Ж. Л. Пруст 8 Орынбасу реакциясы

Главная страница
Контакты

    Главная страница


Ж. Л. Пруст 8 Орынбасу реакциясыстраница3/8
Дата04.11.2017
Размер1,12 Mb.


1   2   3   4   5   6   7   8

1,86

386 Құрамында 5% қоспасы бар 40г метиламин жанғанда түзілген азоттың массасы (г)17,16

387 Нәтижесенде 37,2г анилин түзілген болса, Зинин реакциясы бойынша реакцияға кіріскен нитробензолдың массасы (г)

49,2

388 Сутек бойынша тығыздығы 22,5-ке тең және құрамында көміртегі 53,5%, азот 31,2%, сутегі 15,5% болатын аминнің молекулалық формуласыC2H5NH2

389 Анилинді аңықтауда қолданылатын реактив

бромды су

390 Триброманилиннің түсі

ақ

391 Фениламмоний хлоридінің формуласы392 Анилин осы затпен әрекеттескенде негіздік қасиет көрсетеді.

хлорсутек

393 Нәтижесінде 2 – аминпропан түзілетін болса, тотықсызданатын нитроқосылыстың формуласы

CH3 – CH – CH3

NO2


394 Аминвалериан қышқылының формуласы

H2N – (CH2)4 – COOH395 Төмендегі келтірілген формулалардағы аминқышқылдар саны2

396Аминкапрон қышқылының амин тобының орны бойынша изомерлерінің саны5

397 Аминмай қышқылының изомерлерінің саны

5

398 β – аминкапрон қышқылының формуласы399 Аминқышқылдары спирттермен әрекеттескенде түзілетін заттар

күрделі эфирлер

400 Этерификация реакциясына түсетін зат

глицин

401 Амфотерлі қасиет көрсететін затаминсірке қышқылы

402 Аммиакпен әрекеттескенде аминқышқылын түзеді.

2–хлорпропион қышқылы

403 150г 30%-тті аминсірке қышқылының ерітіндісі 30г натрий гидроксиді бар ерітіндімен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы (г)

58,2

404 Құрамында 32%-көміртегі, 6,66% сутегі, 42,67% оттегі және 18,67% азоты бар аминқышқылының молекулалық формуласыC2H5O2N

405 44,5г α – аминпропион қышқылы натрий гидроксидімен әрекеттескенде 50г тұз түзілген болса, өнімнің шығымы (%)

90%

406 10,3 г аминмайқышқылы 5,6г калий гидроксидімен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы (г)14,1

407 8,9г β – аминпропион қышқылы 3,2г метанолмен әрекеттескенде түзілген күрделі эфирдің зат мөлшері (моль)

0,1

408 15г аминсірке қышқылы 7,3 тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген тұздың массасы (г)22,3

409 7,5г аминсірке қышқылы натрий металымен әрекеттескенде түзілген сутегінің (қ.ж) көлемі (л)

1,12

410 5,2 моль аминвалериан қышқылының молекула саныA) 1,6 ∙ 1022

B) 2,5 ∙1023

C) 3,1 ∙1024

D) 4,5∙1025

E) 5,2 ∙ 1026

{Правильный ответ}=

{Сложность}= В

{Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007 ж.

{Класс}=11

{Четверть}=4

$$$018

411 ά – аминкапрон қышқылының 7,6 ∙1024 молекуласына сәйкес зат мөлшері (моль)12,6

412 Аминмай қышқылы құрамындағы азоттың массалық үлесі (%)

13,5

413 Аминсірке қышқылы құрамындағы оттегінің массалық үлесі (%)42,7

414 Аминмай қышқылы құрамындағы сутегінің массалық үлесі (%)

8,74

415 206 г аминмай қышқылының зат мөлшері (моль)2

416 2 моль аминкапрон қышқылының массасы (г)

151

417 2 моль аминсірке қышқылы натриймен әрекеттескенде түзілген сутегінің зат мөлшері (моль)1

