Ж. Л. Пруст 8 Орынбасу реакциясы

Главная страница
Контакты

    Главная страница


Ж. Л. Пруст 8 Орынбасу реакциясыстраница7/8
Дата04.11.2017
Размер1,12 Mb.


1   2   3   4   5   6   7   8

С7Н16


552 Массасы 352г пропанның зат мөлшері:

8моль


553 Қалыпты жағдайда 1л бутанның массасы (г)

2,59


554 Егер жағуға 134,4л оттек жұмсалған болса, жанған пропанның (қ.ж) көлемі:

26,88 л


555 Метанның жану реакциясының термохимиялық теңдеуі

СН4+2О2→ СО2+2Н2O+880кДж

10г метан жанған кезде бөлінетін жылу мөлшері (кДж)

550


556 Күшті электролит

күкірт қышқылы

557 Іс жүзінде аяғына дейін жүретін реакция

H2SO4+BaCl2→

558 100 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі

40%


559 Әлсіз электролит

H2CO3


560 Ерітіндісінде фенолфталеин индикаторының түсі таңқурай түсті болатын қосылыс

K2CO3


561 Күшті қышқыл

HNO3


562 200 молекула тұздың 40 молекуласы иондарға диссоциацияланса, оның диссоциациялану дәрежесі

20 %


563 Бір моль натрий фосфатын суда еріткенде, тұз толық диссоциацияланса, түзілген натрий ионының молі

4

564 Химиялық реакцияға түсетін жұпCuCl2 және NaOH

565 Гидролизденетін тұз

Na2CO3

566 Әлсіз электролиттің диссоциациялану дәрежесін көтеру үшінЕрітіндіні араластыру керек

567 SO42- анионына сапалық реакция

BaCl2+Na2SO4=BaSO4+2NaCl

568 Fe2+ катионына сапалық реакция

FeSO4+2NaOH=Fe(OH)2+Na2SO4

569 220 грамм 7% –тік күкірт қышқылы ерітіндісімен құрамында 2 моль барий хлориді бар ерітінді әрекеттескенде түзілген тұнбаның массасы

36,6г

570 Натрий атомының натрий ионынан айырмашылығыТотығады

571 Ток өткізетін зат

Қант

572 Күшті қышқылHClO4

573 Cl- анионына реактив болатын зат

Күміс нитраты

574 Ерітіндіде сілтілік ортаны көрсететін тұз

Na2SO3

575 200г 20%-тік калий гидроксидінің ерітіндісі мен 200г 10%-ті тұз қышқылының ерітіндісімен әрекеттескенде, түзілген тұздың массасы40,8г

576 50г 26,5% - тік натрий карбонатының ерітіндісіне 24,5г күкірт қышқылын құйғанда, бөлінген газдың (қ.ж) көлемі

2,8л

577 Массасы 200г, массалық үлесі 0,15 натрий гидроксидімен массасы 500г массалық үлесі 0,25 натрий гидроксидінің ерітіндісін араластырған. Алынған ерітіндідегі натрий гидроксидінің массалық үлесі22,1 %

578 Зарядталған бөлшек

ион

579 Ион алмасу реакциясыCaCl2 +Na2CO3→CaCO3↓+2NaCl

580 Бір мезгілде сулы ерітіндіде бола алатын ион жұптары

Ca2+ және NO3-

581 10,6г натрий карбонаты тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген газдың көлемі

2,24л

582 Сулы ерітіндіде тек анион бойынша гидролизденетін натрий тұзысиликат

583 Алюминий сульфаты ерітіндісінде лакмус индикаторының түсі

қызыл

584 Күшті электролиттер диссоциацияланадыІс жүзінде толығымен

585 Су молекуласымен қоршалған иондар-

Гидратталған иондар

586 Әлсіз қышқыл

CH3COOH

587 Формуласы қате жазылған тұзAlOHCl

588 H++OH- →H2O сәйкес келетін толық молекулалық теңдеу

HCl+NaOH→ H2O +NaCl

589 2 моль натрий гидроксидінің ерітіндісі мен 1 моль күкірт қышқылының ерітіндісін араластырғанда, лакмус түсі

Күлгін

590 Диссоциациялану дәрежесіне әсер етпейтін факторҚысым

591 Дұрыс жазылған қысқартылған иондық теңдеуі

A) Ca2++Cl-→CaCl2↓

B) Ba2++OH-→Ba(OH)2↓

C) Ag++Cl-→AgCl↓

D) 2H++OH-→H2O↑

E) Na++OH-→NaOH

{Правильный ответ}=

{Сложность}=B

{Учебник}=химия,9,Н.Нурахметов и др., 2005 ж.

{Класс}=9

{Четверть}=1

$$$016

592 Қысты күні тайғақ болғанда, мұз қатқан жолға NaCl немесе CaCl2 себеді, сонда мұз ериді, себебіЕріткіштен қату температурасы төмен ерітінді түзіледі;

593 Иондардың тотықсыздану қасиеттерінің арту қатары

J-→Br-→Cl-

594 PO43- анионына сапалық реакция

H3PO4+AgNO3→

595 Темір (ІІІ) хлоридімен барий гидроксиді әрекеттескенде түзілген тұнбаның мольдік массасы

107 г/моль

596 pH>7 болады, егер

C(H+)< C(OH-)

597 Ерітіндіде pH>7 болады, егер

Na2CO3

598 Көлемі 200 мл, тығыздығы 1,075г/мл 20% - тік тұз қышқылы ерітіндісімен массасы 20г мәрмәр әрекеттескенде, түзілген көмір қышқыл газының (қ.ж) көлемі4,48л

599 Негіздік оксид

K2O

600 Қышылдық оксидCO2

601 Амфотерлі оксид

PbO

602 100г мәрмәрді қыздырғанда бөлінген көмірқышқыл газының (қ.ж) көлемі22,4л

603 10,2г Al2O3 зат мөлшері

0,1 моль

604 Азоттың жоғары оксиді

N2O5

605 0,1моль көмірқышқыл газының (қ.ж) көлемі2,24л

606 SO3 оксидтегі күкірттің тотығу дәрежесі

+6

607 Қышқылдық оксид + су = қышқыл, осы сызбанұсқаға сәйкес келетін реакцияSO3+H2O=H2SO4

608 H2S→SO2→A→H2SO4→SO2

А заты

SO3


609 Бір бірімен әрекеттесетін заттар жұбы

Na2O мен SiO2

610 Электрондық конфигурациялары ...3s2 3р4 мен ... 2s2 2р4 әрекеттескенде, түзілген жоғарғы оксидтің мольдік массасы

80г/моль


611 Теңдеудің оң жағындағы түзілетін заттың формуласы

3Fe + 2O2 =

Fe3O4

612 Шынының формуласыNa2O∙CaO∙6SiO2

613 4г күкіртті жаққанда 37,1кДж жылу бөлінді, 1 моль күкірт жанғанда бөлінген жылу мөлшері

297 кДж

614 4FeS2 + 11O2 = Fe2O3 + 8SO2 теңдеуі бойынша 64 грамм SO2 алу үшін жұмсалатын FeS2 зат мөлшері0,5моль

