Государственный акционерный концерн «узфармсаноат»

Главная страница
Контакты

    Главная страницаГосударственный акционерный концерн «узфармсаноат»страница25/27
Дата06.01.2017
Размер5,69 Mb.


1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

4.Магомедова С.А., Ахмедова М.Д., Пашаева С.А. Эпидемиологическая ситуация и повышение эффективности эпидемиологического надзора при бруцеллёзе //Сб. тез. VI Рос. съезда врачей – инфекционистов (29-31 окт., 2003г., Санкт-Петербург). СПб.- 2003.-с.220-221.


ХУЛОСА

Epi Info” дастури ёрдамида бруцеллез касаллигининг эпидемиологик мониторингиҚосимов О.Ш., Маматқулов И.Ҳ., Азимов Ш.Р.,

Кучкарова Н.А.,Миррахимова Н.М.

Юқиш хавфи ва касалланиш юқори бўлган ҳамда касалланиш спорадик ҳолларда учрайдиган ҳудудлардаги кўнгиллиларда ижтимоий таркиби, шахсий хўжалигида бруцеллёз инфекциясининг асосий манбаи бўлган йирик ва майда шохли ҳайвонларнинг мавжудлиги, сўйиш ва сўйишда иштирок этиши, терисини шилиш, гўштини нимталаш, жун қирқиш, бола ташлаши каби саволлар бўйича эпидемиологик сўровнома ўтказилиб, Epi Info дастури ёрдамида қиёсий таҳлил этилди. Бруцеллёз инфекцияси бўйича эндемик ҳудудларда “Epi Info” version 3.3.2 компьютер технологиясидан фойдаланиш, бруцеллёз ўчоқларини аниқроқ топишга, инфекциянинг эпидемиологик ва эпизоотологик назорати сифатини оширади.


SUMMARY

Epidemiologic monitoring of brucellosis with the aid of the program “Epi info”

Kosimov O.Sh., Mamatkulov I.Kh., Azimov Sh.K .,

Kuchkarova N.A.,Mirrakhimova N.M.

Comparative analysis with the aid of the program “Epi info” was carried out on the basis of epidemiologic questionnaire, involved questions on social structure of districts with risk of brucellosis morbidity, including sporadic morbidity, private farms engaged in cattle- and sheep-breeding, participation in butchering, skinning, shearing, participation in care for animals after spontaneous abortions,. Use of the program “Epi info” helps to localize more exactly all endemic brucellosis foci and improve epidemiologic and epizootologic control of the infection.


УДК: 617.711-022.7-02:615.33-07
БОЛАЛАРДА УЧРАЙДИГАН ЎТКИР БАКТЕРИАЛ КОНЪЮНКТИВИТЛАР ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИГА ХАРАКТЕРИСТИКА ВА ҚЎЗҒАТУВЧИЛАРНИНГ АНТИБИОТИКЛАРГА РЕЗИСТЕНТЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ

Курбанова С.Ю., Буранова С.И., Мухамедова Б.У.

Тошкент тиббиёт академияси
Конъюнктивит - бу турли таъсирларга конъюнктиванинг яллиғланиш реакциясидир. У шиллиқ қават гиперемияси ва шиши, қовоқлар шиши ва қичиши, суюқлик кўп ажралиши, унда фолликулалар ёки сўрғиччалар ҳосил бўлиши, баъзан эса шох парда зарарланиши ва кўришнинг бузилиши билан тавсифланади [ 3,5,7,11,14,15,].

Охирги йиллардаги адабиётлар маълумотларига кўра ўткир бактериал конъюнктивитлар чақирган қўзғатувчиларнинг замонавий антибиотикларга резистентлиги кучайиб бормоқда ва бу беморни даволашда антибактериал препаратлар тайинлашдан олдин касаллик этиологик агентини аниқлаш ва қўзғатувчиларнинг антибиотикларга сезгирлик даражасини аниқлашни тақозо этади [1,2,8,10].

Фармакотерапия бактериал конъюнктивитларни даволашнинг асосий йўналиши ҳисобланади. Дори воситалари ёрдамида этиотроп даволаш антибактериал препаратларни маҳаллий, яъни кўзга томчилар ёки малҳамлар сифатида ишлатиш билан тавсифланади [Ягудина Р.И. ва ҳаммуаллифлар, 2013]. Муаллифнинг ёзиишича, офтальмологик амалиётда энг кенг тарқалган антибактериал агентларга аминогликозидлар ва фторхинолонлар гуруҳларига кирувчи дори воситалари киради, улар кенг спектрли таъсирга эгалиги билан ажралиб туради. Ҳозирги кунда офтальмологияда янги антибиотиклар қўллаш долзарблиги тўғрисидаги давра суҳбатида Francis S. Mah [2009, Давра суҳбати] айтиб ўтган. Унинг фикрича, бунга сабаблар, биринчидан антибиотикларга резистентлик ошиб бораётгани бўлса, иккинчидан, контакт линзалари билан боғлиқ Fuzarium spp., Acanthamoeba замбуруғларининг, Mycobacterium spp. ларнинг кўпайиб бораётганидир.

