (ќ.ж., литрмен)

112

1177 580 г бутан симметриялы тїрде крекингленген. Осы кезде тїзілген ќаныќпаєан кґмірсутектіѕ кґлемі (л) (ќ.ж.)224

1178 6,72 л (ќ.ж.) пропанды толыќ жаќќанда алынєан ґнімді ізбес суыныѕ артыќ мґлшерімен ґѕдеді. Сол кезде 80 г тўнба тїзілсе, оныѕ шыєымы (%)

88,9

1179 80 г 1,2 % -тті бром суын 200 мл (ќ.ж.) метан мен этилен ќоспасы тїссіздендірді. Ќоспадаєы метанныѕ кґлемдік їлесі (%)32,8

1180 Ќўрамы 90 % метан, 5 % этан, 3 % кґміртек диоксиді жјне 2 % азот газдарынан тўратын ќоспаныѕ 50 м3 кґлемін жаєу їшін ќажет ауаныѕ кґлемі (м3)

465

1181 8,6 г белгісіз кґмірсутекті жаќќанда 26,4 г кґміртек диоксиді жјне 12,6 г су тїзілген. Оныѕ ауа бойынша тыєыздыєы – 2,966. Осы кґмірсутектіѕ аты жјне ќўрылымдыќ изомерлерініѕ саныгексан; 5

1182 Егер реакция ґнімініѕ шыєымы 89 % болса, онда 180 тонна 2-метилбутаннан алынатын 2-метил-1,3-бутадиенніѕ массасы

151,3

1183 75 % кґміртектен жјне 25 % сутектен тўратын, сутек бойынша тыєыздыєы 8-ге теѕ алканныѕ молекулалыќ формуласы мен изомерлерініѕ саныСН4; жоќ

1184 Кґлемі 10 л метан мен кґміртек (II) оксидініѕ ќоспасын (ќ.ж.) жаєуєа 8 л оттек жўмсалса, бастапќы ќоспа ќўрамындаєы газдардыѕ кґлемдік їлестері

20 % (СН4); 80 % (СО)

1185 Кґлемі 4,48 л (ќ.ж.) метанды ауа ќатыстырмай ќыздырєанда бґлінетін кґміртекті толыєымен жаєу їшін ќажет (ќ.ж.) оттек кґлемі

4,48 л

1186 Альдегидтердіѕ функционалдыќ тобы– СОН

1187 Ќўрамында sp3 гибридтенген кґміртек атомы бар ќосылыс

этаналь

1188 Ќўмырсќа альдегиді мен метаналь ќосылыстарыекеуі бір зат

1189 Альдегидтердіѕ сапалыќ реакциясы

«кїміс – айна»

1190 Альдегид ќолданылмайтын сала -

таєам ретінде

1191 Сутекпен тотыќсызданатын ќосылыс

СН3С(Н)О

1192 Ацетальдегидті алу їшін

этанолды

1193 Сірке альдегидін мыс(II) гидроксидімен ќайнатќанда тїзілетін тўнбаныѕ тїсі

ќызыл

1194 Альдегидтердіѕ атауларыныѕ жалєауы-аль

1195 52 г формальдегид 100 г суда ерітілді. Алынєан формалинніѕ массалыќ їлесі(%)

34,2

1196 Массасы 8,8 г ацетальдегидті сутекпен тотыќсыздандырєанда тїзілетін ґнімніѕ мґлшері (моль)0,2

1197 Метилпропанальді сутекпен тотыќсыздандырєанда тїзілетін зат

2-метилпропанол-1

1198 29 г пропанальді кїміс (I) оксидініѕ аммиактаєы ерітіндісімен тотыќтырєанда тїзілетін кїмістіѕ массасы (г)

108

1199 Ґзгерістер тізбегіндегі А жјне Б заттары+ А + Б

Этилен → Спирт → Альдегид

H2O, CuO

1200 Ґзіне тјн иісі бар сўйыќтыќ, тотыќќанда сілтілермен бейтараптанатын ќосылыс тїзеді, ал бейтараптанудыѕ ґнімін метан алуда ќолдануєа болады, - бўл

этаналь

1201 2 моль формальдегид 100 г суда ерітілді. Алынєан формалинніѕ массалыќ їлесі (%)37,5