615 Pb(NO3)2 айрылғанда түзілетін оксид

NO2

616 Көмірқышқыл газы көмір (ІІ) оксидінен ... ауыр1,57 есе

617 Массасы 2 т глиноземнен 1 т алюминий алынса, өнімнің шығымы

94 %

618 PbS + HNO3 = PbSO4 + H2O + NO түзілген газдың алдындағы коэффициент8

619 Құрғақ мұздың формуласы

Қатты СО2

СО2


620 Суда еритін негіз

Литий гидроксиді

621 Екідайлы гидроксид

Pb(OH)2


622 Реакция өнімдері

Cu(OH)2→


CuO+H2O

623 Натрий гидроксидімен әрекеттеспейтін зат

Cu(OH)2

624 Сөндірілген ізбестің формуласыCa(OH)2

625 Массасы 37 г сөндірілген ізбестің зат мөлшері

0,5 моль

626 Сілті ерітіндісіндегі фенолфталеин түсі

таңқурай түсті

627 5,6 г калий гидроксидінің молекула саны

0,602 ∙1023

628 Күшті негіз

KOH

629 Мына қатарда Mg(OH)2→Ca(OH)2→Sr(OH)2→Ba(OH)2 негіздік қасиетКүшейеді

630 40 г 10%-тті мыс сульфаты натрий гидроксидімен әрекеттескенде түзілген мыс (ІІ) гидроксидінің массасы

2,45 г

631 20г 49%-тті күкірт қышқылын бейтараптауға жұмсалған 10%-тті натрий гидроксидінің массасы80г

632 Термиялық айрылғанда оксид түзетін негіз

Fe(OH)3

633 Cr2(SO4)3→X→Cr2O3→Cr Х затыхром (ІІІ) гидроксиді

634 Екідайлы негіз+қышқыл=тұз+су теңдеуге сәйкес келеді:

Pb(OH)2+2HCl=PbCl2 +2H2O

635 19,6 г мыс (ІІ) гидроксидін термиялық жолмен айырғанда түзілген мыс (ІІ) оксидін тотықсыздандыруға жұмсалған сутектің көлемі

4,48л

636 Натрий тетрагидроксоцинкатының формуласыNa2[Zn(OH)4]

637 Cr2(SO4)3+KMnO4+H2O=K2Cr2O7+Mn(OH)4+H2SO4 барлық коэффициенттер қосындысы

16

638 Көлемі 160 мл массалық үлесі 20%, (ρ=1,25г/мл) натрий гидроксиді ерітіндісіне қорғасын нитраты ерітіндісінің жеткілікті мөлшерімен әсер еткенде түзілген қорғасын (ІІ) гидроксидінің массасы120,5г

639 Еріген заттың массалық үлесі 20% , (ρ=1,25г/мл) көлемі 500 мл натрий гидроксиді ерітіндісінен көлемі 200 мл суды буландырғаннан кейінгі ерітіндідегі негіздің массалық үлесі

29 %

640 Массасы 53,5 г темір (ІІІ) гидроксидін еріту үшін қажетті тығыздығы 1,039 г/мл 8%–тті тұз қышқылы ерітіндісінің көлемі659 мл

641 KMnO4+Na2SO3+H2O=MnO2+KOH+Na2SO4 калий гидроксидінің алдындағы коэффициент

2

642 Көлемі 1 л суға массасы 200 г кальций қосқанда түзілген кальций гидроксидінің массалық үлесі31,1%

643 Қышқыл

HCl

644 Бір негізді қышқылHI

645 HNO3 осы қосылыстағы азоттың тотығу дәрежесі

+5

646 Өте әлсіз қышқылкөмір қышқылы

647 3,4 г күкіртсутек қышқылының зат мөлшері

0,1моль

648 H2Cr2O7 осы қосылыстағы хромның тотығу дәрежесі және валенттілігі+6, VI

649 Молекулалық массасы жоғары қышқыл

H3PO4

650 үшті қышқылHCl

651 Н3ВО3 осы қышқылға сәйкес келетін оксидтің формуласы

B2O3

652 Зертханада 5,85 г натрий хлориді концентрлі күкірт қышқылының артық мөлшерімен әрекеттескенде түзілген хлорсутектің (қ.ж) көлемі2,24л

653 Сұйытылған азот қышқылымен әрекеттескенде аммоний нитратын түзетін металл

Zn

654 Күшті тотықтырғышазот қышқылы

655 Массасы 30 г мыс пен алюминий қоспасына концентрлі азот қышқылымен әсер еткенде 13,44 л газ (қ.ж) бөлінді. Қоспаның құрамы

19,2 гCu, 10,8 гAl

656 Қышқыл ерітіндісінен сутек бөліп шығармайды

Cu

657 H2O→H2S→H2Se→H2Te осы қатарда қышқылдық қасиетартады

658 Қатты күйінде кездесетін қышқыл

бор қышқылы

659 Тізбектегі Х заты

X→S→SO2→SO3 →MgSO4

H2S


660 Тотықтырғыш қасиеті ең жоғары қышқыл

HClO


661 Массасы 140 г концентрациялы азот қышқылына 32 г мыс ұнтақтарын салғанда түзілген мыс нитратының массасы

94г


662 Массасы 316 г 25%-тті KMnO4 ерітіндісі тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген хлордың (қ.ж) көлемі

28 л


663 Құрамында 71 % фосфор ангидриді бар 50 г фосфориттен алуға болатын тығыздығы 1,526 г/мл, 70% фосфор қышқылының көлемі

45,87 л


664 Массасы 200 г 15%–тті күкірт қышқылына 300 г су қосқанда түзілген күкірт қышқылы ерітіндісінің концентрациясы

6 %


665 Көлемі 2 л хлор сутекпен әрекеттескенде 16,385 кДж жылу бөлінеді. Хлор сутектің түзілу жылуы

91,756 кДж

666 Еріген заттың массалық үлесі 0,35 H2SO4 ерітіндісін дайындау үшін массасы 600 г массалық үлесі 0,55 H2SO4 ерітіндісіне қосатын массалық үлесі 0,25 H2SO4 ерітіндісінің массасы

1200г


667 Еріген заттың массалық үлесі 50%–дық 200 г H2SO4 ерітіндісін әзірлеу үшін 60%–дық және 20%–дық ерітінділердің массасы

150г; 50г

668 Орта тұз

CaCO3


669 Қышқылдық тұз

NaHSO4


670 Негіздік тұз

MgOHCl


671 Al(OH)2Cl қосылыстын аталуы,

алюминий дигидроксохлориді

672 13,6 г кальций гидрофосфатының зат мөлшері

0,1моль


673 Бертолле тұзының формуласы

KClO3


674 Салыстырмалы молекулалық массасы жоғары тұз

NaI


675 Қазақша «алмас» деп аталатын тұз

сынап (II) хлориді

676 Ерімейтін тұз

барий сульфаты

677 Уақытша кермектілік судың құрамында болады.