Келтирилган маълумотлардан келиб чиққан ҳолда илмий ишимизнинг мақсади ўткир бактериал конъюнктивитлар этиологик таркибини ўрганиш, ундирилган қўзғатувчиларнинг антибиотикларга резистентлик даражасини аниқлаш, шу аснода оптимал антибиотикотерапия учун самарали антибиотикларни таклиф этиш.Материал ва усуллар. Барча изланишлар Тошкент тиббиёт академияси кўз касалликлари бўлимида амбулатор даволанаётган беморлар ва 2-клиника бактериологик лабораторияси ҳамда микробиология, вирусология ва иммунология кафедрасида олиб борилди. Олинган намуналар бактериологик лабораторияга келтирилгач, дарҳол (ex tempore) озиқ муҳитларга Гольд усули бўйича, секторларга бўлиб экилди. Бактериологик текширишлар учун стандартлаштирилган, ЎзР ССВ томонидан фойдаланиш учун расмий равишда тавсия этилган “HiMedia” фирмаси (Ҳиндистон) озиқ муҳитларидан фойдаланилди.

Олинган натижаларни статистик ишлаш учун Ермольева модификациясидаги Стьюдент ва Фишер усулларидан фойдаланилди. Унда ўртача арифметик миқдор (М), ўртача миқдор хатоси (m), ишончлилик мезони (Р) аниқланди.

Ўткир бактериал конъюнктивит ташҳиси тасдиқланган (0-14 ёш) бемор болалар (n=19), 10 нафари қиз болалар ва 9 нафари ўғил болалар бўлди. Беморларни ёш гуруҳларига тақсимлаш қуйидаги натижаларни келтирди: 3 ёшгача бўлганлар - 6 нафар; 3-6 ёшлилар- 3 нафар; 7-14 ёшлилар - 9 нафар; 15 -18 ёшлилар - 1 нафар; қиёсий таҳлил учун амалий жиҳатдан соғлом болалар (n=21) текширилди.

Кенгайтирилган бактериологик текширишлар беморлар биологик ашёларидан ундириб олинган микроорганизмларга нисбатан (>105КҲҚБ/мл) ўтказилди. Микроорганизмлар идентификацияси ва дифференциацияси Bergey's [11,13] бўйича олиб борилди. Антибиотикларга (n=12) сезгирликни in vitro аниқлашда диско-диффузион усулдан (“қоғоз дисклар усули”) фойдаланилди. Мюллер-Хинтон озиқ муҳитида ўсиш диаметрига қараб штаммлар резистент (R), сезгир (S), шартли резистент (SR) сифатида баҳоланди [4,12,13].

Натижалар интерпритацияси Staphylococcus spр., Streptococcus spp., Enterobacteriaceae оиласи учун алоҳида ўрганилди. Ҳар бир қўзғатувчига турли антибиотикларга мос бўлган ўсиш зонаси диаметрига (мм) қараб, берилган тавсиялар [6, 9] асосида амалга оширилди.

Ўз илмий ишимизда биз ҳозирги кунда ўткир бактериал конъюнктивитларни даволашда қўлланилаётган қуйидаги антибиотиклардан тайёрланган “қоғоз диск”ларнинг ундирилган микроорганизмларга сезгирлик ёки резистентлик даражаси ўрганилди: амоксиклав, ампиокс, гентамицин, доксациллин, канамицин, левомицетин, тетрациклин, цефазолин, ципрофлоксацин, цефтриаксон, цефоперазон, эритромицин - жами 12 та антибиотик.Натижалар ва уларнинг муҳокамаси. Болалар орасида (0-14 ёш) ўрганилаётган нозологик бирлик клиник симптомларга асосан ташҳисланган, улардан олинган биологик ашёни бактериологик текширишлар натижасида аниқланган микроб манзараси (пейзажи) 1- жадвалда келтирилган.
1- жадвал

Болаларда ташҳисланган ўткир бактериал конъюнктивитлар

микроб пейзажи


Қўзғатувчилар

Натижалар

Мутлоқ сонлар

Нисбий сонлар (%)

S.epidermidis

6

31,6

S.haemoliticus

5

26,3

E.coli

3

15,8

S.aureus

2

10,5

Candida spp

2

10,5

Proteus spp

1

5,3

Жами

19

100

Олинган натижалардан кўриниб турибдики, жами 19 та штамм ундириб олинган бўлиб, уларнинг барчаси монокультура сифатида намоён бўлди. Микроорганизмлар ассоциациялари учрамади. Қўзғатувчилар орасида етакчи ўрин коагулаза негатив стафилококк (КНС)ларга мансуб S.epidermidisга (31,6%, n=6) тааълуқли бўлди. Кейинги ўринда S.haemoliticus бўлиб, унинг 5 штамми (26,3%) қўзғатувчи сифатида ундириб олинган.E.coli нинг нисбатан кўп ажратиб олиниши (15,8%, n=3) бошқа адабиёт манбаларида келтирилган натижалардан фарқ қилди. Ўткир бактериал конъюнктивитлар қўзғатувчилари орасида типик бўлмаган бу этиологик агентнинг учраши бола кўзи конъюнктивасига унинг яқинлари, айниқса онаси организмидан тушган, деган фикрнинг айтилишига сабаб бўлди, чунки бу грамманфий бактерия фақат 3 ёшгача бўлган болалардан ажратиб олинди.