418 Құрамында 7,7 % сутегі бар, 13г алкин (қ.ж) 11,2л көлем алады. Алкиннің молекулалық формуласы

C2H2

419 Белоктың мономерлеріаминқышқылдары

420 Белоктың құрамында бола алатын аминқышқылдар саны

20

421 Барлық аминқышқылдар молекуласының бірдей бөлігіаминтоп және карбоксил тобы

422 Белоктың екінші реттік құрылымындағы байланыс

сутекті

423 Пептидтік байланыс424Тетрапептид молекуласы құрамына кіретіy пептидтік байланыс саны

3

425 Нуклеин қышқылдарыДНК және РНК

426 ДНК құрамындағы моносахарид

дезоксирибоза

427 РНК макромолекуласының құрамына кіртін моносахарид

рибоза

428 РНК макромолекуласының құрамына кірмейтін азоттық негізтимин

429 ДНК макромолекуласының құрамына кірмейтін азоттық негіз

урацил

430 Глицин – аланин дипептидінің формуласы431 Глицин және фенилаланинді қолдану арқылы алынған дипептид саны

2

432 Белоктың құрамына кіретін мына аминқышқылының аталуыH2N ─ CH ─COOH

H2C ─ SHцистеин

433 Сілтілік ортада белокқа мыс тұздарымен әсер еткенде, күлгін түске ауысады. Бұл –

биурет реакциясы

434 Нуклеин қышқылының құрамына ..... кіреді

H3PO4

435 Белокқа концентрлі азот қышқылының әсер еткенде, оның түсі ...... ауысадысарыға

436 Белок молекуласы конфигурациясының бұзылуы

денатурация

437 Тірі ағзаларда оттекті өкпеден ұлпаларға тасымалдайтын күрделі белок

гемоглобин

438 Өнеркәсіпте хлорды алу реакциясының схемасы:

NaCl балқымасын электролиз

439 Өзгерістер сызба-нұсқасына Сl0→Cl5+→Cl-→Cl0 сәйкес келетіні

Cl2→KClO3→KCl→Cl2

440 Галогендер қатары:

F,Cl,Br,IAc

441 Фтор атомы электрондарының энергетикалық денгейлерге орналасуын көрсетеді :

2е 7е

442 Реакциялардың типтері:1)2Fe+3Cl3→2FeCl3

2) 2Аl(OH)3→Al2O3+3H2 O

1 қосылу,2 айырылу

443 Диссоциация кезінде хлорит-ион түзетін зат:

KC1O2

444 Хлордың массалық үлесі ең көп заттың формуласы:Ca Cl2

445 СаF2 молекуласындағы химиялық байланыстың түрі:

иондық

446 Тотықсыздану үрдісінің сызбанұсқасыBrO2-→Br-

447 Хлор барлық металдармен әрекеттесіп....

тұздар түзеді

448 234 г ас тұзына күкірт қышқылымен әсер еткенде 131,4г хлорсутек алынса, хлорсутектің шығымы:

90%

449 Галогендердің жоғарғы тотығу дәрежесі+7

450 Табиғатта кездесетін хлордың қосылысы:

NaCl

451 Хлор осы затпен әрекеттесуі мүмкінH2

452 Зертханада хлорсутекті алу

NaCl(қатты)+ H2SO4(конц) →

453 5,85 г натрий хлоридін концентрлі күкірт қышқылымен әрекеттестірген кезде түзілген хлорсутектің көлемі

4,48 л

454 Галогендер тобының периодтық жүйедегі орныVII, негізгі топша

455 Электрондық формуласы 1s22s22p63s23p5 сәйкес келетін элемент

Cl

456 Крахмалмен көк түс беретін затиод

457 Тұз қышқылымен әрекеттеспейтін металл

Hg

458 Өзгерістер сызба нұсқасында сілті қатысатын сатылар:1 2 3 4

Br2 →KBrO3→Br2→NaBrO3→NaBr

1,3

459 Темір (ІІІ) хлориді гидролизінің екінші сатысындағы толық иондық теңдеуіндегі коэффиценттер қосындысы:8