1202 2, 2 г сірке альдегиді кїміс (I) оксидініѕ аммиактаєы ерітіндісімен јрекеттескенде тўнбаєа тїскен кїмістіѕ массасы (г)

10,8

1203 Егер реакция нјтижесінде 5,4 г тўнба тїзілсе, кїміс (I) оксидініѕ аммиактаєы ерітіндісінде тотыќќан ацетальдегидтіѕ массасы (г)1,1

1204 Массасы 2,9 г пропаналь оттекте толыќ жанєанда тїзілетін кґміртек (IV) оксидініѕ кґлемі (ќ.ж., литрмен)

3,36

1205 8 г альдегид оттекте толыќ жанєанда 6 л (ќ.ж.) кґмірќышќыл газы тїзіледі. Осы альдегидтіѕ формуласыС2Н5С(Н)О

1206 Шыєымы 80 % болса, 28,75 мл (тыєыздыєы 0,8 г/мл) сјйкес спиртті тотыќтырєанда тїзілген ацетальдегидтіѕ массасы (г)

17,6

1207 Іс жїзіндегі шыєымы 66 % болса, 66 г 3-метилбутанол-1-ден тїзілетін альдегидтіѕ массасы жјне формуласы42,6 г; СН3СH(СН3)СН2С(Н)О

1208 Массасы 2,2 г белгісіз альдегид «кїміс айна» реакциясына тїскенде 10,8г тўнба тїзілді. Альдегидтіѕ формуласы

СН3С(Н)О

1209 Метанальды тотыќсыздандыру арќылы алынєан метанол натриймен јрекеттескенде кґлемі 8,96 л (ќ.ж.) сутек бґлінді. Егер ґнімніѕ шыєымы јр сатыда 80 %-дан болса, реакцияєа тїскен метанальдіѕ массасы (г)

37,5 г

1210 Зат мґлшері 3 моль метанол тотыќќанда тїзілген метанальды еріткенде массасы 200 г ерітінді алынды. Осы ерітіндідегі метанальдыѕ массалыќ їлесі45 %

1211 Сірке ќышќылы ќолданылды

отын ретінде

1212 Молекула ќўрамында кґмірсутек радикалымен байланысќан карбоксил тобы (бір немесе бірнеше) бар органикалыќ заттар

карбон ќышќылдары

1213 Ќўмырсќа ќышќылымен јрекеттесетін зат

кїміс (I) оксидініѕ аммиактаєы ерітіндісі

1214 Сірке ќышќылымен јрекеттеспейтін зат

формальдегид

1215 Карбон ќышќылдарыныѕ функционалдыќ тобыныѕ аталуы

карбоксил

1216 Карбон ќышќылдарыныѕ изомериясы мына ќышќылдан басталады

май

1217 Сірке ќышќылыныѕ молекулаларыныѕ арасындаєы байланыссутектік

1218 Этан ќышќылы мен сірке ќышќылы бір – біріне

бір заттыѕ номенклатурада берілген аталуы

1219 СН3ОН → А → НСООН сызбанўсќасындаєы А ґнімініѕ молярлыќ массасы (г/моль)

30

1220 Тізбектегі А жјне Б реагенттері:+А +Б

С2Н5ОН → Альдегид → Ќышќыл;

СuO, Ag2O

1221 Артыєымен алынєан сірке ќышќылы мен мырыш арасындаєы реакцияныѕ молекулалыќ теѕдеуіндегі коэффициенттердіѕ ќосындысы

5

1222 30 г сірке ќышќылы натриймен јрекеттескенде бґлінген газдыѕ кґлемі (ќ.ж.)5,6 л

[O] [O]


1223 А → Б → В тізбегіндегі А, Б жјне В заттарыныѕ дўрыс реті

спирт, альдегид, ќышќыл

1224 Артыєымен алынєан сірке ќышќылы мен калий карбонаты арасында жїретін реакцияныѕ молекулалыќ теѕдеуіндегі коэффициенттердіѕ ќосындысы

7

1225 512 г пальмитин ќышќылын еріту їшін ќажет 10 % натрий гидроксиді ерітіндісініѕ массасы800 г

1226 48 г магний сірке ќышќылымен јрекеттескенде бґлінетін сутегініѕ кґлемі (ќ.ж.)