Шундай қилиб, болалар (0-14ёш) орасида ўткир бактериал конъюнктивитлар фақат монокультура ҳолатида учради, асосий этиологик агентлар сифатида бошқа қўзғатувчиларга нисбатан аниқланиш фоизи юқори бўлган S.epidermidis (31,6%), S.haemoliticus (26,3%) ва E.coli ларни (15,8%) эътироф этиб ўтамиз. Candida spp. (10,5%) ва Proteus spp. ларни (5,3%) ўрганилаётган нозологик бирликнинг асосий қўзғатувчилари, деб ҳисобламаймиз, улар ушбу биотопга тасодифан тушган транзитор микроорганизмлардир.

Олинган натижалар ундириб олинган S.epidermidis штаммларининг ўрганилган цефазолин (S=100%), ципрофлоксацин (S=95,2%), цефтриаксон (S=95,2%), цефоперазон (S=90,5%) ва амоксиклав (S=76,2%) каби антибиотикларга юқори сезгирликни намоён қилгани аниқланди.

S.epidermidis штаммларининг резистентлик даражаси (R) тетрациклин бўйича бу параметр R=71,4% ни, гентамицин бўйича R=66,7% ни, левомицетин бўйича R=66,7% ни, доксациллин бўйича R=57,1% ни, ампиокс бўйича R=57,1% ни, эритромицин бўйича R=52,4% ни, канамицин бўйича R=52,4% ни ташкил этди.

Ундирилган штаммларда Enterobacteriaceae оиласи вакилларининг антибиотикларга резистентлик кўрсаткичлари граммусбат коккларнинг шу кўрсаткичларидан фарқли бўлди.


Ўткир бактериал конъюнктивитларда беморлардан ундирилган

энтеробактерияларнинг антибиотикларга сезгирлик даражаси


Антибиотик номи

Сезгир штаммлар (S) фоизи, %

Гентамицин

20,0

Тетрациклин

20,0

Ампиокс

40,0

Доксациллин

40,0

Канамицин

60,0

Левомицетин

60,0

Эритромицин

60,0

Ципрофлоксацин

80,0

Цефазолин

80,0

Цефтриаксон

100,0

Цефаперазон

100,0

Амоксиклав

100,0

Энг юқори сезгирлик даражаси фоизлари цефтриаксон, цефаперазон ва амоксиклавларга (барчаси S=100% дан) бўлгани ҳолда, кейинги ўринларда ципрофлоксацин ва цефазолинлар (80%дан) бўлишди.

Ўрганилган антибиотикларга сезгирлик (S) фоизлари S.aureus ва S.epidermidis ларнинг шу кўрсаткичларига нисбатан ишонарли даражада паст.

Юқоридагиларни ҳисобга олган ҳолда E.coli ва Proteus spp. қўзғатувчи сифатида эътироф этилган ўткир бактериал конъюнктивитларда цефтриаксон, цефаперазон, амоксиклав, цефазолин ва ципрофлоксацинларни беморлар даво мажмуасига киритиш тавсия этилади.

Шундай қилиб, ўткир бактериал конъюнктивитлар кузатилган беморлардан ундирилган S.aureus. штаммлари цефазолин, ципрофлоксацин, цефтриаксон, цефоперазон, амоксиклав каби антибиотикларга юқори сезгирликни намоён қилди. Тетрациклин, гентамицин ва левомицетинларга энг паст сезгирлик кузатилди. S.epidermidis. чақирган ўткир бактериал конъюнктивитларда цефазолин, ципрофлоксацин, цефтриаксон, цефоперазон антибиотикларини қўллаш мақсадга мувофиқ.

Хулоса.

1. Шундай қилиб, болалардаги ўткир конъюнктивит касаллигини асосий қўзғатувчи ҳисобланган S.epidermidis бошқа турдаги граммусбат бактерияларга нисбатан кўп маротаба қайд қилинди ва аниқланган бемор болалардаги ўткир бактериал конъюнктивитларда цефазолин, ципрофлоксацин, цефтриаксон, цефоперазон антибиотикларини қўллаш мақсадга мувофиқ, шунингдек, амоксиклавни ҳам даволаш мажмуасида ишлатиш мумкин. 1. S.aureus штаммлари асосан тетрациклин, гентамицин ва левомицетин антибиотикларига юқори резистентликни намоён қилди. Нисбатан кам резистентлик фоизи доксациллин, ампиокс, эритромицин ва канамицинга тегишли бўлди.

 2. Enterobacteriaceae оиласи вакилларининг энг юқори сезгирлик даражаси фоизлари цефтриаксон, цефаперазон ва амоксиклавларга бўлгани ҳолда, кейинги ўринларда ципрофлоксацин ва цефазолинлар бўлишди.

 3. Беморларда касаллик этиологиясини ва уларни антибиотикларга нисбатан сезгирлигини аниқлаган ҳолда антибактериал даволаш касалликни тез ва самарали тузалишига ёрдам беради.Адабиётлар

 1. Агеев В.С. О роли хламидийной, микоплазменной, уреаплазменной и бактероидной инфекций в развитии синдрома «сухого глаза» у лиц с хроническими конъюнктивитами. Автореферат дисс… на соискание ученой степени к.м.н. – Санкт-Петербург, 2009. – 23 б.