460 Cl2+H2O→ HClO+HCl үрдісіндегі химиялық тепе теңдік өнім түзілу жағына ығысу үшін қосатын зат

дистилденген су

461 Сілтілік-жер металдарға жататын элемент

Ca

462 Ең белсенді элементCs

463 Қалыпты жағдайда сумен әрекеттеседі

Ca

464 Cілтілік металлNa

465Тұз ерітіндісінде лакмус көк түске боялады

CuCl2

466 Калий атомының электрондық конфигурациясы1s22s22p63s23p64s1

467 Натрий мен су арасындағы реакцияның өнімі және алдарына қойылатын коэффициенттері мына реакция теңдеуіне сәйкес келеді

2NaOH+H2

468 Натрий атомының электрондық конфигурациясы1s22s22p63s1

469 Реакция теңдеуіндегі К+О2К2О, калийдің алдында қойылатын коэфициент:

4

470 К2СО3 ерітіндісінде лакмус түсінің өзгеруікөгереді

471 Сілтілік металдарға жатады

K, Na, Li

472 Калийдің сумен әрекеттесу теңдеуіндегі барлық коэффициенттердің қосындысы:

7

473 4 моль натрий сульфидінің массасы:128 г

474 Натрий оксидін халықаралық номенклатурасы бойынша аталуы

динатрий монооксиді

475 Натрий атом ядросында протон және нейтрон саны

11 және 12

476 0,7 моль глицерин артық мөлшерде алынған, натриймен әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж) көлемі

23,5л

477 4,6 г натрий металы этил спиртімен әрекеттескенде түзілетін сутектің (қ.ж) көлемі2,24 л

478 34 г натрий нитратындағы молекула саны:

2,408∙1023

479 0,5 моль натрий мен 100г аминопропион қышқылы әрекеттескенде түзілетін тұздың массасы:

55,5г

480 Сілтілік металл 3,42г сумен әрекеттескенде 448 мл сутегі бөлініп шығады. (қ.ж) Осы сілтілік металл:Rb

481 Калий фториді ертіндісі электролиздегенде берілген электрон саны:

2

482 0,1моль натрий гидроксидін бейтараптау үшін 20% -ті құмырсқа қышқылының қажетті массасы:23

483 Бірінші топтың негізгі топшасында орналасқан:

Сілтілік металдар

484 Алюминийдің валенттілігі

3

485 Алюминий гидроксидінің формуласы:Al(OH)3

486 Қосылыстарда алюминийдің тотығу дәрежесі:

+3

487 Al+O2→ Al 2O3 реакциясы теңдеуінде алюминийдің алдына қойылатын коэффициент :4

488 5,4г алюминий мен 5,76г күкіртті қыздырғанда түзілетін алюминий сульфидінің массасы:

489 Al3+ +3OHˉ→Al(OH)3↓ қысқартылған иондық теңдеуі мына заттардың әрекеттесуіне сәйкес келеді:алюминий хлориді, сілті

490 Алюминий нитраты ерітіндісінде лакмустың түсі:

қызыл

491 Алюминийдің темір оксидімен (II) реакциясы теңдеуінде тотықсыздандырғыштың алдына қойылатын коэффициент:2

492 Al 2O3,KCI және FeCl2 қосылыстарындағы металдардың валенттілігі төмендегі қатарға сәйкес келеді:

3,1,2

493 Алюминийдің оттекте реакциясы теңдеуіндегі тотықсыздандырғыш формуласының алдына қойылатын коэффициент:4

494 Мына сызбанұсқаға Э→ Э2O5→ Н3ЭО4 сәйкес келетін генетикалық қатар:

фосфор→фосфор оксиді→фосфор қышқылы

495 Алюминийді таза күйінде алғаш рет алған ғалым

Велер, 1827ж

496 65г алюминий гидроксидінің зат мөлшері

0,83 моль

497 Төмендегі өзгерістер тізбегіндегі X4 затыAlX1X2 X3X4

Na[Al(OH)4]

1   2   3   4   5   6   7   8