Ж. Л. Пруст 8 Орынбасу реакциясы

Главная страница
Контакты

    Главная страница


Ж. Л. Пруст 8 Орынбасу реакциясыстраница2/8
Дата04.11.2017
Размер1,12 Mb.


1   2   3   4   5   6   7   8

3262,5 кДж

291 12 м3 ацетиленді (қ.ж) гидрлегенде алынатын этанның көлемі (м3)

12

292 48м3 метаннан алынатын ацетиленнің көлемі (л)24

293 Құрамында 20% қоспасы бар 4 кг техникалық кальций карбидінен алуға болатын (қ.ж) ацетиленнің көлемі (м3)

1,12

294 Бутин–2 жану реакциясының теңдеуіндегі реагенттер алдындағы коэффициенттердің қосындысы13

295 140 г пропинді (қ.ж) толық гидрлеу үшін сутектің көлемі қажет (л)

156,8

296 Бром суы арқылы ацетиленді өткізгенде 519г 1,1,2,2 – тетрабромэтан түзілді. Реакцияға қатынасқан ацетиленнің (қ.ж) көлемі (л)33,6

297 6 л ацетилен 15л хлормен әрекеттескенде түзілген 1,1,2,2 – тетрахлорэтанның массасы (г)

45

298 Құрамында 90% көміртегі бар, сутегі бойынша салыстырмалы тығыздығы 20-ға тең алкиннің формуласыC3H4

299 13г алкин (қ.ж) 11,2л көлем алады.Алкиннің молекулалық формуласы

C2H2

300 5,2 кг алкинді жаққанда 8,96 л көміртегі (IV) оксиді (қ.ж) және 3,6 г су түзілген. Сутегі бойынша салыстырмалы тығыздығы 13-ке тең белгісіз алкиннің молекулалық формуласыC2H2

301 Құрамында он төрт атом сутек бар диен көмірсутегінде көміртек атомының саны

8

302 Құрамында он сегіз сутек атомы бар диен көмірсутегінің молярлық массасы (г/моль)138

303 1л бутадиен – 1,3 (қ.ж) массасы (г)

2,41

304 2–метилбутадиен–1,3 молекуласындағы σ байланыстың саны11

305 20,4 г 2- метилбутадиен – 1,3 (қ.ж) алатын көлемі (л)

6,72

306 Бутадиен–1,2 молекуласында sp2 -гибридтелген көміртегі атомының саны3

307 102 г пентадиен–1,3 зат мөлшері (моль)

1,5

308 Қалыпты жағдайда 10 л 2–метилбутадиен–1,3-тің массасы 10 л ауаның массасынан ауыр2,34 есе

309 CH2 = CH – C = CH – CH3

CH3


Диен көмірсутегінің аталуы

3 – метилпентадиен – 1,3

310 2,4 диметилгексадиен –1,4 құрылымдық формуласы

CH2 = C – CH 2 – C = CH – CH3

│ │

CH3 CH3


311 Егер 5,4г көмірсутек 4,48л хлорсутекті (қ.ж) қосып алатын болса, осы диен көмірсутегінің молекулалық формуласы

C4H6


312 87 г бутанды (қ.ж) дегидрлегенде түзілген бутадиен – 1,3-тің көлемі (л)

33,6


313 Егер жағуға 78,4 л оттек жұмсалған болса (қ.ж), жанған пентадиеннің массасы (г)

34,0


314 81г бутадиен–1,3 бромдағанда түзілген 1,4- дибромбутен – 2-нің массасы (г)

321


315 Пропадиеннің жану реакциясы теңдеуіндегі барлық заттардың формулалары алдындағы коэффициенттердің қосындысы

10

316 11,2 м3 3–метил бутадиен–1,3 (қ.ж) толық жағу үшін қажет ауаның көлемі (оттектің ауадағы үлесі 21 %)373,3 м3

317 Егер өнімнің шығымы 0,9 болса, 153 т 2–метилбутаннан алынатын 2–метил- бутадиен – 1,3 массасы (г)

130,05

318 5,2 г алкинді жаққанда 8,96л көміртегі (IV) оксиді (қ.ж) және 3,6г су түзіледі. Сутек бойынша салыстырмалы тығыздығы 13-ке тең белгісіз алкиннің молекулалық формуласыC2H2

319 Құрамында 90% көміртек бар, сутекпен салыстырғанда тығыздығы 20-ға тең алкиннің молекулалық формуласы

C3H4

320 Құрамында 11,1% сутегі бар, ауаға бойынша тығыздығы 1,863-ке тең алкиннің молекулалық формуласыC4H6

321 Белгісіз зат дегидрленгенде изопрен алынады. Бұл зат ...