кальций және магний гидрокарбонаты

678 Құрамына 43,4%Na, 13,3%C, 45,4%O кіретін қосылыстың формуласы

Na2CO3


679 CuSO4∙10H2O құрамындағы судың массалық үлесі

53%


680 KMnO4+KNO2+H2O=KNO3+MnO2+KOH тотықсыздандырғыштың алдындағы коэффициент

3

681 KNO2 +KI+H2SO4=NO+I2+K2SO4+H2O тотықтырғыштың алдындағы коэффициент2

682 112 г темір сұйылтылған күкірт қышқылының артық мөлшерінде ерітілген. Алынған тұздың зат мөлшері

2 моль

683 Кальций карбонатының ерітіндісінен артық мөлшерде көмірқышқыл газын өткізгенде түзілетін заткальций гидрокарбонаты

684 Оттегін алуға болатын тұз

Hg(NO3)2

685 Иондық байланысы бар заттар

CaCl2

686 12 кг пириттен 14,7 кг күкірт қышқылы алынған.Өнімнің шығымы75%

687 Массасы 50 г 20%–тті Na2SO4 ерітіндісін дайындау үшін қажет кристаллогидраттың (Na2SO4 ∙10H2O) массасы және судың көлемі

22,6г, 27,4мл

688 Көлемі 4,48 л (қ.ж) оттек алу үшін қажетті KClО3, KMnO4 қажет массалары

16,3г, 63,2гг

689 Аммоний гидрокарбонаты кондитер тағамдарын пісіруге қолданылады. Егер қамырға 39,5 г NH4HCO3 қосылған болса, термиялық айырылу кезінде түзілген газдардың (қ.ж) көлемі

22,4л

690 Алкендерге жатадыэтилен

691 Көлемі 6,72 л пропеннің зат мөлшері

0,3моль

692 Этиленнің бір валентті қалдығынвинил

693 Изопреннің құрылымдық формуласы

СН2=С(СН3)-СН=СН2

694 Алкендердің өндірістік алу жолы

Крекинг

695 Алкендердегі көміртегі атомының гибридтелген күйіsp2

696 Алкендердің жалпы формуласы

CnH2n

697 50г пентен-2 толық жану үшін (қ.ж) жұмсалатын оттектің көлемі120л

698 Ауа бойынша салыстырмалы тығыздығы 1,93 болатын алкеннің формуласы

С4Н8

699 Пропеннің гомологі болатын затСН3-СН2-СН=СН2

700 Алкендерге реагент болатын жұп

KMnO4, Br2 суы

701 Н3С-С(СН3)=СН-СН2-СН3 жүйелі номенклатура бойынша атауы

2-метилпентен-2

702 Өзгеріс тізбегіндегі Z заты:

H2SO4(конц), 180-2000С HBr Na

Этил спирті Х У Z


703 Этиленді катализатор қатысында гидратациялағанда түзілетін өнім

этанол


704 Егер жану реакциясы өнімдерінің мольдік қатынасы 4:4 болса, көмірсутектің аталуы

бутен


705 Бутен молекуласының құрылымдық изомерлер саны

3

706 Көлемі 11,2л алканнан (қ.ж) алуға болатын алкеннің зат мөлшері0,5моль

707 Зат мөлшері 1,5моль этиленді сумен әрекеттестіргенде, шығымы 80% болса алынған этанолдың массасы

55,2г

708 Көлемі 35% этаннан және 65% этиленнен тұратын 20л газ қоспасы (қ.ж) бром суымен әрекеттескенде түзілетін бромэтанның зат мөлшері0,58моль

709 Бром суындағы бромның массалық үлесі 1,6 % болса, көлемі 1,12л (қ.ж) пропиленді түссіздендіре алатын бром суының массасы

500г

710 Белгісіз көмірсутектің ауамен салыстырғандағы тығыздығы 1,931г/мл.Егер оның 5,6г жаққанда 15,6г СО2 , 7,2гН2О түзілсе, көмірсутектің формуласыС4Н8

711 Көлемі 400мл (қ.ж) метан мен этилен қоспасы массасы 40г 3,2%-тті бром суын түссіздендірді. Қоспадағы этиленнің көлемдік үлесі

44,8%

712 Көлемі 200мл этанды дегидрлегенде (шығымы 85% ) этилен түзілді. Осы этиленнен алынатын 1,2-дихлорэтанның (тығыздығы 1,24г/мл) көлемі0,606мл

713 Алкиндердің жалпы формуласы

CnH2n-2

714 Массасы 80г пропиннің (қ.ж) көлемі44,8мл

715 Мына қосылыстың халықаралық номенклатура бойынша атауы:

СН3-С≡СН

пропил


716 Алкиндердің радикалы

Н-С≡С-этинил

717 Массасы 50г табиғи метан газынан алынатын ацетиленнің массасы

40,6г


718 Құрамында 22 сутек атомы бар көмірсутек алкин қатарына жатса, оның құрамындағы көміртек атомы

12

719 Ацетиленнің гомологыНС≡С-СН3

720 Ацетиленнің сутек бщйынша салыстырмалы тығыздығы

13

721 Hg+2 тұздары қатысында ацетиленнің сумен қосылу реакциясының аталуыКучеров реакциясы

722 Бутен-1-ин-3 формуласы

СН≡С-СН=СН2

723 52 г ацетиленмен толық әрекеттесетін бромның массасы

640г

724 Пентиннің мүмкін болатын құрылымдық изомер саны3

725 Өзгерістер тізбегінде «Х» және «У» заттары:

CaCO3→CaO→X→C2H2→У→C2H5Cl

кальций карбиді, этилен

726 Көлемі 11,2л (қ.ж) ацетиленді толық жағу үшін жұмсалатын ауаның көлемі

(оттектің ауадағы үлесі 20 %)

140л

727 Ацетиленге сапалық реакцияKMnO4 тотығуы

728 Теңдеудегі

KMnO4+H2SO4+C2H2→K2SO4+MnSO4+CO2+H2O

жалпы коэффициенттер саны

15

729 Массасы 400г құрамында 15% қоспасы бар кальций карбидінен 80%–ттік шығыммен ацетилен алынса, ацетиленнің көлемі95,2л

730 С2Н2+3О2→2СО2+Н2О2; ΔН=-1400кДж/моль. Егер осы реакцияға 336л оттегі түссе бөлінген жылудың мөлшері

7000кДж

731 Массасы 9,9г дихлорэтан алу үшін хлорсутекпен әрекеттесетін ацетиленнің (қ.ж) көлемі2,24л

732 132г СН3СОН ацетальдегид (шығымы 75%) алу үшін жұмсалатын құрамында 28 % қоспасы бар кальций карбидінің массасы

265,5

733 Аталуы –диен жалғауымен аяқталатын көмірсутектің формуласыСН2=СН-СН=СН2

734 Бутадиен-1,3 молекуласында көміртегі атомдарының гибридтелген күйі

sp2, sp3

735 2-метилбутадиен -1,3 формуласы

Н2С=С(СН3)-СН=СН2

736 Винилацетиленнің молярлық массасы

52 г/моль

737 0,1моль хлоропреннің массасы

8,85г

738 Каучуктың жалпы формуласы(С5Н8)п

739 Алкадиен

Н2С=С(СН3)-СН=СН2

740 Көлемі 1,12л (қ.ж) бутадиенмен бірінші әрекеттесетін бромның массасы

8 г

741 Изопреннің полимерлену реакциясыпН2С=С(СН3)-СН=СН2→(-Н2С-(СН3)С=СН-СН2-)п

742 Синтездік каучуктың мономері

изопрен

743 Бутадиен–1,3 сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы27

744 Этил спиртінен бутадиенді алғаш алған ғалым

С.В.Лебедев

745 Лебедев реакциясы

2С2Н5ОН→Н2С=СН-СН=СН2+2Н2О+Н2

746 Бутадиен-1,2 гомологы

СН2=С=СН-СН2-СН3

747 Газ тәрізді көмірсутекті 11,2л (қ.ж) жаққанда, 33,6л СО2 мен 18г су түзілді. Көмірсутектің молекулалық формуласы