44,8 л

1227 Реакция ґнімініѕ шыєымы 70 % болса, 330 г ацетальдегидтен алынатын сірке ќышќылыныќ массасы (г)315

1228 308 г сірке альдегидін тотыќтырєанда алынєан этан ќышќылыныѕ моль саны...

7

1229 10 % -тті натрий гидроксидініѕ 300 г ерітіндісін бейтараптау їшін 36 % -тті сірке ќышќылыныѕ ерітіндісініѕ массасы (г)125

1230 Шыєымы 80 % болса, 67,2 л (ќ.ж.) кґміртек монооксидінен алынатын ќўмырсќа ќышќылыныѕ зат мґлшері (моль)

2,4

1231 240 г 3 %-тті сірке ќышќылыныѕ ерітіндісін алуєа жўмсалатын 80 %-тті сірке ќышќылы ерітіндісініѕ массасы:9 г

1232 Кїміс (I) оксидініѕ аммиактаєы ерітіндісімен 66 г сірке альдегиді тотыќќанда тїзілген сірке ќышќылыныѕ массасы (г)

90

1233 Кїрделі эфирлердіѕ жалпы формуласыRCOOR1

1234 Кїрделі эфирлерді алу реакциясы:

эфирлену

1235 Ґсімдік майларыныѕ ішінде ќатты кїйде табиєатта кездесетіні

кокос майы

1236 Ќатты майлардыѕ гидролизі кезінде

стеарин ќышќылы жјне глицерин

О

//1237 Формуласы СН3 – С кїрделі эфирдіѕ аталуы:

\

О – С3Н7пропилацетат

О

//1238 Формуласы С2Н5 – С кїрделі эфирдіѕ аталуы:

\

О – С3Н7


пропион ќышќылыныѕ пропил эфирі

1239 Ќалыпты жаєдайда сўйыќ кїйде кездесетін жануар майы

балыќ майы

1240 Ґзгерістер сызбанўсќасында А жјне Б заттары

+Н2О CuO

СН3СООС2Н5 → Спирт → Б;

-A

СН3СООН жјне СН3С(Н)О1241 Сўйыќ май триолеат (С17Н33СОО)3С3Н5 ґзіне сјйкес ќатты майєа айналдыру їшін 123,2 л (ќ.ж.) сутек жўмсалєан болса, сўйыќ майдыѕ массасы (кг)

1,62


1242 Ґзгерістер сызбанўсќасында А жјне Б заттары

+ H2SO4 + С2Н5ОН

НСООNa → A → Б ;

метан ќышќылы жјне этилформиат

1243 Егер шыєымы 75% болса, онда 23 г ќўмырсќа ќышќылы мен пропанол јрекеттескенде тїзілген эфирдіѕ массасы (г)

33

1244 Ќўмырсќа ќышќылыныѕ метил эфирі молекуласыныѕ ќўрамындаєы кґміртегініѕ массалыќ їлесі (%)40

1245 Пропион ќышќылыныѕ этил эфирі молекуласыныѕ ќўрамындаєы сутегініѕ массалыќ їлесі (%)

9,3

1246 Ќўрамында тґрт сутек атомы бар кїрделі эфирдіѕ салыстырмалы молекулалыќ массасы60

1247 150 г ерітіндіде 33,75 г ќўмырсќа ќышќылыныѕ метил эфирі бар. Ерітіндідегі кїрделі эфирдіѕ массалыќ їлесі (%)

22,5

1248 240 г суда 60 г ќўмырсќа ќышќылыныѕ этил эфирін ерітті. Алынєан ерітіндідегі кїрделі эфирдіѕ массалыќ їлесі (%)25

1249 Егер гидролиз кезінде 15 г карбон ќышќылы алынєан болса, жўмсалатын сірке ќышќылы этил эфирініѕ массасы (г)

22

1250 Егер гидролизге майдыѕ 82 % массалыќ їлесі ўшырайтын болса, 5,83 т глицерин алу їшін ќажетті таза триолеоттыѕ массасы68,3

1251 Егер 26 г триглицерид натрий гидроксидініѕ 49,2 мл 20 %-тті ерітіндісімен (тыєыздыєы 1,22 г/мл) јрекеттесетін болса, бастапќы алынєан кїрделі эфирдіѕ формуласы