 2. Адараченко А.А., Красильников А.П., Собещук О.П. Сравнительное исследование активности антибиотиков и антисептиков в отношении Staphylococcus aureus // Антибиотики и химиотерапия. - Москва, 2005. - Т.36. - №2. - 21-24 б.

 3. Ахмедов М.М. Изучение микрофлоры конъюнктивальной полости и ее чувствительности к антибактериальным препаратам у новорожденных с дакриоциститом // Восток Запад: сборник научных трудов Международной научно практической конференции по офтальмо хирургии. - Уфа, 2010. –368-369 б.

 4. Березняков И.Г. Проблема антибиотикотезистентности в практике врача-интерниста // Мистецтво лiкування. - Киев, 2003. - №5. - 54-58 б.

 5. Гильманова В.Г. Прогнозирование течения и терапия бактериальных конъюнктивитов у детей. Автореферат дисс. на соискание ученой степени к.м.н. – Красноярск, 2012. – 22 б.

 6. Исхакова Х.И., Шадманова Н.А., Эшчанова Ф.Р. Скрининг - метод для фенотипического выявления у стафилококков наиболее распространенных механизмов устойчивости к антибиотикам // Методические рекомендации. - Ташкент, 2010. - 12 б.

 7. Майчук Ю.Ф. Острый конъюнктивит // Consiliumprovisorum. – 2004. - №2. – 22-24 б.

 8. Круглый стол. Специалисты обсуждают новейшие разработки антибиотиков для офтальмологии // Новое в офтальмологии. – 2009. - №4. – 26-28 б.

 9. Околов И.Н. Микробиологическая диагностика бактериальных конъюнктивитов и мониторинг антибиотикорезистентности // Методическое пособие. – Москва, 2011. – 20 б.

 10. Околов И.Н., Кафтырева Л.А. Резистентность коагулазанегативных стафилококков, выделенных от больных с конъюнктивитами к антибактериальным препаратам // Новое в офтальмологии. – 2008. - №4. – 34-36 б.

 11. Околов Н.Н., Гурченок П.А., Вохмяков А.В. Нормальная микрофлора конъюнктивы у офтальмохирургических пациентов // Офтальмологические ведомости. – 2008. – Т.1. - №3. – 18-21 б.

 12. Определение чувствительности микроорганизмов к антибактериальным препаратам. Методические указания. МУК 4.2 1890-04 // Коллектив авторов. Клиническая микробиология и антимикробная химиотерапия. - Москва, 2004. - Т.6. - №4. - 306-359 б.

 13. Определитель бактерий Берджи (Перевод с английского) Под редакцией Хоулта Дж, Крига Н, Снита Р, Стейли Дж., Уилямса С. - Москва: Мир. - Т.1-2. - 1997. - 389 б.

 14. Хуснутдинова Э.Г., Нафикова В.Г., Азнабаев Р.А., Акманова А.А., Хуснаризанова Р.Ф. Анализ чувствительности основных возбудителей бактериальных конъюнктивитов у детей к применяемым в офтальмологии антибактериальным препаратам // Восток Запад: сборник научных трудов Международной научно практической конференции по офтальмо хирургии. - Уфа, 2012. - 404 б.

 15. Шаммасова Э.Р. Конъюнктивиты в Республике Башкортостан: заболеваемость, этиологическая структура, факторы риска, диагностика. Дисс… на соискание ученой степени к.м.н. – Уфа, 2006. – 140 б.


ХУЛОСА
БОЛАЛАРДА УЧРАЙДИГАН ЎТКИР БАКТЕРИАЛ КОНЪЮНКТИВИТЛАР ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИГА ХАРАКТЕРИСТИКА ВА ҚЎЗҒАТУВЧИЛАРНИНГ АНТИБИОТИКЛАРГА РЕЗИСТЕНТЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ

Курбанова С.Ю., Буранова С.И., Мухамедова Б.У.
Асосий қўзғатувчи ҳисобланган S.epidermidis аниқланган бемор болалардаги ўткир бактериал конъюнктивитларда цефазолин, ципрофлоксацин, цефтриаксон, цефоперазон, Enterobacteriaceae оиласи вакилларининг энг юқори сезгирлик даражаси цефтриаксон, цефаперазон ва амоксиклавларга бўлганлигини ҳисобга олиб, даволаш самарадорлигини ошириш мақсадида антибиотикларга нисбатан сезгирликни аниқлаш мақсадга мувофиқ.

РЕЗЮМЕ
ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОСТРЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КОНЪЮНКТИВИТОВ ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ У ДЕТЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ НА АНТИБИОТИКИ

Курбанова С.Ю., Буранова С.И., Мухамедова Б.У.

Ташкентская Медицинская Академия
Главный (основной) возбудитель S.epidermidisа у детей с острым бактериальным конъюнктивитам дал положительный и высокую степень чувствительности лечение антибиотиками семейства Enterobacteriaсae а именно цефтриаксоном, цефаперазоном и амоксиклавом. Учитывая эти данные надо продолжить исследование на предмет чувствительности к антибиотикам при бактериальном конъюнктивите.
SUMMARY

THE CHARACTERISTICS TO THE ETIOLOGIC FACTORS

OF ACUTE BACTERIAL CONJUCTIVITIS IN CHILDREN AND

DETERMINATION THE RESISTANCE DEGREE OF AGENTS

TO ANTIBIOTICS

Кurbanova S.Yu., Buranova S.I., Мuxamedova B.U.