С3Н4

748 Каучук жұмсарадытемпература жоғарлағанда

749 Ауа бойынша тығыздығы 1,86-ға тең, құрамындағы көміртектің массалық үлесі 88,9% болатын көмірсутектің молекулалық формуласы

С4Н6

750 Өзгерістер тізбегіндегі «Х» затыэтан→хлорэтан→этил спирті→Х→дивинил каучугы

дивинил


751 Алкадиендерге сапалық реакция

СН2=СН-СН=СН2+2Br2 →СН2Br-СНBr–СНBr-СН2Br

752 Каучук еритін зат

бензин


753 136 г изопренді толық гидрлеу үшін (қ.ж) қажетті сутектің көлемі

89,6 л


754 Өзгерістер тізбегіндегі

C2H4→C2H6→ C2H5Cl→ C2H5OH→H2C=CH – CH=CH2 бойынша

0,5 моль хлорэтаннан алуға болатын бутадиеннің массасы

27,5 г


755 Массасы 10,8 бутадиенді (СH2=CH-CH=CH2) катализатор қатысында гидрленгенде түзілген бутен-2 мен бутан қоспасы 160г 4% бром суын түссіздендірген. Қоспадағы бутанның массасы

9,28 г


756 Бутадиенді гидрлегенде массасы 12,81г бутан мен бутен-2 қоспасы түзілді. Қоспаны бромдағанда массасы 34 г 2,3-дибромбутан түзілсе, қоспадағы бутен-2 массалық үлесі (%)

68,7


757 Арендердің жалпы формуласы

CnH2n-6


758 Арендердің алғашқы өкілі:

бензол


759 Бензол молекуласында көміртегі атомдарының гибридтелген күйі

sp2


760 Бензол радикалының аталуы:

фенил


761 0,5моль бензолдың массасы

39г


762 Бензол формуласы:

С6Н6


763 Толуолдың ең жақын гомологы

этилбензол

764 Стиролдың салыстырмалы молекулалық массасы

104


765 Ацетиленнен бензолды алу реакциясы

тримерлену

766 Бензолдың құрылымдық формуласын ұсынған ғалым

А. Кекуле

767 Изомерлері болмайтын зат

бензол


768 Бензол әрекеттеспейтін зат

H2CO3


769 Шығымы 75% болса, 3,2кг CaC2 ден алынған бензол массасы

975г


770 Массасы 170 г гексахлоран (C6H6Cl6) алу үшін қолданылатын циклогексан массасы

49,07г


771 Массасы 156 г бензол массасы 193,5 г хлорэтанмен әрекеттескенде шығымы 80 % болады, түзілген этилбензол массасы

169,6 г


772 Гексахлоранды бензолдан алу реакциясы

С6H6+3Cl2 → С6H6Cl6AlCl3

773 Көлемі 266мл тығыздығы 0,88г/мл бензолды нитрлеу үшін 75%–тті, тығыздығы 1,445г/мл азот қышқылының көлем

174,4мл

774 Бензолды катализатор қатысында хлорлағанда бөлінген хлорлы сутекті толығынан сіңіру үшін көлемі 250мл, тығыздығы 1,225г/мл 20%-дық натрий гидроксидінің ерітіндісі қажет болды.Тығыздығы 0,88г/мл бензолдың көлемі135,72мл

775 Бензол алудың негізгі көзі

тас көмірді кокстеу

776 Бензолдан хлорбензол мен гексахлоран алу үшін жүргізілетін жағдай

Cl2 (AlCl3),Cl2 (hv)

777 Судың қатты күйіндегі тығыздығы:

0,92 г/см3

778 Қалыпты жағдайда 1 см3 судың массасы:

1 г

779 Суда ерімейтін негіз:Cu(OH)2

780 Күрделі зат:

су

781 Судың химиялық формуласы:Н2О

782 Судың 45 г сәйкес келетін зат мөлшері:

2,5 моль

783 Судың салыстырмалы молекулалық массасы:

18

784 Судың молярлық массасы:18 г/моль

785 +40 С температурада судың тығыздығы:

1 г/мл

786 Металл және бейметалл оксидтері сумен химиялық әрекеттескенде түзіледі:негіз және қышқыл

787 Осы заттың ерітіндісі электртоғын өткізбейді:

C12H22O11

788 Берілген заттардың арасында иондық қосылыс:

NaCl

789 Электролиттерге жатады:тұздардың судағы ерітінділері

790 Суда еритін екі тұздың арасындағы ион алмасу реакциясының сызбанұсқасы:

NaCl+AgNO3 →AgCl↓ +NaNO3

791 Салыстырмалы молекулалық массасы 58,5-ке тең болатын электролит:

NaCl

792 Сумен әрекеттескенде негіз түзетін оксидтің формуласы:Na2O

793 Суда еритін (сілтілер) қатары:

LiOH, NaOH

794 Суда ерімейтін негіздер қатары:

Cu(OH)2, Fe(OH)3

795 12,8 г метан жанғанда түзілетін судың массасы:

28,8 г

796 Массалық үлесі 18%, 500 г ерітінді даярлау үшін тұз бен су массалары:90 г тұз және 410 г су

797 Ортафосфор қышқылы ... сатыда диссоцияланады

үш

798 Сумен әрекеттесіп қышқыл түзетін оксидтер:Р2О5, СО2

799 Әк суының формуласы

Ca(OH)2

800 Кальций гидроксидін түзетін заттар жұбы:CaO және H2O

801 HCl диссоциацияланғанда түзілетін иондар:

Н+ және Cl-

802 Салыстырмалы молекулалық массасы 74-ке тең болатын негіз формуласы:

Ca(OH)2

803 Лакмус қышқылда - ... түске боялады:қызыл

804 Фосфор қышқылын түзетін заттар жұбы:

P2O5 және H2O

805 Суда еріткенде металл катиондары мен қышқыл қалдығы аниондарын түзе ыдырайтын тұз:

KNO3

806 Cуда ерімейтін зат:бензин

807 Газдардың суда ерігіштігі ... артады.

температура төмендегенде және қысым жоғарылағанда

808 Ерітіндідегі еріген заттың концентрациясын арттыру үшін оны ... керек.