СН2 – О – СО – С2Н5

‌│

СН – О – СО – С2Н5 ‌‌‌‌│ ‌

СН2 – О – СО – С2Н5


1252 28 л (ќ.ж.) ацетиленнен шыєымы 90 % ацетальдегид алынды. Алынєан ацетальдегид шыєымы 100 % болатындай ќышќылєа тотыќтырылды, ол этанолдыѕ артыќ мґлшерімен јрекеттесіп, шыєымы 82 %-єа теѕ этилацетат тїзді. Тїзілген этилацетаттыѕ массасы (г)

81,18


1253 Ќўрамында массалыќ їлесі 85 % тристеараты бар 1,6 т майєа натрий гидроксидімен јсер еткенде алынатын сабынныѕ массасы (т)

1,4


1254 Массалыќ їлесі 80 % трипальмиаты бар 390 г май кїйдіргіш натрмен јрекеттескенде їшатомды спирт тїзіледі. Оныѕ массасы (г)

41,4


1255 29,6 г бірнегізді карбон ќышќылыныѕ этил эфирі гидролиздегенде 18,4 г спирт тїзілді. Эфирдіѕ формуласы:

НСООС2Н5


1256 Глюкозаныѕ функционалдыќ топтары

-СОH, -ОН

1257 Талшыќ алуєа болатын кґмірсу

целлюлоза

1258 Моносахаридке жататын зат

фруктоза


1259 Целлюлоза -

табиєи, ґсімдік текті

1260 Глюкозаныѕ молекуласындаєы функционалдыќ топтардыѕ сандары

5 гидроксотоп, 1 карбонил

1261 Глюкозаныѕ «кїміс – айна» реакциясына ќатысатын себебі, молекуласында

альдегид тобы бар

1262 Жїзім ќанты

фруктоза


1263 Химиялыќ ќўрамы бойынша моносахаридтер

альдо- немесе кетонополиспирттер

1264 Дисахаридтіѕ формуласы

С12Н22О11

1265 Крахмалєа реактив болатын зат

I2

1266 Табиєи полимер болып табыладыкрахмал

1267 Целлюлоза азот ќышќылымен јрекеттескенде тїзілетін ґнім

белоктар

1268 «Кїміс – айна» реакциясын кґрсететін кґмірсу

глюкоза

1269 Глюкоза ќўрылысы жјне химиялыќ ќасиеті бойынша ...альдегидоспиртке жатады

1270 Крахмал гидролизденгенде тїзілетін соѕєы ґнім

глюкоза

1271 Ашыќ тізбекті глюкоза молекуласындаєы гидроксил тобыныѕ саны5

1272 Тјтті дјмі бар, суда жаќсы еритін, тотыќсызданєанда алты атомды спиртке айналатын, ашыєанда біратомды спирт тїзетін кристалды зат, - бўл

глюкоза

1273 Глюкоза тотыќсызданєандаалтыатомды спирт тїзеді

1274 Егер глюкоза спирттік ашыєанда 448 л (ќ.ж.) кґмірќышќыл газы бґлінген болса, тїзілген спирттіѕ массасы (г)

920

1275 0,3 моль глюкоза спирттік ашыєанда тїзілетін этанолдыѕ массасы (г)27,6

1276 Егер шыєымы 90 % болса, 100 г сахароза гидролизденгенде тїзілетін глюкозаныѕ массасы (г)

47,37

1277 90 г глюкоза ашыєанда тїзілетін этанолдыѕ массасы (г)46

1278 Глюкоза ашыєанда 92 г этаноль жјне газ тїзілді, оныѕ кґлемі (ќ.ж.)

44,8 л

1279 Егер шыєымы 50 % болса, 57 г сахарозаны (С12Н22О11) гидролиздегенде алынєан глюкозаныѕ массасы (г)15

1280 Целлюлозаны кїкірт ќышќылыныѕ ќатысында сумен ќыздырєандаєы гидролиздіѕ соѕєы ґнімі

β-глюкоза болады

1281 243 г целлюлозаны (С6Н10О5)n гидролиздегенде тїзілетін моносахаридтіѕ массасы (г)

270

фотосинтез ашу1282 Ґзгерістер сызбанўсќасындаєы СО2 + Н2О → А → Б; А жјне Б заттары

глюкоза жјне этанол

1283 Термохимиялыќ теѕдеу бойынша: С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + 2926 кДж

360 г глюкоза тотыќќанда тїзілетін жылу мґлшерін есептеѕіз (кДж)