Tashkent Medical Academy

It is necessary to reveal the susceptibility of agents to antibiotics for the purpose of increasing the treatment efficacy by considering the main agent S.epidermidis that have been revealed in children acute bacterial conjunctivitis cefosoline, ciprofloxacine,ceftriaxon and the highest susceptibility degree of Enterobacteriaceae family members to ceftriaxon, cefaperasone and amoxilavВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЕМ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ.
Хегай О.А.,Асатова М.М., Шоикрамова Н.Х.

Ташкентский институт усовершенствования врачей,

г. Ташкент, Узбекистан
Ключевые слова: бесплодие, невынашивание беременности, ановуляция, аутоиммунный тиреоидит, субклинический гипотиреоз.

Вопросы коррекции репродуктивной функции у женщин с бесплодием и невынашиванием беременности привлекают к себе пристальное внимание исследователей. Результаты большинства исследований свидетельствуют о статистически значимой роли нарушения функции щитовидной железы в формировании бесплодия и невынашивания беременности [1, 2, 4, 6]. Среди заболеваний щитовидной железы аутоиммунный тиреоидит (АИТ) остается наиболее изучаемой проблемой, и до настоящего времени не достигнут консенсус о роли аутоантител в формировании нарушений репродуктивной функции. Ограниченное число исследований посвящено дифференцированному подходу к оценке функционального состояния яичников у пациенток с АИТ в зависимости от фазы течения аутоиммунного процесса и уровня аутоантител [1, 7, 8]. Результаты контролируемых исследований свидетельствуют о наличии тесной взаимосвязи уровня антител с бесплодием [2, 6].

Учитывая вышеизложенное целью исследования явилась дифференцированная оценка функционального состояния яичников в зависимости от методов коррекции аутоиммунного тиреоидита в стадии субклинического гипотиреоза.

Материал и методы исследования. Обследовано 86 пациенток обратившихся в Городской перинатальный центр г. Ташкента с нарушением менструальной и репродуктивной функцией и АИТ в стадии субклинического гипотиреоза (СГ). Диагноз АИТ ставили на основании клинического осмотра, повышенного уровня антитиреоидных антител и наличия ультразвуковых признаков аутоиммунной патологии. Что касается гормональных параметров, то в данную группу мы отнесли всех женщин с повышенным уровнем тиреотропного гормона (ТТГ) и с уровнем тиреоидных гормонов укладывающихся в нормативные параметры, указанные в тест-наборах.

Всем женщинам наряду с общеклиническим обследованием, проводили определение гормонального профиля, ультразвуковое исследование органов женской половой сферы и щитовидной железы (ЩЖ). Определение в крови фолликулостимулирующего гормона (ФСГ), лютеинизирующего гормона (ЛГ), эстрадиола, тестостерона, ТТГ, свободного тироксина (Т4с), свободного трийодтиронина (Т3с) проводили на 3-5й дни менструального цикла, оценку уровня прогестерона проводили на 20-22й дни цикла. Исследование гормонального профиля проводили иммуноферментным методом с использованием стандартных наборов фирмы «Human» (Германия). Определение в крови аутоантитела к тиреоглобулину (АТГ) и АТПО проводили с использованием стандартных наборов фирмы «Insep» (Россия). Ультразвуковое исследование проводили на аппарате Mindray DC-3, для исследования матки и яичников применяли конвексный многочастотный датчик (2,5-5 MHz) и внутриполостной датчик (5-8 MHz), для сканирования ЩЖ применяли линейный многочастотный датчик (5-10 MHz). Исследовали допплерометрические параметры кровотока в верхней щитовидной артерии (ВЩА) слева и справа, в нижней щитовидной артерии (НЩА) справа и слева: диаметр щитовидных артерий, максимальную систолическую скорость кровотока (МССК), объем артериального притока (ОАП), суммарный ОАП. Объем ЩЖ рассчитывали по формуле J.Brunn (1981).

На первом этапе восстановления репродуктивной функции проведена коррекция функционального состояния ЩЖ. Нами предпринята попытка оценить влияние сочетанного использования тиамазола в малых дозах (10 мг в сутки) и тироксина (в дозе 50-100 мкг) у 46 пациенток с АИТ в стадии СГ (1 подгруппа). Для сравнения эффективности предложенной терапии в аналогичной группе (2 подгруппа - 40 пациенток) применялась монотерапия тироксином (в дозе 50-100 мкг). Оценка эффективности проведенной терапии проводилась каждые 3 месяца.

На втором этапе восстановления репродуктивной функции с целью индукции овуляции всем пациенткам был назначен препарат содержащий этинилэстрадиол 30мкг и дроспиренон 3 мг, с 5 дня менструального цикла в течение 21 дня, на период 3 менструальных цикла. В последующем после оценки функционального состояния яичников индукция овуляции проводилась при необходимости кломифен цитратом 50мг с 5 по 9 дни менструального цикла.