2-метилпропан

322 Бензол молекуласының құрамындағы көміртегінің массалық үлесі (%)92,3

323 Құрылымдық формуласы мынадайCH3

CH3
CH3

ароматты көмірсутегінің аталуы

1,2,4 – триметилбензол

324 Молекулалық массасы 134-ке тең ароматты көмірсутек

1,2-диметил – 4-этилбензол

325 Пропилбензол изомерінің формуласы

1-метил – 3-этилбензол

326 Бензол молекуласындағы σ -мен π-байланыстарының қатынасы

12:3


327 Арен формуласы

C8H10


328 Құрамында он төрт сутек атомы бар ароматты көмірсутегінде көміртек атомның саны

10

329 Мына формулаларымен өрнектелген арендер саны:


4

330 336 г циклогександы дегидрлеу нәтижесінде алынған бензолдың массасы (г)312

331 1156 г бензол алу үшін қажет ацетиленнің көлемі (л)

134,4

332 624 г бензолды жағу үшін қажет оттегінің (қ.ж) көлемі (м3)1,34

333 10,6 г 1,3 – диметилбензолды (қ.ж) толық жағу үшін қажет ауаның көлемі (ауадағы оттектің үлесі 21%)

112,0 л

334 3 моль толуолды (қ.ж) толық жағу үшін қажет оттегінің көлемі (л)604,8

335 138 г толуол азот қышқылымен әрекеттескенде түзілетін

2,4,6 – тринитротолуолдың массасы (г)

340,5


336 1,4 – диметилбензолдың жану реакциясы теңдеуіндегі түзілген заттардың формулалары алдындағы коэффициенттердің қосындысы

26

337 3,9 г көмірсутек жанған кезде 13,2 г көміртегі (IV) оксиді және 2,7 г су буы түзіледі. Осы заттың сутек бойынша тығыздығы 39-ға тең болса, белгісіз заттың формуласыC6H6

338 31,2 г бензол 32 л хлормен (қ.ж) әрекеттескенде түзілген гексахлорциклогексанның массасы (г)

116,4

339 11,2 л ацетиленнен (қ.ж) 10 мл бензол (ρ = 0,88 г/мл) алынды. Түзілген бензолдың теориялық шығыммен салыстырғандағы шығымы (%)67,7

340 19,5 г бензолды темір (ІІІ) хлоридінің қатысында бромдау нәтижесінде 31,4г бромбензол алынды. Түзілген бромбензолдың практикалық шығымы (%)

80

341 15,6г бензолмен 32 г бром әрекеттескенде түзілетін бромбензолдың массасы (г)31,4

342 39 г бензолды гидрлеу нәтижесінде 45мл циклогексан (ρ = 0,78 г/мл) алынды. Түзілген өнім шығымы (%)83,57

343 Мына өзгерістегі «Х» затыCH4 C2H2 X C6H5NO2

бензол


344 0,5 моль этилбензолдың массасы (г)

53

345 Метиламин молекуласындағы σ – байланыстарының саны6

346 7,3 г диэтиламинді жағуға жұмсалған ауаның (қ.ж) көлемі (ауадағы оттегінің үлесі 21 %)

72 л

347 Құрамында 3% жанбайтын қоспасы бар 160 л метиламинді жаққан кезде түзілген көміртегі (IV) оксидінің көлімі (л)155,2

348 Өнімнің шығымы 75 % болса, 492 г нитробензолдан түзілген анилиннің массасы (г)

279

349 Құрамында 61% көміртек, 15,3% – сутек, 23,7% азоты бар екі белгісіз аминнің молекулалық формуласыC3H9N

350 Құрамында 38,7% көміртек, 16,15% – сутек, 45,15% азоты бар, сутегі бойынша тығыздығы 15,5 – ке тең аминнің молекулалық формуласы