буландыру

809 35 %- тік 100 г ерітіндіде еріген заттың массасы

35 г

810 Табиғатта кең таралған еріткіш:су

811 170 г суда 30 г В заты ерітілді. Заттың ерітіндідегі массалық үлесі:

15 %

812 50 г 4 %-тті ерітіндідегі сдың массасы:48 г

813 20 %-тті 250 г ерітіндідегі заттың массасы:

50 г

814 15 г тұз 135 г суда ерітілді. Алынған ерітіндідегі тұздың массалық үлесі:10 %

815 500 г 18 %-тті ерітінді даярлау үшін қажет тұз және судың массалары:

410 г су, 90 г тұз

816 Қышқыл ерітінділері мен металдардың өзара әрекеттесуі реакциясының типі:

орын басу

817 Массасы 14,2 г Р2О5 суда ерігенде түзілетін Н3РО4-ның массасы мен зат мөлшері:

0,2 моль, 19,6 г

818 Электртерістік дегеніміз-

атомдардыѕ ґзіне электрон тарту ќасиеті

819 Бір периодтаєы элементтердіѕ электртерістігі

солдан оѕєа ќарай ґседі

820 Ковалентті байланыс дегеніміз -

ортаќ электрон жўбы тїзетін екі атом ядроларыныѕ арасындаєы электрон химиялыќ байланыс

821 Иондыќ байланыс дегеніміз -

иондардыѕ электростатикалыќ тартылуы нјтижесінде тїзілген химиялыќ байланыс

822 Металдыќ байланыс дегеніміз -

металл иондары мен бос электрондар арасында тїзілетін байланыс.

823 Сутектік байланыс дегеніміз -

бўл бір молекуладаєы оѕ полюстенген сутек атомы мен екінші бір молекуладаєы электртерістігі жоєары атом (фтор, оттек, азот, т.б.) арасында тїзілетін байланыс

824 Ковалентті полюссіз байланысы бар ќосылыс

Cl2

825 Ковалентті полюсті байланысы бар ќосылысHCl

826 Иондыќ байланысы бар ќосылыс

NaF

827 Оттек молекуласындаєы химиялыќ байланыстыѕ тїріковалентті полюссіз

828 Хлор молекуласындаєы химиялыќ байланыстыѕ тїрі

ковалентті полюссіз

829 Натрий галогенидтердіѕ NaF, NaCl, NaBr, NaI молекуласындаєы химиялыќ байланыстыѕ тїрі

иондыќ

830 Азоттыѕ молекуласында ... бар.їш байланыс

831 Калий хлориді тїзетін кристалдыќ тордыѕ тїрі

иондыќ

832 О2 тїзетін кристалдыќ тордыѕ тїрімолекулалыќ

833 Графиттіѕ кристалдыќ торыныѕ тїрі

атомдыќ

834 Темірдіѕ кристалдыќ торыныѕ тїрі

металдыќ

835 Алмаздыѕ кристалдыќ торы

атомдыќ

836 Тек p-p электрондыќ бўлттарыныѕ бїркесуі есебінен тїзілген σ-байланыс (сигма) бар молекулаN2

837 Байланыс полюстілігі кґбірек ќосылыс

NaF

838 Cутектік байланыс тїзуге бейім ќосылысH2O

839 s жјне p электрон бўлттарыныѕ бїркесуі нјтижесінде тїзілген молекула

NH3

840 Полюсті байланыс кїштірек молекулаHF

841 Їш байланыс бар молекула

N2

842 Хлорсутек молекуласында химиялыќ байланыс тїзуге ќатысатын электрон саны2

843 BeCl2 молекуласында бериллий атомыныѕ электрон орбитальдарыныѕ гибридтену тїрі

sp

844 Ковалентті байланысы бар заттар орналасќан ќатарH2O, CS2, HI, PH3

845 Ќўрамында sp3 гибридтену кїйіндегі элементтері бар заттар єана орналасќан ќатар

CH4, H2O, NH3

846 Молекуласындаєы байланыстыѕ полюстілігініѕ арту ретімен орналасќан заттар ќатары

HBr – HCl – HF

847 Молекуласындаєы байланыстыѕ полюстілігініѕ кему ретімен орналасќан заттар ќатары

H2O – H2S – H2Se

848 Донор - акцепторлы механизммен тїзілген байланысы бар бґлшек

Н3О+

849 Байланыс ўзындыєы еѕ їлкен зат молекуласы:HBr

850 Молекуласындаєы бір еселі байланыстар саны бірдей заттар ќатары

С2H6, IF7

851 Молекуласындаєы «кґміртек – кґміртек» байланысыныѕ ўзындыєы еѕ кіші зат

С2Н2

852 Тек ќана иондыќ байланысы бар заттар ќатарыNaF, CsCl, KF

853 Тек ќана ковалентті байланыстары бар заттар ќатары

CH4, I2, N2O

854 Тек ќана ковалентті полюсті байланысы бар заттар ќатары

SF6, H2S, NH3

855 Молекуласындаєы екі еселенген байланыстар саны бірдей заттар ќатары

B2O3, NO2

856 Пирамида пішінді молекула:

NH3

857 Белгісіз заттыѕ балќымасы электролизденгенде бром жјне I топтыѕ негізгі топшасыныѕ металы тїзілді. Бастапќы заттыѕ ќўрамындаєы металдыѕ массалыќ їлесі 0,223 болса, осы заттыѕ формуласын жазып, химиялыќ байланыстыѕ тїрін аныќтаѕыз.иондыќ байланыс, NaBr

858 Қысымды жоғарылату осы тепе-теңдікті ығыстыруға әсер етпейді

CO + H2Oбу ↔ СО2 + Н2

859 Берілген реакцияның CO + H2O ↔ CO2 + H2 + Q тепе-теңдігін оңға қарай ығыстыратын жағдай

СО2 концентрациясын азайту

860 Қысымды жоғарылатқанда газ молекулаларынан тұратын тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі

газ молекулалары санының азаю реакциясы жағына ығысады.

861 Қысымды азайтқанда газ молекулаларынан тұратын тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі

газ молекулалары санының көбею реакциясы жағына ығысады.

862 Температураны жоғарылатқанда тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі ...

жылу сіңіре жүретін реакция жағына ығысады

863 Реакция өнімінің концентрациясын көбейткенде тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі...

реагенттер түзілетін бағытқа қарай ығысады.

864 Реакцияға түскен заттардың біреуінің концентрациясын азайтқанда тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі...

осы заттың түзілу реакциясы жағына ығысады.

865 Әрекеттесуші заттардың біреуінің концентрациясын көбейткенде тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі ...

осы заттың жұмсалу реакциясы жағына ығысады.

866 Температураны төмендеткенде тепе-теңдік күйдегі жүйенің тепе-теңдігі ...

жылу бөле жүретін реакция жағына ығысады.

867 N2 + 3H2 ↔ 2NH3 + Q реакциясы бойынша аммиак шығымын көбейтуге әсер ететін жағдай

жүйеде қысымды арттыру

868 Егер температура мен қысымды бір мезгілде арттырса, онда қай реакцияның тепе-теңдігі оң жаққа қарай ығысатын реакция теңдеуі

2N2 + O2 ↔ 2N2O - Q

869 Берілген жүйеде 2СО + О2 ↔ 2СО2 + Q қысымды көбейту, температураны төмендету, оттектің концентрациясын арттыру тепе-теңдікті

оңға ығыстырады

870 Реакцияда сутек концентрациясын арттыру тепе-теңдікті солға ығыстырады

аммиакты жай заттарға айыру

871 Қысымды арттырғанда тепе-теңдік оңға қарай ығысатын гомогенді реакция:

2H2 + O2 ↔ 2H2O(бу)

872 Қысымның өзгеруі тепе-теңдікке әсер етпейтін гомогенді реакцияның теңдеуі

H2 + Br2 ↔ 2HBr

873 Гомогенді реакцияның 2СО + О2 ↔ 2СО2 + Q тепе-теңдігі солға қарай ығысады, егер

температураны арттырса

874 Қысымды төмендеткенде тепе-теңдік өзгермейтін реакция, бұл -

FeO + H2 ↔ Fe +H2O (бу)

875 Гетерогендік жүйедегі СаО(қ) + СО2(г) ↔ СаСО3(қ) + Q тепе-теңдік сол жаққа қарай ығысады, егер

температураны жоғарылатса

876 Химиялық реакцияның жылу эффектісі дегеніміз -

химиялық реакциялар кезінде бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшері.