Статистическую обработку полученных результатов проводили на персональном компьютере с применением стандартных пакетов программ прикладного статистического анализа (Statistical Package for Social Science-22, Microsoft Excel). C целью определения вида распределения выборки был использован тест Колмагорова-Смирнова, который показал наличие ненормального распределения. Для проведения анализа результатов исследования были использованы непараметрические тесты Уилкоксона для зависимых выборок.
Результаты исследования и обсуждение.
Исследование функционального состояния яичников у 86 женщин с нарушением репродуктивной функции и АИТ в стадии СГ показало наличие ановуляции 49 (57,0%), синдрома лютеинизации неовулированного фолликула у 19 (22,1%) и недостаточность лютеиновой фазы у 18 (20,9%) женщин. Гипогонадотропное состояние отмечено у 60,5% обследованных пациенток. Изолированное повышение уровня ЛГ отмечено у 32,6% женщин и повышенное содержание тестостерона – у 17,4%. Гипепролактинемия регистрировалась у 19,8% пациенток. У большинства обследованных пациенток уровень эстрадиола (70,9%) был в пределах нормативных значений, что вероятно обусловлено широким диапазоном нормативных значений. Сниженное значение прогестерона выявлено у 38,4% пациенток с СГ. По данным Krassas G.E. с соавт. (200) при гипотиреозе наблюдается снижение синтеза и периферического метаболизма эстрогенов, происходит образование менее активных фракций, тем самым должным образом не обеспечивается механизм обратной связи в регуляции секреции гонадотропинов [4]. Зачастую уровень гонадотропинов остается нормальным [8].

В результате 6-месячной коррекции АИТ в стадии СГ в уровне ТТГ наблюдались следующие изменения: у пациенток в 1 подгруппе, получивших комбинированную терапию левотироксином и тиамазолом уровень ТТГ в среднем составил 2,07±0,40 мМЕ/л (р<0,01), у пациенток во 2 подгруппе, получавших монотерапию левотироксином – 2,27±0,45 мМЕ/л. Содержание тиреоидных гормонов были в пределах нормативных значений, без достоверных различий между подгруппами. В уровне антитиреоидных антител отмечалось достоверное снижение значений у женщин в обеих подгруппах, более значимое в 1 подгруппе. Содержание АТГ в итоге 6 месячной терапии в 1 подгруппе составило в среднем 58,87±62,40 МЕ/мл в сравнении с 256,60±223,25 МЕ/мл во 2 подгруппе (р<0,001). Уровень АТПО в результате лечения в 1 подгруппе составил 70,73±88,49 МЕ/мл против 351,65±308,04 МЕ/мл после лечения во 2 подгруппе (р<0,001). Сравнительное изучение двух протоколов проведено Р. Янсоном с соавт (1985), результаты которых показали снижение уровня АТПО в обеих группах [3]. Результаты анализа допплерометрических параметров кровотока в щитовидных артериях после 6-месячной коррекции пациенток с АИТ в стадии СГ показали уменьшение диаметра всех сосудов относительно параметров до лечения у всех женщин независимо от проведенной терапии. Достоверные различия наблюдались в диаметре ВЩА справа - 2,03±0,32 мм после монотерапии и 1,86±0,31 мм после комбинированной терапии (р<0,05), и в НЩА справа - 2,14±0,19 мм после монотерапии и 2,05±0,23 мм после комбинированной терапии (р<0,01). Что касается МССК, то оно снижалось на фоне проведенной терапии и более низкие значения были получены у пациенток в 1 группе. После монотерапии МССК в ВЩА слева составило 21,61±4,97 см/с по сравнению с 16,27±2,45 см/с после комбинированной терапии (р<0,001). МССК в НЩА слева после монотерапии составила 24,94±6,51 см/с по сравнению с 18,11±2,89 см/с после комбинированной терапии (р<0,01). ОАП снизился в обеих группах, достоверные различия отмечались лишь в ВЩА и НЩА слева. Суммарный ОАП в результате 6 месяцев коррекции АИТ в стадии СГ достоверно не различался между группами. Объем ЩЖ составил 9,58±0,77 см3 после монотерапии и 11,66±1,09 см3 после комбинированной терапии (р<0,001).


Таблица №1

Содержание гонадотропинов, пролактина, стероидных гормонов яичников у пациенток с АИТ в стадии субклинического гипотиреоза в зависимости от метода лечения через 6 месяцев

Изучаемые параметры

Группа обследованных лиц с АИТ в стадии субклинического гипотиреоза

1 подгруппа

2 подгруппа

После 3 мес лечения n=46

После 6 мес лечения n=44

После 3 мес лечения n=40

После 6 мес лечения n=38

ФСГ (МЕ/л)

5,76±2,71

6,88±2,54***^^^

4,42±2,81

4,44±2,17***

ЛГ (МЕ/л)

5,83±2,55

5,16±0,86

6,56±4,04

6,26±3,28

Пролактин (нг/мл)

12,49±6,86

10,06±5,65***^^^

15,82±8,03

14,84±7,43***

Эстрадиол (пг/мл)

73,44±23,20

83,47±22,76***^^^

58,46±32,98

57,86±26,59***

Прогестерон (нг/мл)

7,55±3,14

10,12±3,70***^^^

4,91±2,01

5,40±1,78*

Тестостерон (нг/мл)

0,46±0,23

0,42±0,22***

0,65±0,56

0,65±0,57

Примечание: * - р<0,05, * - р<0,01, *** - р<0,001 – значимо в отношении аналогичных параметров до лечения.