CH5N

351 61,5 г нитробензолды тотықсыздандырғанда 46 г анилин алынған. Түзілген өнімнің массалық үлесі бойынша шығымы (%)98,9

352 Сутек бойынша тығыздығы 22,5-ке тең 9 г органикалық зат жанғанда 17,6г көміртегі (IV) оксиді, 12,6 г су және 2,8 г азот түзілген. Белгісіз заттың молекулалық формуласы

C2H7N

353 2,8 л метиламинді жағуға жұмсалған ауаның (қ.ж) көлемі (ауадағы оттегінің үлесі 21 %)30

354 Өнімнің шығымы 80% болса, 246 г нитробензолдан түзілген анилиннің массасы (г)

148,8

355 10 л этиламин жанғанда түзілген азоттың (қ.ж) көлемі (л)5

356 250 г нитробензолды тотықсыздандырғанда 150г анилин алынған. Өнім шығымы (%)

79

357 Құрамында 2% қоспасы бар 20л метиламин жанғанда түзілген азоттың (қ.ж) көлемі (л)9,8

358 18,6 анилин мен 104г бром әрекеттескенде түзілген 2,4,6 триброманилиннің массасы (г)

66

359 Молекулалық массасы 93-ке тең аминның формуласыC6H7N

360 Үшіншілік амин формуласы


361 C3H3N формуласына сәйкес келетін изомерлер саны4

Аминнің аталуы

дифениламин

363 Нитроқосылыстарға бір реагентпен әсер етіп, аминге айналдыруға болады. Бұл зат:

сутек

364 Амин формуласы(C6H5)3N

365 1л метиламиннің (қ.ж) массасы (г)

1,38

366 Фениламин молекуласындағы σ мен π – байланыстарының қатынасы14:3

367 4,5г диметиламиннің зат мөлшері (моль)

0,1

368 5,9г триметиламиннің (қ.ж) көлемі (л)2,24

369 9 г этиламиннің молекула саны

1,2 ∙1023

370 0,5 моль анилиннің массасы (г)

46,5

371 4 моль фениламиннің көлемі (л)89,6

372 2,4 · 1022 молекуласы бар фениламиннің массасы (г)

3,7

373 31г метиламин 18г сумен әрекеттескенде түзілген метиламмоний гидроксидінің массасы (г)49

374 9,3г метиламин 3,65г тұз қышқылымен әрекеттескенде түзілген метиламмоний хлоридінің массасы (г)

A) 2,56

B) 3,62


C) 4,83

D) 5,48


E) 6,75

{Правильный ответ}=

{Сложность}=B

{Учебник}= химия,11,Н.Нурахметов и др.,2007ж.

{Класс}=11

{Четверть}=4

$$$031

375 5г метанды хлорлаған кезде (бірінші саты) түзілген хлорсутекті 13,95г анилинмен әрекеттестіргенде алынған фениламмоний хлоридінің массасы (г)19,4

376 8л метиламинді жағуға жұмсалатын ауаның (қ.ж) көлемі

(ауадағы оттегінің үлесі 21 %)

85,7 л


377 Негіздік қасиеттің өсуіне қарай орналасқан қатар

фениламин– диметиламин – триметиламин

378 Аммиакпен салыстырғанда ең күшті негіздік қасиет көрсететін амин

метилэтиламин

379 Метиламиннің жану реакциясы теңдеуіндегі бастапқы заттардың формулалары алдындағы коэффициенттердің қосындысы

13

380 Этиламиннің жану реакциясы теңдеуіндегі барлық заттардың формулалары алдындағы коэффициенттердің қосындысы43

381 Этиламиннің молекуласындағы σ – байланыстарыныыыың саны

9

382 2 моль метиламин жанғанда түзілген азоттың зат мөлшері (моль)1

383 4 моль этиламин жанғанда түзілген көміртегі (IV) оксидінің массасы (г)

352

384 46,5г анилин 240г броммен әрекеттескенде түзілген 2,4,6-триброманилиннің зат мөлшері (моль)0,5

385 Нәтижесінде 6,6 г 2,4,6 – триброманилин түзілген болса, броммен әрекеттескен анилиннің массасы (г)

1   2   3   4   5   6   7   8