877 Экзотермиялық реакция дегеніміз -

жылу бөле жүретін реакция

878 Эндотермиялық реакция дегеніміз -

жылу сіңіре жүретін реакция

879 Термохимиялық теңдеулер дегеніміз -

реакцияның жылу эффектісі көрсетілген химиялық теңдеулер

880 Реакция кезінде бөлінетін немесе сіңірілетін жылу мөлшерінің белгіленуі:

Q

881 Жылу мөлшерінің өлшем бірлігіДж, кДж

882 Берілген реакциялардың ішіндегі экзотермиялық реакция -

NaOH + HCl = NaCl + H2O + Q

883 Берілген реакциялардың ішіндегі эндотермиялық реакция -

2KNO3 = 2KNO2 + O2 - Q

884 Термохимиялық теңдеуді көрсетіңіз

4P + 5O2 = 2P2O5 + 3010 кДж

885 Термохимиялық теңдеу бойынша: 2Н2О = 2Н2 + О2 – 572 кДж, егер

286 кДж энергия жұмсалса, айырылған судың зат мөлшері

1

886 Термохимиялық теңдеу бойынша: 4Р + 5О2 = 2Р2О5 + 3010 кДж62 г фосфорды жанғанда бөлінетін жылу мөлшері

1505 кДж


887 0,1 моль ацетилен жанғанда 130 кДж жылу бөлінді. Химиялық реакцияның жылу эффектісі

2600 кДж


888 Этиленнің жану реакциясының термохимиялық теңдеуі:

С2Н4 + 3О2 = 2СО2 + 2Н2О + 1400 кДж, егер реакцияға 336 л оттегі кірісетін болса, бөлінген жылудың мөлшері

7000 кДж

889 1,2 г магний оттегінде жанғанда 30 кДж жылу бөлінді. Реакцияның жылу эффектісі

1200 кДж

890 Оттектен 2,24 л озон алу үшін 14,23 кДж жылу жұмсалды. Химиялық реакцияның жылу эффектісі

284,6 кДж

891 Мыс (II) оксидінің тұз қышқылымен реакциясының термохимиялық теңдеуі: CuO + 2HCl = CuCl2 + H2O + 63,3 кДж, 200 г мыс оксидін тұз қышқылында еріткенде бөлінетін жылудың мөлшері

160 кДж

892 5,6 г темір күкіртпен әрекеттескенде 9,53 кДж жылу бөлінді. Осы реакцияның жылу эффектісі95,3 кДж

893 6,5 г мырышты жаққанда 34,8 кДж жылу бөлінсе, бұл реакцияның жылу эффектісі

696 кДж

894 Күкіртті жаққанда 32 г күкірт (IV) оксиді түзілді және 146,3 кДж жылу бөлінді. Реакцияның жылу эффектісін есептеңіз.292,6 кДж

895 Химиялыќ реакцияныѕ жылдамдыєы деп уаќыт бірлігінде реагенттердіѕ немесе реакция ґнімініѕ біреуініѕ

концентрацияларыныѕ ґзгеруін айтады.

896 Гетерогенді реакцияєа жатады

2Al + 3Cl2 ↔ 2AlCl3

897 Гетерогенді реакцияєа жатады:

4H2O + 3Fe = 4H2 + Fe3O4

898 Реакция жылдамдыєыныѕ јрекеттесуші заттардыѕ концентрациясына тјуелділігін кґрсететін заѕ

Јрекеттесуші массалар заѕы.

899 Јрекеттесуші масса заѕы бойынша реакция жылдамдыєын ґрнектейді:

2SO2 + O2 ↔ 2SO3

υ = k[SO2]2[O2]

900 Јрекеттесуші заттарды майдалау осы реакцияныѕ жылдамдыєына јсер етеді

CaCO3 + 2HCl = CaCl2 + CO2 + H2O

901 Гомогенді реакция жатады:

2CO + O2 =2CO2

902 Катализаторлар (ґршіткі) дегеніміз -

реакция жылдамдыєын тездететін, біраќ реакция ґнімдерініѕ ќўрамына кірмейтін заттар

903 Ингибиторлар (тежегіштер) дегеніміз -

реакция жылдамдыєын баяулататын заттар.

904 Егер реакцияныѕ температуралыќ коэффициенті 3-ке теѕ болса, температураны 1500С-дан 2000С-єа кґтергенде, реакцияныѕ жылдамдыєы ... артады

243 есе


905 C2H4 + 3O2 = 2CO2 + 2H2O реакциядаєы оттегініѕ концентрациясын 2 есе кґбейткенде реакция жылдамдыєы ...

8 есе артады

906 Јрекеттесуші масса заѕыныѕ математикалыќ ґрнектеуі:

υ = kCACB

907 Егер реакцияныѕ температуралыќ коэффициенті 3-ке теѕ болса, температураны 300-ќа кґтергенде реакция жылдамдыєы ...артады.

27 есе


908 4Al + 3O2 = 2Al2O3 реакциядаєы оттегініѕ концентрациясын 3 есе кґбейткенде реакция жылдамдыєы...

27 есе артады

909 Егер температуралыќ коэффициент 2-ге теѕ болса, температураны 200-ќа кґтергенде реакция жылдамдыєы ... артады

4 есе


910 Температураны 200-ќа тґмендеткенде, реакция жылдамдыєы 16 есе кемісе, реакцияныѕ температуралыќ коэффициенті

4

911 Температураны 300-ќа кґтергенде, реакция жылдамдыєы 27 есе артты. Егер температураны 500-ќа кґтерсек, реакция жылдамдыєы ... артады243 есе

912SO2 + O2 = 2SO3 реакциясындаєы кїкірт (IV) оксидініѕ концентрациясын 2 есе кґбейткенде реакция жылдамдыєы ...

4 есе артады

913 2NO + O2 = 2NO2 реакциясындаєы азот (II) оксидініѕ концентрациясын 4 есе кґбейткенде реакция жылдамдыєы ...

16 есе артады

914 500С температурада реакция 3 минут 20 секундта жїреді. Реакцияныѕ температуралыќ коэффициенті 3-ке теѕ. 300С-да бўл реакция ќанша уаќытта аяќталады?

30 минуттан соѕ

915 Егер А затыныѕ бастапќы концентрациясы 0,22 моль/л, ал 10 секундтан кейін 0,215 моль/л болса, А+В═2С реакциясыныѕ орташа жылдамдыєы

(моль/л ·сек).

0,0005


916 Егер азоттыѕ концентрациясы 0,4-тен 0,1 моль/л-ге дейін ґзгерсе, 50 секундтан кейін N2 + O2 → 2NO гомогенді реакцияныѕ жылдамдыєы ќандай болатынын есептеѕіз (моль/л · сек).