^ - р<0,05, ^^ - р<0,01, ^^^ - р<0,001 – значимо в отношении аналогичных параметров в 1 подгруппе.

В результате 6-месячной коррекции АИТ в стадии СГ отмечена положительная динамика в уровне гонадотропинов. Уровень ФСГ в 1 подгруппе составил в среднем 6,88±2,54 МЕ/л в сравнении с 4,44±2,17 МЕ/л во 2 подгруппе (р<0,001). Достоверных различий в уровне ЛГ в обеих подгруппах не отмечено. В результате коррекции АИТ уровень пролактина снизился до 10,06±5,65 нг/мл в 1 подгруппе и до 14,84±7,43 нг/мл во 2 подгруппе (р<0,001). Достоверное повышение значения эстрадиола и прогестерона отмечалось в 1 подгруппе, которые составили 83,47±22,76 пг/мл (р<0,001) и 10,12±3,70 нг/мл (р<0,001) в сравнении с 57,86±26,59 пг/мл и 5,40±1,78 нг/мл во 2 подгруппе соответственно.

В результате коррекции АИТ после 3 месяцев у 4 женщин наступила беременность. Оценка функционального состояния яичников по тестам функциональной диагностики в результате 6 месяцев коррекции АИТ показала, что в 1 подгруппе ановуляция сохранилась у 14 (31,8%) пациенток, из них СЛНФ отмечен у 10 (22,7%), НЛФ – у 10 (22,7%), овуляция произошла у 20 (45,4%) женщин, беременность наступила у 6 (13,6%). Во 2 подгруппе ановуляция сохранилась у 12 (31,6%), из них СЛНФ наблюдался у 9 (23,7%), НЛФ у 9 (23,7%), овуляция произошла у 17 (44,7%) женщин, беременность наступила у 5 пациенток (13,2%).


Таким образом, результаты проведенных исследований позволили сделать некоторые обобщения:

 1. У женщин страдающих нарушением репродуктивной функции коррекция функционального состояния щитовидной железы в течение 6 месяцев привела к восстановлению двухфазного овуляторного цикла у 45,1% женщин.

 2. В коррекции функционального состояния щитовидной железы и восстановлении двухфахзного овуляторного цикла использование протокола комбинированной терапии оказалось более эффективным в сравнении с монотерапией.

 3. У женщин страдающих нарушением репродуктивной функции коррекция функционального состояния щитовидной железы в течение 6 месяцев привела к восстановлению двухфазного овуляторного цикла у 45,1% женщин. У женщин после коррекции АИТ и сохранившейся ановуляцией были использованы стимуляторы овуляции. На фоне приема комбинированного орального контрацептива в прерывистом режиме овуляция наступила у 64,4%. Результаты стимуляции овуляции с использованием кломифена цитрата позволили достичь двухфазного овуляторного цикла у 81,2%.


Список литературы


 1. Abalovich M. Subclinical hypothyroidism and thyroid autoimmunity in women with infertility // Gynecol Endocrinol. 2007; 23: 279-283.

 2. Gerasimos E. Krassas; Petros Perros; Athina Kaprara. Expert Review of Endocrinology and Metabolism Thyroid Autoimmunity, Infertility and miscarriage. // Expert Rev Endocrinol Metab. 2008; 3 (2): 127-136.

 3. Janssen O.E, Mehlmauer N, Hahn S, Offner AH, Gärtner R. High prevalence of autoimmune thyroiditis in patients with polycystic ovary syndrome. // Eur. J. Endocrinol. 2004; 150: 363–369.

 4. Krassas G.E. Тhyroid disease and female reproduction //Fert. Steril. 2000; 74 (6): 1063-1070.

 5. Larsen P.R., Davies T.F., Hay I.D. Тhe thyroid gland // Williams textbook of endocrinology / J.D. Wilson, D.W. Foster, H.M. Kronenberg, P.R. Larsen, eds. – 9th ed. – Philadelphia: WB Saunder. 1998: 389-515.

 6. Poppe K. The role of thyroid autoimmunity in fertility and pregnancy // Nat. Clin. Pract. Endocrinol. Metab. 2008; 4: 394-405.

 7. Poppe K, Velkeniers B, Glinoer D. Nat Clin Pract Endocrinol Metab. 2008; 4(7): 394-405.

 8. Trokoudes KM, Skordis N, Picolos MK. Curr Opin Obstet Gynecol. 2006; 18(4): 446-451.РЕЗЮМЕ

ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЕМ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ.
Хегай О.А.,Асатова М.М., Шоикрамова Н.Х.

Проведено сравнительное изучение функционального состояния гипофизарно-яичниковой системы у женщин с нарушением репродуктивной функции и аутоиммунным тиреоидитом в стадии субклинического гипотиреоза до и после коррекции дисфункции щитовидной железы тироксином и комбинацией тиамазола с тироксином. На втором этапе проведена индукция овуляции у всех женщин.У женщин страдающих нарушением репродуктивной функции коррекция функционального состояния щитовидной железы в течение 6 месяцев привела к восстановлению двухфазного овуляторного цикла у 45,1% женщин. У женщин после коррекции аутоиммунного тиреоидита и сохранившейся ановуляцией были использованы стимуляторы овуляции. На фоне приема комбинированного орального контрацептива в прерывистом режиме овуляция наступила у 64,4%. Результаты стимуляции овуляции с использованием кломифена цитрата позволили достичь двухфазного овуляторного цикла у 81,2%. В коррекции функционального состояния щитовидной железы и восстановлении двухфахзного овуляторного цикла использование протокола комбинированной терапии оказалось более эффективным в сравнении с монотерапией.