5852

1284 Кїміс (I) оксидін глюкозамен тотыќсыздандырєанда 54 г кїміс алынды. Тотыќќан глюкоза массасын есептеѕіз (г)45

1285 Глюкозаныѕ тотыєу реакциясыныѕ термохимиялыќ теѕдеуі

С6Н12О6 + 6О2 → 6СО2 + 6Н2О + 2926 кДж

егер 731,5 кДж жылу бґлінген болса, жўмсалєан оттегініѕ (ќ.ж.) кґлемі

33,6 л

1286 Егер ґнімніѕ шыєымы 82 % болса, 171 г сахарозаныѕ гидролизі нјтижесінде тїзілген фруктозаныѕ массасы (г)73,8

1287 Cахарозаныѕ 40 г 6 %-дыќ ерітіндісін 80 г 12 %-дыќ ерітіндісімен араластырды. Алынєан ерітіндідегі сахарозаныѕ массалыќ їлесі (%)

10,0

1288 Глюкоза 78,4 г мыс (II) гидроксидімен тотыќќанда тїзілетін ќышќылдыѕ массасы (г)78,4

1289 90 г глюкоза мыс (II) гидроксидімен јрекеттескенде тїзілетін мыс (I) оксидініѕ массасы (г)

72

1290 1,5 моль глюкозаныѕ спирттік ашуы кезінде тїзілетін этанолдыѕ массасы (г)138

1291 1,5 моль сахароза гидролизденгенде алынєан фруктозаныѕ массасы (г)

270

1292 Егер гидролиз кезінде 72 г глюкоза алынєан болса, жўмсалєан сахарозаныѕ массасы (г)136,8

1293 Фруктоза молекуласыныѕ ќўрамындаєы кґміртектіѕ массалыќ їлесі (%)

40

1294 Картоптаєы крахмалдыѕ массалыќ їлесі 20 % , ґнім шыєымы 50 %, сыйымдылыєы 50 кг 5 ќап картоптан алынєан глюкозаныѕ массасы27,78 кг

1295 0,5 моль целлюлоза азот ќышќылымен јрекеттескенде тїзілетін тринитро целлюлозаныѕ массасы

148,5 г

1296 Егер глюкозаныѕ 70 %-тті спиртке айналса, массасы 500 г 46 %-тті спирт ерітіндісін алу їшін ќажет глюкозаныѕ массасы (г)638,8 кг

1297 Массасы 360 кг глюкоза ашыєанда, 300 кг этил спиртініѕ ерітіндісі алынєан. Осы ерітіндідегі спирттіѕ массалыќ їлесі

61,3

1298 Массасы 64,8 г крахмалдан алынєан глюкозаныѕ шыєымы 80 % болса, осы глюкозаны кїміс (I) оксидініѕ аммиактаєы ерітіндісімен тотыќтырєанда тўнбаєа тїскен кїмістіѕ массасы69,12 г

1299 Глюкозаны спиртке дейін ашытып, тїзілген этанолды ќышќылєа дейін тотыќтырды. Осы алынєан ќышќыл натрий гидрокарбонатыныѕ артыќ мґлшерімен јрекеттескенде кґлемі 8,96 л (ќ.ж.) газ бґлінді. Ашу реакциясына тїскен глюкозаныѕ массасы (г):

36

1300 Массасы 250 кг аєаш їгіндісінде 50 % целлюлоза болса, оны толыєынан эфирлеу їшін массалыќ їлесі 90 %, сірке ќышќылыныѕ ерітіндісініѕ массасы154,3 л

1301 16 г метил спиртін толыќ жаќќанда тїзілетіндей газ алу їшін, спирттік ашу їшін ќажет глюкозаныѕ массасы

45 г

1302 180 г 20 % -тті глюкоза ерітіндісі кїміс (I) оксидініѕ аммиактаєы ерітіндісімен јрекеттескенде 40 г кїміс тїзілген болса, кїмістіѕ шыєымы (%)92,59

1303 Ќўрамындаєы крахмалдыѕ массалыќ їлесі 20 % картоптыѕ 1 тоннасынан 100 л этанол (тыєыздыєы 0,8 г/см3) алынєан. Этанолдыѕ шыєымы (%)