0,006


917 Температураны 100С-єа арттырєанда химиялыќ реакцияныѕ жылдамдыєы 2 есе артады. Реакция жылдамдыєы 200С кезінде 0,04 моль/л·сає. мґлшеріне теѕ. Осы реакцияныѕ жылдамдыєы 400С кезінде болады

0,16


918 300С кезінде химиялыќ реакцияныѕ жылдамдыєы 0,01 моль/л·мин-ќа теѕ. Егер температураны 100С-єа кґтергенде, ол 3 есе артатын болса, осы реакцияныѕ жылдамдыєы 600С кезінде болады (моль/л·мин)

0,27


919 Температураны 400С-єа кґтергенде реакция жылдамдыєы 81 есе артты. Реакцияныѕ температуралыќ коэффициентін табыѕыз.

3

920 P2O5 + BaO → Ba3(PO4)2 теѕдеуіндегі коэффициенттер ќосындысы теѕ5

921 Кальций гидроксиді јрекеттесетін зат:

SO3

922 Натрий гидроксиді јрекеттесетін зат:HCl

923 Mn2O7 + Na2O → NaMnO4 теѕдеуіндегі коэффициенттердіѕ ќосындысы теѕ:

4

924 Натрийдіѕ генетикалыќ ќатарын ќўрайтын заттардыѕ реттік нґмірлерініѕ орналасуы: 1.H2SO3, 2.Na3PO4, 3.Ca, 4.P2O5, 5.Na, 6.Ca(OH)2, 7.NaOH, 8.CaO, 9.Na2O, 10.H3PO4.5, 9, 7, 2

925 Фосфордыѕ генетикалыќ ќатарын ќўрайтын заттардыѕ реттік нґмірлерініѕ орналасуы: 1.H2SO4, 2.Na3PO4, 3.Ca, 4.P2O5, 5.Ca3(PO4)2, 6.H3PO4, 7.P, 8.NaOH, 9.CuO, 10.K2O

7, 4, 6, 2

926 Кальцийдіѕ генетикалыќ ќатарын ќўрайтын заттардыѕ реттік нґмірлерініѕ орналасуы: 1.H2SO4, 2.Na3PO4, 3.Ca, 4.P2O5, 5.Ca(OH)2, 6.NaOH, 7.CaO, 8.Na2O, 9.H3PO4, 10.Ca3(PO4)2.

3, 7, 5, 10

927 Берілген сызбанўсќадаєы А → А2О → АОН → А2SO4 А элементі , бўл -

Na

928 Берілген сызбанўсќадаєы В → ВО2 → Н2ВО3 → К2ВО3 В элементі, бўл -S

929 CrCl3 → X → Cr2O3 тізбегіндегі Х затыныѕ молекулалыќ массасы:

103

930 Іс жїзінде жїретін реакцияныѕ сызбанўсќасы:Fe2O3 + HNO3 →

931 Ґзгерістер тізбегіндегі Х затыныѕ молекулалыќ массасы

Zn → ZnSO4 → X → Na2[Zn(OH)4]

99

932 10 г натрий гидроксидін бейтараптау їшін ќажет кїкірт ќышќылыныѕ массасы (г):12,25

933 40 г калий карбонатына тўз ќышќылыныѕ артыќ мґлшерімен јсер еткенде тїзілетін газдыѕ (ќ.ж.) кґлемі

6,49 л

934 168 г калий гидроксиді 63 г азот ќышќылымен јрекеттескенде тїзілетін тўздыѕ мґлшері (моль)1

935 Берілген генетикалыќ ќатарда тўз тїзбейтін оксид ќатысатын сатысы

1 2 3 4

N2 → NO → NO2 → HNO3 → Mg(NO3)22

936 Ґзгерістер тізбегіндегі Э элементін аныќтаѕыз:

Э → Э2О5 → Н3ЭО4 → Са3(ЭО4)2

Фосфор


937 Cu → A → CuSO4 → Б → CuO

тізбегіндегі А жјне Б заттарыныѕ молекулалыќ массалары

80 жјне 98

938 Мына ґзгерістер жїйесі : Э→ ЭО2 → ЭО3 → Н2ЭО4 ќай генетикалыќ ќатарєа сјйкес келеді?

Кїкірт → кїкірт (IV) оксиді → кїкірт (VI) оксиді → кїкірт ќышќылы

939 114 мл 20-тті % барий хлориді ерітіндісімен (ρ=1,141 г/мл) јрекеттесетін натрий сульфатыныѕ зат мґлшері (моль)

0,125

940 Генетикалыќ ќатар берілген:1 2 3 4 5

Cu(NO3)2 → CuO → Cu → Cu(NO3)2 → Cu(OH)2 → CuO.

Бўл ќатардыыѕ концентрациялы ќышќыл ќажет сатысы жјне теѕдеуде оныѕ алдындаєы коэффициенті

3 жјне 4


941 Тґмендегі ґзгерістер нјтижесінде тїзілетін Х затыныѕ формуласы

+H2O


1) S → SO2 → SO3 A

+HCl


2) Ba(OH)2 → BaO B

3) А + В → Х

BaSO4

942 Тґмендегі ґзгерістер нјтижесінде тїзілетін У затыныѕ формуласын табыѕыз+Н2О

1) Р → Р2О5 А

+Н2О

2) Са → СаО В3) А + В → У

Ca3(PO4)2

943 16 кг 20 %-ті кїкірт ќышќылынан ќышќылдыќ тўз алу їшін ќажет калий гидроксидініѕ массасы

1,83 кг


944 Металл ќышќылдан 16,8 мл сутекті (ќ.ж.) ыєыстырып шыєарєан. Бґлінген сутектен аммиак алу їшін азоттыѕ ќажет кґлемі

5,6 мл


945 10 моль күкірттің массасы:

320 г


946 Әрекеттесу нәтижесінде тұз бен сутек түзіледі:

H2SO4(ер-ді) + Zn →

947 Оттек жай зат түрінде кездеседі:

атмосферада

948 H2SO4-тің салыстырмалы молекулалық массасы:

98

949 Оттектің күкірт қышқылындағы массалық үлесі (%):65

950 Күкірт атомының электрондық формуласы:

1s22s22p63s23p4

951 Сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы 2s22p4-ке сәйкес келетін атом:

оттек

952 Химиялық реакция мына заттар арасында жүруі мүмкін:H2SO4 + BaCl2

953 Na2SO4 қосылысындағы күкірттің валенттілігі:

6

954 SO2 затындағы күкірттің массалық үлесі (%):50

955 VI топтың негізгі топшасындағы элементтердің сыртқы электрон қабаттарының электрондық конфигурациясы:

ns2np4

956 SO3, H2S, Al2S3 қосылыстарындағы күкірттің валенттілігі:6, 2, 2

957 H2S + O2 → SO2 + H2O реакциясы теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы:

9

958 Күкірт қышқылымен әрекеттеспейді:CO2

959 Күкірт (VI) оксидіндегі күкірттің массалық үлесі (%):

40

960 Күкірттің жоғарғы және төменгі валенттіліктерін көрсететін қосылыстары:SO3 және ZnS

961 Күкірт (VI) оксидімен әрекеттеспейді:

CO2

962 Оттектің аллотропиялық түр өзгерісі:озон

963 200 г мыс (II) оксиді мен 200 г күкірт қышқылын қыздырғанда түзілетін тұздың массасы:

326,5 г

964 3 моль оттекпен әрекеттесетін натрийдің зат мөлшері (моль)6

965 6,5 г мырыш пен 6,5 г күкіртті қыздыру нәтижесінде түзілген мырыш сульфидінің массасы:

9,7 г

966 Мына өзгерістегі Х → ХО2 → ХО3 → Н2ХО4 → Nа2ХО4 «Х» элементі:күкірт

967 Күкіртсутектің жану реакциясының термохимиялық теңдеуі:

2H2S + 3O2 = 2SO2 + 2H2O + 1166 кДж болса, 11,2 л (қ.ж.) күкіртсутек жанғанда бөлінетін жылу мөлшері (кДж)

291,5


968 20 г мыс (II) оксиді мен 19,6 г күкірт қышқылын қыздырғанда түзілетін тұздың массасы (г)

32

969 22 моль су ыдырағанда бөлінетін оттектің көлемі (қ.ж. литрмен):246,4

970 13 г мырыш 24,5 г күкірт қышқылының ерітіндісімен әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж.) көлемі:

4,48 л

971 49 г натрий гидроксиді мен 49 г күкірт қышқылының ерітінділерін араластырғанда түзілетін тұздың массасы:71 г

972 Мыс концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттескенде түзілетін заттар

CuSO4 ; H2O ; SO2

973 5,4 г алюминийді 5,76 г күкіртпен қыздырғанда түзілетін алюминий сульфидінің масасы:

9 г

974 10 г күкіртті мырышпен қыздырғанда түзілетін мырыш сульфидінің массасы:30,31 г

975 94,8 г калий перманганаты айырылғанда түзілетін оттектің көлемі (қ.ж.)

6,72

976 9,8 г күкірт қышқылы ерітіндісін натрий гидроксиді ерітіндісінің артық мөлшерімен бейтараптаған.Түзілген тұздың зат мөлшері:0,1 моль

977 Реакция нәтижесінде темір (II) сульфиді түзілген болса, 100,8 г темірмен әрекеттескккен күкірттің массасы:

57,6 г

978 16 г күкірт жанғанда 148,8 кДж жылу бөлінді. Осы реакцияның жылу эффектісі:297,6 кДж

979 19,6 г күкірт қышқылы бар ерітінді магний оксидімен әрекеттескенде түзілетін тұздың зат мөлшері:

0,2 моль

980 4 %-тті тұздың ерітіндісін дайындау үшін 161 г Na2SO4 ∙ 10H2O кристаллгидратын еріту үшін қажет судың массасы (г)

1614

981 Мына сызбанұсқа бойынша FeS2 → SO2 → SO3 → H2SO4 40 т 98 %-тті күкірт қышқылын алу үшін (егер шығымы 80 % болса) қажетті пириттің массасы:30

982 Темір (II) сульфидін сұйытылған күкірт қышқылымен өңдеп, түзілген газбен сілті ерітіндісін қанықтырған және оған мыс сульфатының ерітіндісін қосқан. Соңында түзілген тұнбаның формуласы:

CuS

983 79,2 г темір (II) сульфидіне артық мөлшерде тұз қышқылын қосып, түзілген газды натрий гидроксидінің 15 %-тік 240 г ерітіндісі арқылы өткізген. Түзілген тұздың формуласы және массасы:NaHS, 50,4 г

984 245 г концентрленген күкірт қышқылы мырышпен реакцияға түскенде өнімнің бірі күкірт диоксиді болса, оның массасы:

80

985 Құрамындағы күкірттің массалық үлесі 64 % алюминий сульфидіндегі алюминийдің массасы (г):54

986 Құрамында 45 % күкірті бар 1 т пириттен шығымы 98 % болса, түзілетін күкіртті газдың массасы (т)

0,47

987 1 моль көміртектегі атом саны6,02 ∙ 1023

988 Кремний атомындағы электрон қабаттарының саны:

3

989 Кремний атомының сыртқы энергетикалық деңгейінің электрондық формуласы:3s23p2

990 Бейметалдық қасиеті басым элемент:

C

991 IV топтың негізгі топшасындағы элементтердің сыртқы электрон қабатының электрондық конфигурациясы:ns2np2

992 Кальций силикатының формуласы:

CaSiO3

993 Сыртқы энергетикалық деңгейінде төрт электрон болатын атом:C

994 Көміртек диоксидіндегі оттектің массалық үлесі (%):

73

995 Кремний қышқылының салыстырмалы молекулалық массасы:78

996 Н2СО3 затындағы көміртектің массалық үлесі (%):

19

997 Көміртек атомының электрондық формуласы:1s22s22p2

998 Кремнийдің валенттілігі

4

999 Көміртек диоксидінің салыстырмалы молекулалық массасы :44

1000 СО2, СО, СН4 қосылыстарындағы көміртектің валенттілігін көрсететін қатар:

4, 2, 4

1001 СН4 затындағы көміртектің массалық үлесі (%):75

1002 СаСО3 қосылысындағы көміртектің валенттілігі:

4

1003 Мына термохимиялық теңдеу бойынша: СН4 + 2О2 = СО2 +2Н2О + 880 кДж 112 л (қ.ж.) метан жанғанда бөлінетін жылу мөлшері (кДж):4400

t0

1004 Термохимиялық теңдеу бойынша СаСО3 → СаО + СО2 – 178 кДж, 20 г кальций карбонаты ыдырағанда жұмсалатын жылу мөлшері35,6 кДж

1005 2 г әктасты күйдіргенде 336 мл (қ.ж.) көмірқышқыл газы түзілді. Әктастағы қоспаның массалық үлесі (%):

25

1006 Қысқартылған иондық теңдеу бойынша әрекеттесетін заттардың жұбы:2Н+ + СО32- → Н2О + СО2↑

натрий карбонаты мен тұз қышқылы

1007 5,6 л (қ.ж.) метан жанғанда 233 кДж жылу бөлінсе, реакцияның жылу эффектісі:

932 кДж


1008 224 л (қ.ж.) көмірқышқыл газын алу үшін жұмсалатын көміртектің массасы (г):

120


1009 84 г натрий карбонаты мен 0,5 моль хлорсутек ерітінділерін араластырғанда бөлінетін газдың (қ.ж.) көлемі:

22,4 л


1010 Термохимиялық теңдеу С + О2 → СО2 + 393 кДж бойынша 2 моль көміртек жанғанда бөлінетін жылу мөлшерін есептеңіз (кДж).

786


1011 53 г натрий карбонаты мен 38 г магний хлориді ерітінділерін араластырғанда түзілетін магний карбонатының массасы (г):

33,6


1012 33,6 г аммоний карбонаты айырылғанда түзілетін екі газдың жалпы (қ.ж.) көлемі (су есептелмейді):

23,52 л


1013 Көмірқышқыл газын барий гидроксидінің ерітіндісі арқылы өткізгенде 394 г тұнба түзілген. Жұмсалған көмірқышқыл газының көлемі (қ.ж., литрмен):

44,8


1014 Құрамында 6,02 ∙ 1024 оттек атомы бар көмірқышқыл газының көлемі (қ.ж.):

224

1   2   3   4   5   6   7   8