SUMMARY

INFLUENCE OF METHODS OF CORRECTION AUTOIMMUNE THYROIDITIS ON THE FUNCTIONAL STATE OF THE OVARIES IN WOMEN WITH REPRODUCTIVE DISORDERS.

Hegay O.A., Asatova M.M., Shoikramova N.H.
Differentiated evaluation of the functional state of the ovaries, depending on the methods of correction of autoimmune thyroiditis in the stage of subclinical hypothyroidism. A comparative study of the functional state of the pituitary-ovarian system in women with reproductive dysfunction and autoimmune thyroiditis in the stage of subclinical hypothyroidism before and after correction of thyroid dysfunction with thyroxine and thyroxine tiamazol combination. In the second stage held the induction of ovulation in all women. In women suffering from reproductive dysfunction correction of the functional state of the thyroid gland for 6 months resulted in a two-phase restoration of the ovulatory cycle in 45.1% of women. In women, after correction of autoimmune thyroiditis and preserved anovulation ovulation stimulants were used. While taking the combined oral contraceptive in a discontinuous mode, ovulation occurred in 64.4%. The results of ovulation induction with clomiphene citrate using it possible to achieve a two-phase ovulatory cycle in 81.2%. The correction of the functional state of the thyroid gland and the restoration of ovulatory cycle use of combination therapy protocol has been more effective than monotherapy.


Тошкент фармацевтика институтининг

фармацевтлар малакасини

ошириш факультети декани1   ...   19   20   21   22   23   24   25   26   27

 • ХУЛОСА “Epi Info” дастури ёрдамида бруцеллез касаллигининг эпидемиологик мониторинги Қосимов О.Ш., Маматқулов И.Ҳ., Азимов Ш.Р.
 • SUMMARY Epidemiologic monitoring of brucellosis with the aid of the program “Epi info” Kosimov O.Sh., Mamatkulov I.Kh., Azimov Sh.K .
 • УДК: 617.711-022.7-02:615.33-07
 • Курбанова С.Ю., Буранова С.И., Мухамедова Б.У. Тошкент тиббиёт академияси
 • Натижалар ва уларнинг муҳокамаси.
 • 1- жадвалда
 • Ўткир бактериал конъюнктивитларда беморлардан ундирилган энтеробактерияларнинг антибиотикларга сезгирлик даражаси
 • ХУЛОСА БОЛАЛАРДА УЧРАЙДИГАН ЎТКИР БАКТЕРИАЛ КОНЪЮНКТИВИТЛАР ЭТИОЛОГИК ОМИЛЛАРИГА ХАРАКТЕРИСТИКА ВА ҚЎЗҒАТУВЧИЛАРНИНГ АНТИБИОТИКЛАРГА РЕЗИСТЕНТЛИК ДАРАЖАСИНИ АНИҚЛАШ
 • Курбанова С.Ю., Буранова С.И., Мухамедова Б.У.
 • РЕЗЮМЕ ХАРАКТЕРИСТИКА ЭТИОЛОГИЧЕСКИХ ФАКТОРОВ ОСТРЫХ БАКТЕРИАЛЬНЫХ КОНЪЮНКТИВИТОВ ВСТРЕЧАЮЩИХСЯ У ДЕТЕЙ И ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ РЕЗИСТЕНТНОСТИ ВОЗБУДИТЕЛЕЙ НА АНТИБИОТИКИ
 • Курбанова С.Ю., Буранова С.И., Мухамедова Б.У. Ташкентская Медицинская Академия
 • SUMMARY THE CHARACTERISTICS TO THE ETIOLOGIC FACTORS OF ACUTE BACTERIAL CONJUCTIVITIS IN CHILDREN AND DETERMIN ATION
 • ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЕМ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ. Хегай О.А.,Асатова М.М., Шоикрамова Н.Х.
 • Ташкентский институт усовершенствования врачей, г. Ташкент, Узбекистан Ключевые слова
 • Материал и методы исследования.
 • Результаты исследования и обсуждение.
 • Содержание гонадотропинов, пролактина, стероидных гормонов яичников у пациенток с АИТ в стадии субклинического гипотиреоза в зависимости от метода лечения через 6 месяцев
 • Таким образом, результаты проведенных исследований позволили сделать некоторые обобщения
 • РЕЗЮМЕ ВЛИЯНИЕ МЕТОДОВ КОРРЕКЦИИ АУТОИММУННОГО ТИРЕОИДИТА НА ФУНКЦИОНАЛЬНОЕ СОСТОЯНИЕ ЯИЧНИКОВ У ЖЕНЩИН С НАРУШЕНИЕМ РЕПРОДУКТИВНОЙ ФУНКЦИИ.
 • SUMMARY INFLUENCE OF METHODS OF CORRECTION AUTOIMMUNE THYROIDITIS ON THE FUNCTIONAL STATE OF THE OVARIES IN WOMEN WITH REPRODUCTIVE DISORDERS.