70,43

1304 Сахарозаныѕ 0,25 моль мґлшері тотыќќанда тїзілген кґміртек диоксидін јкті су арќылы ґткізгенде тўнба тїсті. Тїскен тўнбаныѕ массасы (г)300

1305 Егер шыєымы 90 %, ал картоптаєы крахмалдыѕ массалыќ їлесі 20 % болса,100 кг картоптан алынатын глюкозаныѕ массасы

20

1306 Пластмассалар ќўрамына кірмейтін затеріткіштер

1307 Ќыздырєанда жўмсарып, салќындатќанда ќайта ќатайып, берілген пішінін саќтайтын пластмасса тїрі:

термопластар

1308 Газ толтырылєан пластик:

пенопластар

1309 Полимерлер

макромолекулалардан тўрады.

1310 Полимерлену дјрежесі .... кґрсетеді

Полимердіѕ макромолекуласында неше мономер молекулалары біріккенін

1311 Жоєары молекулалы ќосылыстарды негізінен мына реакцияныѕ кґмегімен алады

полимерлеу

1312 Полимерлену реакциясы дегеніміз бўл -

мономер ќатысып, кіші молекулалы ќосылыс бґліне жїретін полимер тїзілу реакциясы

1313 Жасанды полимерге жатпайды:

белок

1314 Мономер дегенімізПолимер молекуласын тїзілетін кіші молекулалы заттар.

1315 Синтетикалыќ каучук алуєа ќолданылатын заттар

Н2С=СН – СН=СН2

1316 Полимерлердіѕ геометриялыќ ќўрылымы мынадай болады:

сызыќты, тармаќталєан, торлы

1317 Фенолформальдегид смоласы макромолекуласыныѕ пішіні -

сызыќтыќ

1318 Пластмассалар мынадай болып бґлінеді:

термопластикалыќ жјне термореактивті

1319 Тґменде кґрсетілген реакциялардыѕ ішінен полимерлену реакциясына жататыны

nH2C=CH2 → [- CH2 – CH2 -]n
1320Полимердіѕ молекулалыќ массасы 6250 жјне оныѕ ќўрылымдыќ буыны:

- СН2 – СН – ; Полимердіѕ аталуы жјне полимерлену дјрежесі

Сl

Поливинилхлорид, 1001321 Полипропиленніѕ орташа молекулалыќ массасы 100000 болса, оныѕ жалпы формуласы мен полимерлену дјрежесі

(-CH2 – CH-)n; 2381

CH3


1322 Молекулалыќ массасы 350000 болатын поливинилхлоридтіѕ макромолекуласында ќўрылымдыќ буын саны

5600


1323 Салыстырмалы молекулалыќ массасы 1 миллион болатын табиєи каучуктыѕ макромолекуласындаєы изопрен буындарыныѕ саны

14706


1324 Ґзгерістер сызбанўсќасындаєы CaC2 → A → Б → (-СН2 – СН -)n А жјне Б

Clзаттарын атаѕыз.

Ацетилен, хлорвинил.

1325 Нитрон талшыєыныѕ мономері акрилонитрилді пропеннен алады:

2CH2=CH – CH3 + 2NH3 + 3O2 → 2CH2=CH – C ≡ N + 6H2O

Ќўрамында пропенніѕ кґлемдік їлесі 15% табиєи газдыѕ 8 м3-нан (ќ.ж.) алынатын акронитрилдіѕ массасы (г):

2839


1326 Изопрен каучугін алу їшін ќолданылатын мономер изопренді 2-метилбутанды ґршіткі ќатысында дегидрлеп алады. Ќўрамында массалыќ їлесі 12% ќоспасы бар, 420 кг 2-метилбутаннан шыєымы 80 % болса, тїзілетін изопренніѕ массасы (кг)

279,2


1327 Егер орташа молекулалыќ массасы 1200 екені белгілі болса, поливинилхлоридтегі хлордыѕ массалыќ їлесі (%):

56,8


1328 Егер ќўрамында 20 % изопрен бар 1 кг кґмірсутектер ќоспасынан 0,06 кг каучук алынєаны белгілі болса, изопренді каучуктіѕ шыєымы (%):

30

1329 50 г полипропиленді толыќ жаєу їшін ќажет (ќ.ж.) ауа (л)(Ауадаєы оттектіѕ кґлемдік їлесі – 0,2.)

600
1   2   3   4   5   6   7   8